Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1453 (Utjecaj Ljubavnog djelovanja… Povećana snaga)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1453, 4 Lipanj 1940

UTJECAJ LJUBAVNOG DJELOVANJA… POVEĆANA SNAGA..


Snaga mora biti uvećana kroz Ljubav… Sve što čovjek čini, mora biti rođeno iz Ljubavi, onda će on također osjećati povećano napajanje snagom i bit će nošen neviđenom sigurnošću, te će sve oko sebe poticati na Ljubav, jer ovo duhovno oko njega osjeća Ljubav, a to će pokrenuti volju za Bogom… A ova volja je opet snaga… Čovjek ne može zamisliti jedno djelo Ljubavi sa njegovim posljedicama. Sve nesavršeno se takoreći podređuje savršenome… odnosno, sve dobro duhovno ima veliki utjecaj na duhovno koje se nalazi u razvoju naviše, a nesavršeno osjeća ovaj utjecaj kao povećanu snagu. Može lakše sprovesti ono čemu teži njegova volja, i na taj način sila Ljubavi prodire u sve postojanje, te u njemu povećava težnju uvis. I stoga svako mišljenje i djelovanje treba imati svoj izvor u Ljubavi, onda će donijeti obilan rod. Duhovno u čovjeku žudi Otkupljenje, ali može biti otkupljeno jedino od strane Ljubavi…

Ako je sada čovjek aktivan u Ljubavi, onda oslobađa duh u sebi i ovo oslobađanje duha mu iznova nosi milost da prepozna vrijednost Ljubavi, i da tako sada živi svjesno (savjesno, promišljeno), odnosno da prakticira Ljubav. A ono što sada radi, u namjeri da tako služi Bogu i bližnjemu, je izljev u njemu samome ispoljene Ljubavi… on želi biti dobar, želi stremiti uvis, želi služiti, pomagati bližnjima, on želi donijeti oslobođenje svim bićima koja ga okružuju. A svako djelo Ljubavi mu sada također prenosi i snagu da sprovede ono što želi… Snaga Ljubavi je učinkovita i na najvećoj udaljenosti… Čovjek može svojim Ljubavnim djelovanjem obuhvatiti svako njemu daleko biće, može mu pružiti pomoć u duhovnoj nevolji, jer će Ljubav uvijek sebi probiti put i pronaći način koji vodi do Boga; stoga će jedna misao zauzimanja u Ljubavi uvijek dosegnuti Božansko uho, te će biću na koje se odnosi molitva okrenuti snagu u najobilnijoj mjeri. Dakle, u temelju molitve uvijek mora biti duboka Ljubav; tko moli za svog bližnjega mora biti potaknut Ljubavlju prema njemu, onda će svaka molitva pronaći uslišenje u Boga. Svako Ljubavno djelovanje sebi privlači nezamislive duhovne učinke, jer u svakom djelu Ljubavi je Bog Osobno, stoga se Njegova snaga također mora prelijevati u svakom čovjeku koji je aktivan u Ljubavi i donijeti Otkupljenje neiskupljenom duhovnomu, jer biti neotkupljen znači biti daleko od Boga… dok biti aktivan u Ljubavi znači osjećati Božju blizinu, a Božja blizina neminovno mora značiti i priljev snage za biće. Svaki priljev snage je iznova oslobađanje iz stanja ne-slobode… No, postati slobodno može jedino biće koje je sebe oblikovalo u Ljubav, jer samo Ljubav ostvaruje silu koju biće treba za svoje oslobađanje.

AMEN

Spread the Truth