Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8945 (Objašnjene u svezi postojanja kao ljudsko biće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8945, 27 Veljače 1965

OBJAŠNJENJE U SVEZI ‘POSTOJANJA KAO LJUDSKO BIĆE’…

Vi ste već na Zemlji bili jedno beskonačno dugo vrijeme, koje uistinu možete nazvati vječnostima… mada ne kao sebe-svjestan prvobitni duh, namjesto toga vi ste prevalili ovu dugu stazu kao jako sićušne čestice tako da možete povratiti izvorno stanje koje je bilo vaše na početku. Ako uzmete u obzir da ste putovali kroz sve tvorevine… budući sve što vidite oko vas samih, sve što se treba smatrati za djelo stvaranja, mora biti iskra snage od Mene, inače bi vi bili nesposobni postojati… onda ćete također naučiti gledati na ove tvorevine kao na Moja jednom isijana duhovna bića koja su hotimično odbacila kontakt sa Mnom ali koja… pošto su vječita… moraju također iznova uspostaviti ovaj kontakt sa Mnom jednog dana, budući to jeste i ostaje zakon da će se Moja isijana snaga Meni iznova povratiti. Jedino onda ćete vi prosuditi ljudski stadij ispravno, u kojem trebate uspostaviti ovu svjesnu povezanost sa Mnom. I sve tvorevine oko vas će vas podsjetiti da stremite prema ovom konačnom cilju ako ne želite putovati iznova stazom kroz tvorevine, koju ste sada izbjegli sa Mojom pomoći. I činjenica da je ovo Istina mora biti povjerovana od strane vas, jer ona vam je dostavljena od strane Mojeg Duha ali ne može biti dokazana… ipak jedino na ovaj način može vama cijelo stvaranje biti objašnjeno, i Ja to činim napomol skorog Kraja, kako bi dao vama ljudima objašnjenje s obzirom na to što vi i cijelo stvaranje temeljno jeste… Jer nekolicina koji su bez predrasuda prepoznaju u tome jedino objašnjenje, oni prepoznaju Moju beskrajnu Ljubav, nenadmašivu mudrost i beskrajnu moć… I oni ne dvojbe da je ono istitito… Ipak daleko više ljudi živi u duhovnoj tami i učiniti im golemu odgovornost zemaljskog života jasnom će biti težak zadatak i obično će biti neuspješan. Ali oni će trebati biti pripremljeni za opetovani proces kroz tvorevine Nove Zemlje ako ih Ja ne opozovem sa Zemlje ranije.

Međutim, ako bi ljudi bar jednom samo ozbiljno utonuli u misli po pitanju toga što oni jesu, odakle su došli i što je njihov stvaran zadatak na Zemlji… bezbrojne svjetlosne duše bi za njih odgovorile ovo pitanje, jer ova pitanja bi rezultirala u jednoj blistavoj misli za drugom… i tama bi iščezla. Ali sve dok malo svjetlo nije zapaljeno u vama, tako da ćete shvatiti da je vaš život na Zemlji konačni stadij procesa razvoja nakon jedne beskonačno duge staze pripremnog razvoja, vi nećete živjeti vaš život na Zemlji svjesno i… ako ne živite život Ljubavi… postoji velika opasnost da će vaš zemaljski život biti gubitak vremena. U drugu ruku, ako živite život Ljubavi vi ne trebate znati u svezi vašeg prethodnog postojanja i vi ćete i dalje postići vaš cilj, jer jedino je Ljubav potrebna kako bi postali potpuno zreli na Zemlji. Ali pošto se Ljubav ohladila tijekom posljednjih dana prije Kraja Ja pokušavam adresirati vaš razum tako što vas obavještavam o vašem dugom zemaljskom napretku i objašnjavam vam spor razvoj svih tvorevina na čisto razumski način kako bi vas nagnao razmišljati u onome što vaš Bog i Otac naumljava postići ovime. Ja vas jedino pokušavam ohrabriti da reflektirate o ovome, budući će onda svjetlosna bića biti sposobna intervenirati i mentalno odgovoriti vaša pitanja. Ali ako više nema Ljubavi među ljudima i ako oni također odbiju ozbiljno razmisliti o ovoj stvari, onda više nema nade za njihovim izbavljenjem, onda će zakon neizbježno stupiti na snagu koji odlučuje vaše ponovno prognanstvo u materiju. Ipak Moja borba za duše neće usporiti sve do samog Kraja… I Ja ću odaslati Moj pritok milosti gdjegod mogućnost za promjenu volje i dalje postoji kako bi povećao broj onih koji prepoznaju sebe kako su potekli iz Mene, koji Mi se žele iznova povratiti, koji će ući u kraljevstvo svjetla i ostvarili su njihovu svrhu u životu… koji jesu i ostati će Moji vlastiti zauvijek.

AMEN

Spread the Truth