Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8561 (Isus mora biti prihvaćen kao izbavitelj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8561, 17 Srpnja 1963

ISUS MORA BITI PRIHVAĆEN KAO IZBAVITELJ ….

Tko u zemaljskom životu pronađe Isusa, njegov povratak Meni je zajamčen, jer on će putem Isusa biti oslobođen sve krivice grijeha koja se razdvajajući postavlja između Mene i Mog stvorenja. Priznanje Isusa i Njegovog čina spasenja nezaobilazna je kako bi se moglo biti slobodno od ove krivice grijeha. A skroz svjesno mora se skrenuti pažnju na Isusa, to mora biti duboka čežnja srca za to da se s Njim stupi u kontakt, ne smije biti samo formalna vjera koju svaki čovjek može imati kao posljedicu njegovog odgoja ili onoga što je naučeno, a u odnosu na što on sam još nije zauzeo stav i dospio do žive vjere u Njega kao Božjeg Sina i Izbavitelja svijeta ….

Ali razmislite ozbiljno da vam pripadnost nekoj crkvi ne daje jamstvo za to da ćete jednog dana iskupljeni napustiti Zemlju i ući u onostrano. Sve što vas se od strane crkve naučava o Isusu Kristu, to mora postati duhovni svjetonazor, vi ste u odnosu na to osobno morali zauzeti stav, i tek onda će se odlučiti da li imate živu, ili mrtvu vjeru koja se samo ne protivi ali i ne priznaje potpuno, pošto ga ostavlja ravnodušnim to što crkve naučavaju, a on se i pored toga osjeća kao Kršćanin i vjeruje u to da je odradio svoju obavezu pridržavajući se zapovijedi koje crkva od njega zahtijeva ….

Dakle vi morate biti podučeni u skladu s Istinom o značenju i objašnjenju čina spasenja Isusa Krista …. A upravo na to znanje kod ljudi jedva da se nailazi, jer im se privija jedna izvjesna ravnodušnost pošto ljudi jedva da razmišljaju o duhovnim pitanjima i posebno u vrijeme Kraja skoro da su bez vjere u jedno područje izvan Zemlje i u to da je to područje njihova istinska domovina …. Stoga je uvijek od blagoslova za ljude kad su putem radnika vinogradara upućivani na Isusa Krista i Njegov čin spasenja …. Kad se ljude potiče na to da razmisle o tome tko je Isus u stvari bio i koja je bila Njegova misija na Zemlji.

To da se uvijek nanovo spominje Isusa i Njegov čin spasenja jedan tako ogroman zadatak Mojih radnika vinogradara jer jedino o stavu čovjeka prema Njemu ovisi njegova daljnja sudbina, koja može biti bezgranično blaženstvo, ali i beskrajna patnja, što sebi čovjek sâm tokom zemaljskog života stvara. A vama ljudima činim utoliko lakše da vjerujete u Njega time što vam Ja Sâm dostavljam znanje o tome odozgor…. Time što neobično djelujem putem Duha, i da sve ono što nijedan čovjek inače ne bi mogao znati i tvrditi objavljujem te objašnjavam kako je sve povezano, tako da čovjek sada može uvjereno vjerovati jednom kad se udubi u ovo putem glasnika dostavljeno znanje i dobre je volje ….

Dokaze za postojanje čovjeka Isusa ljudi više ne mogu pribaviti, nego je to sve samo predaja, i stoga to mnogi ljudi odbijaju …. No uvijek iznova Ja činim da jedan čovjek o tome dobije pojašnjenja, budući da se on priprema kao posuda za tok Moga Duha, Koji se onda u njega može uliti …. Što je pak jamac za to da čovjeku dolazi najčišća Istina od Onoga Koji zna o svemu koliko god daleko to bilo u prošlosti, i Koji i vama ljudima to znanje može predati, jer ima moć za to.

I pošto je izuzetno važno da vi ljudi budete obaviješteni o tome da Isusa Krista ne smijete promašiti, da od Njega morate izmoliti izbavljenje od vaše krivice (oprost duga) da biste onda mogli biti i primljeni u Kraljevstvo svjetla jednom kad napustite Zemlju, uvijek nanovo Ja ću vam slati ljude koji će vam predavati to znanje, pomagati ću vam da nađete put do Križa, i Ja ću vam dati snagu da idete tim putem, no vi sami dobrovoljno se morate otvoriti i prihvatiti to što vam Moji glasnici žele prenijeti, i neće vam biti na štetu, nego ćete Mi vječno biti zahvalni da vam čin spasenja Isusa Krista predstavljam i objašnjavam tako da vam postaje vjerodostojan i vi onda svjesno idete putem ka Križu …. Jer Isus jedini otvara vam kapije Kraljevstva Svjetla koje su vam od vašeg otpadanja od Mene bile zatvorene …. On Sâm uzeo je na Sebe vaš dug i otkupio ga putem Njegove smrti na Križu, i jedino On vas opet privodi Meni, vašem Ocu od vječnosti, od Kojeg ste proizašli u početku ….

AMEN

Spread the Truth