Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7627 (Sjedinjenje… Blaženstvo bogo-lik-ih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7627, 20 Lipanj 1960

SJEDINJENJE… BLAŽENSTVO BOGO-LIK-IH…

Konačni cilj vašeg zemaljskog života je sjedinjenje sa Mnom… Vi biste trebali naći sjedinjenje sa Mnom do trenutka kada se čas vaše smrti približava, vi biste trebali preći u drugo carstvo bez straha i užasa, vi biste jedino trebali promijeniti vaše prebivalište i useliti se u roditeljsku kuću koju ste napustili vječnostima ranije… Vi ste trebali pronaći vaš put kući k Meni i biti iznova sretni, kao što ste bili u početku. Ovo je svrha i cilj vašeg zemaljskog života, i ostvariti ovaj cilj bi trebala biti vaša neprestana ambicija, budući je on ostvariv za vas. Ja ne tražim od vas nemoguće, vi ste Moja djeca, vi ste proizašli iz Mene i treba biti vaša prirodna ambicija vratiti se k Ocu, budući vas Ljubav vašeg Oca privlači i budući ste, naposlijetku, vi izvorno bili stvoreni na-lik Meni… Sjedinjenje sa Mnom, prema tome treba biti više u skladu sa vašim cijelim bićem nego udaljenost… Iz ovog razloga vi nikada do sada niste bili sretno biće, i vi ne možete iznova biti sretni sve dok se mi nismo sjedinili, jer biti sjedinjen sa Mnom također znači biti iznova prosvjetljen od strane Moje Ljubavi, što je istoznačno sa nezamislivim blaženstvom. Vi ste Moje tvorevine i neopozivo pripadate Meni… 

Vi ste Me napustili zbog vaše obmanjujuće volje i obmanjujućeg razmišljanja… Ali čim su vaši volja i razmišljanje još jednom u ispravnom redu vi ćete također tražiti sjedinjenje sa Mnom, vi ćete učiniti sve da umanjite prethodnu udaljenost i doista uspjeti tijekom vašeg zemaljskog života budući Ja čeznem za ovim sjedinjenjem Osobno i prema tome ću vam također pomoći… budući vas Moja Ljubav vuče i vi se ne možete oduprijeti ovoj Ljubavi kada ste iznova prihvatili ispravan red…

I vi možete očekivati uistinu čudesnu sudbinu kada ste se sjedinili sa Mnom… Carstvo svjetla vam je još jednom otvoreno, vi možete raditi u snazi, svjetlu i slobodi i skladu sa vašom voljom koja je, međutim, također Moja volja… Vi ćete biti sposobni uživati vrstu zadovoljstava o kojima nikada niste sanjali… vi ćete vidjeti i čuti što vaše oči i uši nisu nikada vidjele i čule na Zemlji jer Ja sam pripremio neizmjernu sreću za one koji su Moji, koji Me ljube i prema tome su se sjedinili sa Mnom zauvijek. Budući Ljubav obuhvaća Oca i dijete sa srdačnom vezom… Ljubav, koja bi trebala biti zapaljena u vama tijekom vašeg zemaljskog života i koja onda zrači kroz ljudsko srce, uspostavlja povezanost sa Mnom kao Vječnom Ljubavi… ljudsko biće može onda još jednom prihvatiti njegovu izvornu bit i postati što Sam Ja Osobno vječno bio: Ljubav…

I time ljudsko biće koje je sebe pretvorilo u Ljubav još jednom treba biti nerazdvojivo pripojeno Meni, on treba biti prosvjetljen od strane Moje Ljubavi kao što je bio u početku, on treba biti tako blizu Meni da smo se mi potpuno stopili kroz Ljubav, i prema tome njegov se povratak Meni morao dogoditi, što je uvijek bila svrha i cilj njegova zemaljskog života… I ovaj odnos više ne može voditi do povratka u bezdan… Biće je (uspješno) prošlo njegovu probu volje, ono je sebe pretvorilo u ‘Božju živu tvorevinu’ u ‘Božje dijete’, ono je postiglo savršenstvo na Zemlji (Matej 5:48), ono je povratilo sve kvalitete i sposobnosti kojih se jednom odreklo zbog njegova napuštanja Mene… I Ja sam postigao Moj cilj… Moj vječni plan Spasenja je bio uspješno kompletiran od strane tog bića, to jest, što nisam mogao ‘stvoriti’ je unatoč tome bilo postignuto kroz ovaj plan spasenja: Bogo-lika bića… Djecu, čija vlastita slobodna volja a ne Moja svemoć, je njih okrenula u savršena bića… Jedino sada Ja imam valjanu ‘djecu’ koja su Moje (pre)slike na svaki način… koji mogu stvarati i djelovati pored Mene i unutar Moje volje a ipak koristiti njihovu vlastitu volju koja se, međutim, kompletno podudara Mojoj budući je ona urođena savršenstvu.

Vi ljudi možete postići ovaj cilj budući Ja Osobno čeznem za sjedinjenjem sa vama i uistinu ću učiniti sve da vas dovedem do cilja ako se vaša volja podredi Mojoj… ako voljno prihvatite Moje vođenje, ako potpuno i svjesno stremite ka sjedinjenju sa Mnom i živite u Ljubavi na Zemlji… Onda će vas svaka kretnja Ljubavi približiti Meni, onda ćete dozvoliti Moje prisustvo unutar vas, i onda sjedinjenje mora slijediti jer ‘tkogod živi u Ljubavi živi u Meni Ja u njemu…’ (1 Ivanova 4:16) Posljedično, Ljubav je veza koja nas čvrsto spaja zajedno i zatim je vječno nerazdvojiva.

AMEN

Spread the Truth