Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7630 (Konačno djelo uništenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7630, 23 Lipanj 1960

KONAČNO DJELO UNIŠTENJA…

Konačno djelo uništenja će biti prouzročeno od strane ljudske vlastite volje, unatoč tome, Ja neću omesti ovu volju… kao prvo, budući je ona slobodna i trebat će također sebe opravdati, i kao drugo, budući Sam Ja utemeljio Moj plan Spasenja na ovoj slobodnoj volji na način da će to koristiti nastavljenom razvoju duhovnih bića… Ja doista ne određujem ljudske pogrešne naklonosti i akcije; Ja im jedino dopuštam da imaju apsolutnu slobodu koju oni, međutim, zloupotrebljavaju time što se upliću u zakone prirode, time što eksperimentiraju sa silama koje za sada još ne mogu potpuno kontrolirati i čije učinke oni stoga ne znaju. Ali to je njihova greška da sprovode eksperimente iz pogrešnih razloga, da nisu motivirani od strane Ljubav-nih misli da sprovode njihove nakane… I iz ovog razloga njihova će krivnja imati takve užasne posljedice… Jer to će rezultirati u jednom činu uništenja kojem će sve što živi u, na i iznad Zemlje pasti plijenom (Sefanija 1:2, 3)… Jer premda će planeta kao takva ostati cijela će površina Zemlje unatoč tome postati promijenjena, i to će također značiti uništenje svega života i svih djela stvaranja na ovoj Zemlji koja su ograničavala duhovne supstance. I time, ovi će duhovi primiti njihovu slobodu za jedno vrijeme, oni će biti sposobni pobjeći iz njihove forme bez obzira na stupanj zrelosti kojeg su dosegli. Ali oni neće zadržati ovu slobodu… Jer oni će morati nastaviti njihovu stazu razvoja i prema tome će biti postavljeni u nove forme. I kako bi učinio mogućim za duhovne supstance koje su i dalje zavezane u tvorevinama da nastave sa njihovim razvojem Ja ću dopustiti pogrešnu volju ljudi koja će uzrokovati ovo djelo uništenja, ali sama ljudska rasa će izumrijeti kao rezultat ove pogrešne volje, jer jedino će Moji Vlastiti preživjeti konačno uništenje (1 Solunjanima 4:16, 17), a biti će ih samo nekolicina…

Većina ljudi, međutim, su već toliko udaljeni od Mene da je njihova duhovna sudbina već odlučena, jer oni su dosegli najnižu točku koja isključuje daljnji razvoj na ovoj Zemlji… Naračun njihovog profanog stanja oni će dati povod Kraju stare Zemlje, i time će dogoditi onako kako to sami ljudi žele: sve će biti promijenjeno ipak jedino u skladu sa Mojim vječnim zakonom reda… Ljudi će doista to pokrenuti, ipak Ja Osobno ću odlučiti ili usmjeriti posljedice sukladno Mojem vječnom planu Spasenja, koji je bio utemeljen na ljudskoj pogrešnoj volji tako da će svo pogrešno razmišljanje unatoč tome još proizvesti povoljne rezultate… Jer Ja ću usmjeriti posljedice sukladno Mojoj volji, treba priznati to ne korespondira sa ljudskom voljom ali služi nastavljenom razvoju duhova. I to je Moj plan, o kojem vas obavještavam opet i iznova tako da svaki od vas može sebe oblikovati sukladno ovom planu dok je još vremena, jer svaki od vas još može pripadati onima koji će biti spašeni na Kraju… svaka osoba još može oblikovati svoju prirodu tako da će pripadati ‘Mojim Vlastitima’… Ali on mora vjerovati i živjeti život Ljubavi, on mora okrenuti njegovu volju spram Mene, i Ja ću ga prihvatiti i podariti mu snagu da ostvari rad transformacije na sebi samome… Onda se on isto tako neće bojati Kraja, bez obzira koliko se prijeteće svjetovni događaji naizgled odvijaju… Ja štitim Moje Vlastite u svakoj nedaći i opasnosti, Ja im pomažem i na zemaljski i na duhovan način, jer Moji Vlastiti će postati snažni u vjeri i prema tome zamjetno doživjeti Moju pomoć… I opet i iznova Ja nagovještavam ovo vama ljudima tako da sebe možete pripremiti samo ako ste dobre volje živjeti u redu i udovoljiti Mi… Jer Kraj će doći bez ikakve greške budući je vrijeme koje vam je podareno svršeno.

AMEN

Spread the Truth