Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5249 (Pravo Bogoslužje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5249, 4 Studenoga 1951

PRAVO BOGOSLUŽJE ….

Milo Mi je jedino ono Bogosluženje koje se izražava u istinskom predanju Meni koje je potaknuto Ljubavlju prema Meni. Ja u srcima Moje djece vidim hram koji trebaju posvetiti Meni a to mogu jedino putem Meni ugodnog života, života u Ljubavi …. Ako se povlače u tišinu, želeći sa Mnom voditi razgovor, otvarajući svoj hram i dozvoljavajući Mi da uđem, onda ih Ja mogu i podučiti i pridružiti im Moj Duh, koji ih upravlja na svim njihovim putevima.

A ako se daju od Njega voditi i čine sve što im On savjetuje, onda će biti i nesebično Ljubav-no aktivni, pa je to onda pravo Bogoslužje, oni vode život djela a ne samo forme …. Čuju Me neprestano a ne samo na određenim mjestima i u određeno vrijeme; služe Mi cijelim svojim srcem, jer se na to osjećaju motivirani iznutra poticani Mojim Duhom, čuju Moju Riječ i postaju vršitelji Moje Riječi ….

Služiti Bogu znači ispunjavati Moju Volju kao vjerni sluga …. A Moja Volja jeste i uvijek ostaje djelovanje u Ljubavi, služenje u istinskoj poniznosti i Ljubavi spram bližnjega; služiti Bogu znači biti aktivan za Njega …. činiti nešto namjesto Mene, pomagati bližnjima, naučavati po Mom nalogu, duhovno i zemaljski pružati utjehu i pomoć, gdje god je ona potrebna. Služiti Meni je stvar volje, koja se nikada ne može zahtijevati, iz čega već vidite da obavezno Bogoslužje nikada ne može biti Moja Volja i od strane Mene ni nije vrjednovano kao Meni slobodno-voljno prinešena žrtva vremena i snage …. kao spremnost da se za Mene bude aktivno, da bi se za Moje Kraljevstvo osvajale duše koje se nalaze izvan (njega) u duhovnoj nevolji …. 

Tko mi čini tu Ljubav, taj Mi služi u Istini, i njegovu službu Ja ću i blagosloviti. A tko Mi samo želi dokazati svoju prisutnost, tko samo zadovoljava formu ili neku od ljudi postavljenu zapovijed, taj će iz toga uistinu slabo crpsti blagoslova, jer taj je poput lijenoga sluge koji se samo pravi vrijedan kad je Gospodar blizu, pa bi onda poslije opet pao u pasivnost, budući da mu volja za služenjem nije ozbiljna. Tko Meni želi služiti, taj mora primiti Moju uputu i nju se onda neprestano truditi slijediti …. On Me mora ljubiti cijelim srcem i iz te Ljubavi htjeti biti aktivan za Mene …. Tada Ja blagoslivljam njegovo služenje za Mene i Moje Kraljevstvo, i on neće ostati bez uspjeha ….

AMEN

Spread the Truth