Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5038 (Djelovanje Sotone… “Ja Sam dobri Pastir…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5038, 10 Siječnja 1951

DJELOVANJE SOTONE… ‘JA SAM DOBRI PASTIR’…

Dat ću vam znak, po kojem ćete prepoznati tko je Taj Koji vam se obraća, znak koji je nepobitan, a kako biste priznali Moje direktno djelovanje. No morate obratiti pažnju na sve što susrećete, jer Ja stalno djelujem u okviru prirodnog kako ne bi potpali pod prisilu vjere, a kako bi vam i pored toga trebalo biti lako vjerovati. Moja je Volja da čvrsto živite u uvjerenju kako primate Čistu Istinu, stoga ću vam pomoći, gdje god je ta vjera ugrožena, gdje god vam se u srcu pojavljuje sumnja, gdje god postajete slabi utjecajem Sotone.

On dakako ima veliku silu, koja međutim ne seže do Mojih vlastitih koji u Mojoj Ljubavi imaju najsigurniju zaštitu protiv njega. Budite dakle Moji putem svoje volje i vaše naklonosti, tako da ga se više ne morate bojati, jer jedino nad neodlučnima i nad njegovim pristašama on ima vlast, sve dok Mene ne zazovu u pomoć. Kad Ja Moje vlastite ne bih htio štititi od njega, Moja bi Ljubav ili Moja moć uistinu bila mala ….

Osvrnite se oko sebe i obratite pažnju na to kako on djeluje tamo gdje se svijetu daje prednost u odnosu na Mene, gdje je prevladavajuća težnja za materijom, gdje nema Ljubavi …. U svim tim slučajevima on je vladar, i on zbunjuje razmišljanje ljudi. Ali gdje je vidljivo stremljenje k Meni, gdje Sam Ja cilj, gdje je materija još samo stavljena u drugi plan i čovjek teži za time da ispunjava Moju volju, tu je Moje područje, a tamo je Sotona izgubio njegovu vlast i moć, iako uvijek iznova pokušava provaliti kao vuk koji Mi želi ukrasti Moje ovce. Ali Ja sam dobri pastir …. Imajte na umu ove Moje Riječi ….

Ja Sam dobri pastir …. Vjerujete li vi da Ja Svoje ovce prepuštam Mome neprijatelju? Vjerujete li vi da Ja gledam kako on želi provaliti u tor kako bi nanio zbrku u Mome stadu? Tad ne bih bio dobar pastir, i vi bi morali sumnjati u Moju Riječ …. Čak i izgubljene ovce Ja želim povratiti, ukoliko više ću od neprijatelja štititi one koji žele biti Moji. Moć Sotone velika je doduše, no veća od nje je Moja Ljubav …. Tako da je i njegovoj moći postavljenja granica, zbog čega ga se ne morate bojati vi koji žudite za Mojom Ljubavlju.

Vašom žudnjom vi sami određujete vašeg gospodara kojemu želite pripadati; sve što vi žudite a njemu još pripada, čini vas njegovim slugama …. Ali žudite li Mene i Moje Kraljevstvo, tad ste Moji i ostajete to u svu vječnost, inače bi Moja Ljubav i Moja Moć uistinu bila ograničena kad Moji vlastiti ne bi mogli graditi na tome (osloniti se na to) u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji. Ja Sam dobri pastir i dajem Svoj život za Svoje ovce …. Ne zaboravite te riječi, i znat’ ćete da ste neprestano pod Mojom zaštitom te se nećete morati bojati Mog protivnika ….

AMEN

Spread the Truth