Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4817 (Izobličavanje čistog Kristovog učenja… Slobodna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4817, 15 Siječanj 1950

IZOBLIČAVANJE ČISTOG KRISTOVOG UČENJA… SLOBODNA VOLJA…


Ono što Sam Ja govorio vama ljudima na Zemlji, trebalo je ostati sačuvano u svoj čistoći. Takva je bila Moja volja, i zbog toga Sam vam istovremeno dao i obećanje da ću ostati s vama u Duhu, i tako Sam želio bdjeti nad tim što vam je objavljeno na Zemlji kao Moja Riječ. Ali, ovo obećanje je vrijedilo samo za one čija je volja bila potpuno okrenuta Meni; bilo je za one koji su u srcu žudili za Mnom, i u Meni vidjeli Oca od vječnosti. No, Ja nikada nisam mogao ni želio vezati volju ljudi, i tako također nije trebalo spriječiti da ljudska volja izobliči (oštetiunakazi) Moj čisti nauk, da bude dodano i izostavljeno ono što je ovim ljudima bilo ispravno, a kroz što je Moja Riječ izgubila na svojoj čistoći, da bude pomiješana sa pridodanim djelom čovjeka, i time također izgubi na snazi i učinku, koji su izvorno pripadali Mojoj Riječi, a toliko dugo, koliko je Božanski nauk, dakle bio slobodan od ljudskog djela. Ja nisam učinio neslobodnom ljudsku volju. Ali, razumljivo je, da je ova volja bila pod utjecajem Moga protivnika, čim mu se čovjek učinio podložnim kroz razmišljanje, volju i djelovanje. Razumljivo je da iz usta zlog čovjeka više ne može poteći nikakva Istina, kao što također i njegovo razmišljanje mora biti usmjereno protivno Istini, jer se on više usklađuje sa Mojim protivnikom, nego sa Mnom. Moć Moga protivnika je velika, ali opet ne tako velika da ljudi moraju pripasti njemu… Njihova volja jedina određuje utjecaj na dušu ljudi. I zbog toga je Čista Istina ubrzo postala iluzorna (neostvariva), tamo gdje ljudi više ne dopuštaju Meni Osobno da budem prisutan kroz njihovu volju, njihovu Ljubav i njihov način života. Ali, Ja ostajem u Duhu s vama… Ja Sam Bio i Jesam uvijek prisutan, gdje Mi se otvore vrata srca i pripremi boravište (dom)… A, tamo ću Ja uvijek govoriti Riječi Ljubavi i Istine, i tko Me dakle prihvati u srce, tko dozvoli da mu govorim kroz Duh, on će uvijek biti u Čistoj Istini i ne treba se bojati da će primiti neistinu. I tako se odvija postojano čišćenje nauka, koji je objavljen kao Kristovo učenje na Zemlji, a više ne odgovara Čistoj Istini, koji više nije ono što je bio za vrijeme Mog zemaljskog života. „Nebo i Zemlja će proći, ali Moja Riječ ostaje zauvijek…“ (Matej 24:35) Ipak, jedino Čista Riječ iz Mene ima postojanost (opstojnost), kroz ljudsku volju izmijenjena riječ će međutim propasti, čak i kada ljudskom voljom ona ima dugo trajanje, ona ipak nikada ne može izdržati Istinu, kada ova počne svijetliti najjasnijim svjetlom. Jer, Čista Istina je kao oštar mač, koji pobjeđuje sve što mu se ne podloži. Pobijedit će Istina, jer je ona od Mene, Koji Sam vječna Istina Osobno.

AMEN

Spread the Truth