Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6769 (O krštenju… Krštenje za odrasle…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6769, 24 Veljače 1957

O KRŠTENJU… KRŠTENJE ZA ODRASLE…

Primili ste krštenje duha kada od Mene primite živu vodu, kada sebe osvježite na izvoru života i tako primate snagu za svoju dušu… Vi morate biti kršteni duhovnom vodom… Onda ćete također biti pripadnici Moje crkve koju sam Ja osnovao na Zemlji. Vi ne možete steći ovo članstvo samo kroz formalnost, zbog toga krštenje koje obavljate nije garancija da će ono osobu oblikovati u istinskog Kršćanina, ono se u najbolju ruku smatra za dokaz dobre volje za privođenje osobe Meni. Ali povratak ka Meni mora započeti i ostvariti sam čovjek… A isto tako će on sebe uroniti u izvor žive vode jedino kada mu je Moj duh učinio izvor dostupnim. Onda će on primiti krštenje pošto se on onda svjesno pridružuje Mojoj crkvi, onda je on ponovno rođen u duhu…

Svrha vašeg zemaljskog života je vaš povratak ka Meni, i čin povratka se mora dogoditi potpuno svjesno, on nikad ne može biti zamijenjen formalnošću. Vaša volja se treba okrenuti ka Meni sama od sebe, vi morate tražiti unutarnji odnos sa Mnom i zatražiti pomoć od Mene Osobno na vašem putu uspona. Prema tome sve ovo se zasigurno može priopćiti djetetu, ono može biti ohrabreno da komunicira sa Mnom u molitvi… Ali jedino kada čovjek spontano čini što je bio naučen… jedino kada on Mene odabere dobrovoljno će on započeti sebe uranjati u plimu/bujicu da bi primio krštenje duha… Jer onda Moja živa voda može teći ka njemu, on može čuti Moju Riječ i iz nje izvlačiti snagu. Jedino onda Mi se on može moliti u duhu i istini, ali onda će on također biti prosvjetljen od strane Moga duha i istovremeno započeti novi život.

Čin krštenja se stoga sprovodi onog trenutka kada je Meni moguće direktno djelovati na čovjeka kada Mi se on predaje… Sada će on pripadati Meni čak i ako je njegov put i dalje ispunjen bitkama, sa svakojakim kušnjama, ali Ja ću sada imati pravo na njega i Ja neću dozvoliti da ga Moj neprijatelj ponovno dohvati… On će biti zaštićen ovim krstenjem duha kojim je već uspostavljena živa veza sa Mnom, pošto je živa veza sa Mnom, molitva u duhu i istini dokazala njegovu voljnost da sebe zaroni u izvor kako bi bio obuhvaćen Mojom pročišćavajućom i ljekovitom živom vodom.

Dok se ne dogodi ovaj unutarnji čin krštenja, izvanjske akcije krštenja ne mogu rezultirati u čovjekovom duhovnom krštenju, one će uvijek ostati formalnost i neće biti u stanju donijeti nikakve dobrobiti duši. Stoga čin krštenja izvršen na odraslim ljudima može jednako tako biti samo formalnost i još ne jamči duhovno krštenje… dok se unutarnja, živa veza sa Mnom i izlijevanje Moga duha mogu dogoditi čak i bez ikakve izvanjske formalnosti.

Ja uvijek jedino vrednujem volju ljudskog bića da Mi se pridruži i njegovo svjesno nastojanje da sebe odvoji od Moga neprijatelja… I korespondentno toj volji izvor, koji čovjeku osigurava živu vodu, će mu biti dostupan. To je izvršenje duhovnog krštenja, jer od onda na dalje živa voda neprestano teče. Onda će svaka Moja Riječ duši darivati svjetlo i snagu, onda će se kora koja i dalje okružuje dušu razložiti… bolesna duša će se izliječiti, slaba duša će postati snažna, krštenje će rezultirati u transformaciji, u promjeni duhovne sfere koju duša sada okupira… Ona će svjesno napustiti carstvo Mojeg protivnika i ući u Moje kraljevstvo, ona onda može biti prosvjetljena sa Mojim duhom pošto će ga njezina volja onda prihvatiti, ona će doći u život i na taj način će također biti prikladna posuda u koju Ja mogu izliti Moj duh. I sa povećanom željom će težiti ka Meni Osobno, tražit će sjedinenje sa Mnom pošto će Me prepoznati i povratak k Meni će biti završen, ona će biti i zauvijek ostati Moja.

AMEN

Spread the Truth