Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6768 (Blagotvorni učinak Božje Riječi… Buđenje… Život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6768, 21-23 Veljače 1957

BLAGOTVORNI UČINAK BOŽJE RIJEČI… BUĐENJE… ŽIVOT…

(Ivan 6:63; Psalmi 24:7-10)

Moje su Riječi za vas duh i život… vi ne možete ostati u mrtvom stanju kada dozvolite Mojim Riječima ući u vaše srce, vi morate osjetiti snagu Moje Riječi i sa tom snagom postati aktivni, otuda živi… Kada Riječ dodirne vaša srca onda ste došli u kontakt sa Mnom zbog Mojih Riječi, ili vi ne bi čuli Moj glas premda vi čujete riječi. Iz tog razloga Ja tražim da dozvolite Mojoj Riječi da uđe u vaše srce, ne dopustite da uši jedine slušaju tako da vas Riječ ne bi samo mimoišla bez značenja. Vi morate čuti Mene Osobno kako vam govorim a vi to jedino možete napraviti kada sebe predate Onome, Koji vam govori… kada otvorite vaša srca, kada svjesno i pažljivo slušate ono što vam vaš Bog i Otac želi reći. Onda vi doista primate snagu u izobilju i pronalazite život. Što sada primate naračun Moje ljubavi će vam dati život budući se Ja sažaljevam na vas sve dok ste i dalje mrtvi u duhu. Jer vi niste u savršenom stanju čak ako vjerujete kako na Zemlji posjedujete snagu… Život koji vam Ja želim dati nije usporediv sa zemaljskim životom… Vi trebate postići život duše i taj je život dar kojeg svi vi možete primiti ako to žudite. Ali on vam može biti dan jedino od strane Njega Koji je Sam Život (Ivan 5:26)… Pritjecanje života jedino dolazi od Mene ali on vječno teče ka ljudskim bićima posredstvom Moje Riječi koja je zračenje Moje snage ljubavi i prema tome mora biti oživljavajuća čim dodirne mrtve (ili ‘ono što je mrtvo’). A vi ili pristajete na ovaj dodir ili ga odgurujete/odbacujete… Tako vi sami odlučujete o životu i smrti vaše duše.

Posljedično tome vi trebate razumjeti da Ja, Koji Sam od vječnosti Riječ Osobno (Ivan 1:1, 2), jedino želim dati život dosad mrtvima time što šaljem Moju Riječ na Zemlju i da prihvatanje Moje Riječi tako mora biti od najvećeg značenja za vas… budući vas ona sa sigurnošću spašava od ponižavajućeg i mizernog stanja. Jer ni jedan Božanski dar ne ostaje neučinkovit samo ako bi mu vi ljudi dopustili da stupi na snagu. Tako Moja Riječ mora također imati izuzetno blagotvoran učinak na vas utoliko što vi možete osjetiti njezin učinak na vas, vi se morate neopozivo osjećati nagnani živjeti u skladu sa Mojom Riječju, to jest, vršiti Moju volju koja vam je bila obznanjena posredstvom Moje Riječi… Ali vi joj se ne bi trebali opirati, vi ju dobrovoljno morate čuti i sebi dopustiti da vas ona vodi kako bi vaš život živjeli sukladno… Onda ćete ostvariti najveća duhovna ostvarenja, vi ćete postići nužnu zrelost duše i ući u carstvo svjetla nakon smrti vaših tijela. Tako vi imate jasna/definitivna sredstva, sredstva neporecivo blagotvorna učinka za vašu dušu… Pa ipak samo se nekolicina ljudi koriste ovim blagotvornim sredstvima… I Moj božanski pritok snage ne može dotaknuti njihove duše koje žive zemaljski život (ili ‘hodaju zemaljskom stazom’) bolesne i bijedne i ovaj svijet napuštaju bez uspjeha. Kao rezultat na najučinkovitija sredstva se ne mari ili pak vrlo rijetko i neobična duhovna iskustva, koja bi bila više primjetljiva, se ne mogu uvijek primjeniti budući bi ona prisiljavala na vjerovanje i prema tome bi uspjeh za dušu bio jedva vrijedan spomena ukoliko ona ne čine unutarnjim i čine ga prijemčivim za Moju Riječ… Moja mudrost percipira ovo unaprijed i stoga može ponekad izgledati kao da su ljudskom biću od strane Mene bili podareni neobični darovi milosti koji Mu garantiraju lakši uspon… Ja znam stupanj dušine zrelosti, Ja također znam kada je otpor duše postao tako slab da je potrebno samo lagano duhovno iskustvo da se slomije ovaj otpor… A u tom slučaju je također prisutno prihvaćanje Moje Riječi, i sada svaka duša mora vršiti isti rad: dobrovoljno živjeti u skladu sa Mojom Riječju… jedino onda su neobični darovi milosti bili iskorišteni i posljedično tome će Moja Riječ imati isti učinak na njega, budući je ona sama po sebi snaga i sada uskrisuje mrtvoga.

Kada Ja govorim ljudskom biću to treba imati iscjeliteljski učinak na fatalno bolesnu dušu budući ona dolazi u direktni kontakt sa životnom energijom… ali isti se uspjeh ne može očekivati tamo gdje se Mojoj Riječi suprotstavljaju budući to suprotstavljanje ne dozvoljava povoljan učinak… to je, naposlijetku, obnovljen grijeh spram Moje ljubavi a grijeh nikad ne rezultira u pozitivnom učinku… Ali vi ljudi bi mogli lako primiti život i stoga također snagu. Svako ljudsko biće ima priliku čuti Moju Riječ, čitati ju ili Mi sam govoriti u mislima. Čak ako je on potpuno u svijetu… bilo bi za svakoga moguće sebe odvojiti od svijeta u kratkom periodu vremena i duši ponuditi hranu: postati apsorbiran u Moju Riječ (ili ‘zaokupiti se Mojom Riječju’) i tako dobrovoljno uspostaviti kontakt sa Njime, Koji treba biti priznat kao Bog i Stvoritelj. I Ja ću doista blagosloviti njegovu volju, Ja ću ga susresti i govoriti mu na takav način da će on opet i iznova zahtjevati čuti Mene i Moju Riječ… No svijet zamjenjuje svaku misao o Meni, Moja se riječ nemarno/nepromišljeno zanemaruje, prilike da se čuje Moja Riječ se čak smatraju nametljivima i odbacivanje Mojeg dara ljubavi toliko očigledno istupa naprijed da nije iznenađujuće da je čovječanstvo sve više prevladano sa nemoćnošću… da najniži duhovni nivo postaje sve više primjetljiv i da Moj protivnik (Sotona) zadobija prevlast nad ljudskim bićima koja su sama spriječila svaku dostavu/opskrbu snage. Oni ne bi imali koristi niti od neobičnih darova milosti jer bi ovi bili neučinkoviti budući ljudi ne žele vidjeti svjetlo koje im je donešeno. Tako čovječanstvo samo uzrokuje kraj ove Zemlje budući se značajan uspon više ne može napraviti, ljudski život na ovoj Zemlji se ne koristi i prema tome je postao bez svrhe… Najprije treba biti uspostavljen red koji opet omogućava progresivan napredak… I Ja ću zasigurno postaviti ovaj red na mjesto čim je došao čas, kako je odlučeno od vječnosti… jer ljudska će bića trebaju postići život i neće ostati vječno u mrtvom stanju.

AMEN

Spread the Truth