Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3946 (Prilika za raspravu nužna prilikom proglašavanja Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3946, 28 Prosinca 1946

PRILIKA ZA RASPRAVU NUŽNA PRILIKOM PROGLAŠAVANJA EVANĐELJA ….

Svaka duhovna razmjena misli od koristi je za dušu čovjeka, i zato je uvijek preporučljivije čovjeku dati priliku za raspravu, negoli ga prezasipati duhovnom materijom i onemogućavati mu protupitanja. Ono duhovno gradivo koje mu je dano (prenešeno) postati će njegovo vlastito duhovno gradivo puno prije, što se može dogoditi jedino kroz zauzimanje stava u odnosu na to, sve dok to u njemu samome ne postane uvjerenje.

Pitanja i odgovori olakšavaju proces usvajanja duhovnog gradiva, nadalje je razmišljanje nekog čovjeka poticano tako da se svjetlosna bića onda mogu uključivati i upravljati misli ljudi koji su im povjereni na duhovno vodstvo. Potom će neistine moći biti lakše ispravljene, a i u bližnjemu će biti probuđena volja da prodire u dublje znanje, ako ga se poduči u skladu sa Istinom i on to prepozna po načinu poduke koja mu se daje.

Učitelji koji su u znanju uvijek će nalaziti veći krug slušatelja, a u (to) znanje čovjek se može uvjeriti samo onda ako mu je dana prilika da postavlja pitanja o tom znanju koje mu je ponuđeno. Stoga i Evanđelje po mogućnosti treba biti proglašavano tako da slušatelja potiče na slobodno izražavanje, treba ga poticati na raspravu, kako bi ono ostavilo dublji utisak, kako ne bi bilo preuzeto samo ušima nego srcem.

Onda će ono postati živo u čovjeku, onda će onaj koji naučava biti upravljan od Duha Božjega, tada će Bog Osobno govoriti ljudima kroz njega, On Sam će biti sa onima koji propovijedaju i primaju Njegovu Riječ. Jer Njegovo obećanje glasi: ”On će vam se Osobno obraćati kroz usta pojedinaca, On će vam odgovarati na vaša pitanja i uređivati će vaše misli”, no za to i vi ljudi sami morate postati misaono aktivni, tek tada su vam poduke na blagoslov, tek tada vi izvlačite pravu korist iz Riječi Božje, koja vam se saopćava u svako doba i na svakom mjestu, jednom kad ju vi sami žudite primiti.   

I stoga češće tražite povezivanje u svrhu duhovne razmjene, težite razjašnjenjima (da dođete do jasnoće), gdje god vam je što nejasno, putem pitanja spram vaših bližnjih; molite Boga za prave učitelje koji vam mogu dati objašnjenja u skladu sa Istinom, i ne zadovoljavajte se ponudom Božanske Riječi u obliku koji daje premalo mogućnosti za vaše izjašnjavanje, jer samo putem pitanjā i odgovorā možete rasti u znanju, pošto ono što vam je preneseno tek onda zaživljava a tada vas i potiče na slijeđenje Božanske volje. Dajte uvijek da Učitelj od vječnosti boravi među vama kako bi vam On Osobno mogao upravljati misli i učiti vas tako da vam to bude na blagoslov ….  

AMEN

Spread the Truth