Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3714 (Molitva za milost i snagu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 3714, 15 Ožujak 1946

MOLITVA ZA MILOST I SNAGU…

Kada Mi prilazite iz dubine vašeg srca sa zamolbom za snagu i milost vi ćete ih sigurno iskusiti/primiti, čak ako oni nisu trenutno prepoznatljivi kao pomoć, pošto milost i snaga djeluju na dušu više nego na tijelo. Ljudsko biće kao takvo može i dalje biti predmetom nedaće/tuge ali to dušu neće toliko puno dotaći, tako da ljudsko biće zahvaljujući svojoj duševnoj snazi ostaje staloženo/spokojno i usredotočeno, iako fizička nedaća ipak još treba biti prevladana. Tako Ja nju ne otklanjam uvijek od čovjeka ali ću mu dati snagu da podnosi ono što Sam mu nanio/nametnuo. On neće doživjeti nešto tako teško kao netko bez vjere tko ne žudi za Mojim poklonom snage i ne potražuje ga. Ne sama nesreća već stanje ljudskog bića čini njezinu oštrinu/surovost, koje, pošto je slabo, biva dvostruko afektirano svakom nevoljom. Ali Moja milost i snaga su uvijek na vašem raspolaganju i, pod uvjetom da ih iskoristite, čak će i najteži zemaljski život biti za vas podnošljiv i uvijek od dobrobiti za vašu dušu, pošto će kao rezultat Moje snage i milosti njezina ljuska/oplata također biti postepeno razložena… Jer čim se ljudsko biće sjedini sa Mnom, čim Me kontaktira moleći za snagu i milost, Ja ću Mu biti u stanju otkriti Sebe tako što ću mu dati snagu, i zavisno koliko mogu razviti njegovu dušu, njegova zemaljska ambicija će sukladno tome biti smanjena… Snaga Moje milosti potiče dušu prema duhu u njoj i što dalje od materijalnih imovina. Moja milost i snaga tako djeluju da čovjek postaje snažan iznutra, da se(be) izdvaja iz vanjskog svijeta i pokušava stupiti u kontakt sa duhom u sebi, i tako postiže duhovni napredak kada pokušava umanjiti/olakšati svjetovnu nevolju/patnju uz Moju podršku, sa Mojom opskrbom milosti i snage. Ali takva zamolba nikad neće ostati neispunjena, čovjek koji Mi prilazi sa ovom zamolbom će uvijek izvući koristi. I uvijek će također primjetiti koliko je snažniji nakon iskrene molitve Meni, iako svjetovna nedaća još nije riješena.

Namjera ovog je da u jednu ruku čovjeka učini svjesnim njegove slabosti i nedostatka snage i ohrabri ga pristupiti Onome koji to može izliječiti/popraviti, ali u drugu ruku to bi također trebalo osnažiti njegovu vjeru kad prima takvu očiglednu pomoć nakon svoje iskrene molitve Meni. Duša koja teži k Meni će uvijek izvesti duhovnu dobrobit iz tjelesne patnje/nevolje, pošto će uvijek pribjeći k Meni i svaka iskrena molitva će joj osigurati/dobaviti snagu i milost, koji će onda postati djelotvorni u skladu sa njezinim stanjem zrelosti… vidljivo i primjetno za tijelo također ili samo perceptibilno za dušu, u ovisnosti koliko Moja mudrost i ljubav to smatraju prikladnim. Ali Ja nikad neću ostaviti bez snage nikoga tko ju zahtjeva/moli od Mene… Jer Ja ću ispuniti svaku zamolbu za duhovnim blagostanjem i, pod uvjetom da je to za vašu dobrobit, također za olakšanjem u zemaljskom smislu. I tako ćete Me vi biti u stanju osjetiti čak za vrijeme krajnje/najviše nevolje/patnje, ne trebate biti obeshrabreni i očajni pod uvjetom da sebe povjerite Mojoj ljubavi i milosti, pod uvjetom da želite prihvatiti Moju snagu i to potvrditi u iskrenom razgovoru sa Mnom. Ja znam sve vaše poteškoće, vaše slabosti i sumnje, ali Ja želim da Mi ih predate u molitvi tako da znate kada su otklonjene putem Moje ljubavi, opskrbom Moje snage i milosti…. Tako da ćete Me naučiti prepoznati u svemu što vas afektira. Ja vam se obraćam kroz nevolju baš kao što vam otkrivam Sebe kroz pomoć… I ako ostanete u bliskom kontaktu sa Mnom nećete se bojati nikakve nevolje, bez obzira koliko se ona pričinjavala teškom, pošto su zahvaljujući Mojoj ljubavi sva snaga i milost na vašem raspolaganju. Ja ću se brinuti za vas do kraja vašeg života, fizički i duhovno i, pod uvjetom da u ovo vjerujete bez sumnje, izgubit ćete sav strah od svake teške nevolje sa kojom se suočavate, pošto ćete ju uvijek biti sposobni prevladati sa Mojom milošću i snagom.

AMEN

Spread the Truth