Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3681 (Zazivajte Me u vremenima nužde…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3681, 9 Veljače 1946

ZAZIVAJTE ME U VREMENIMA NUŽDE… DUBINA VJERE…

U vašim vremenima nužde vi Me samo trebate pozvati s pouzdanjem i Ja ću vam biti bliže nego ikada. Svaki misaoni kontakt sa Mnom rezultira u Mojem približavanju vama jer Ja Sam Duh Čiji je najmanji element unutar vas. I ako vaš poziv Meni izvire iz dubine vašeg srca, duhovna iskra unutar vas, koja je neodvojiva od Mene, će stremiti k Meni, vječnom Očevom Duhu, i tako će Me privući sebi. Iako Sam Ja, zapravo, uvijek blizu vas, Ja Sam zamjetno blizu jedino kada vaša volja svjesno stremi spram Mene i kada vi zahtijevate Moje prisustvo. Osjetit ćete Moju blizinu po unutarnjem spokoju koji vas zahvaća, koji je rezultat vaše čvrste vjere u Mene i Moju pomoć. Zazivajte Me u vremenima nužde i Ja ću vas čuti… I ako vjerujete da postojim i da vas Ljubim, da ništa nije nemoguće za Moju snagu i Moju volju, tada ćete Me također zazvati sa srcem i čekati ispunjenje vašeg zahtjeva, Moju pomoć, bez ikakve sumnje. I biti ćete pomognuti…

Ali svako nevjerovanje slabi snagu vjere, vi činite nemogućim djelovanje Duha unutar vas, vi ga sami priječite od stremljenja k Meni, Ocu-Duhu, i on vam ne može dati snagu koja pritječe od Mene k vama kroz duhovnu iskru. Ja djecu koja vjeruju istinski želim zvati Mojim Vlastitima, koja se sasvim pouzdaju u Očevu Riječ, koja sebe prepuštaju Njemu u svakoj nedaći i opasnosti, koja se ne boje i ne postaju malodušna, jer znaju da su sigurni pod zaštitom voljenog Oca. Ova dubina vjere vas čini iznimno snažnima u duhu; ona prognaje svaku zemaljsku i duhovnu nedaću budući čvrsta vjera dozvoljava Moje neograničeno djelovanje i stalno zamjetno prisustvo. Tada ću Ja također moći vidljivo djelovati, moći ću ostvariti ono što izgleda nemoguće, budući da je obilje snage rezultat vrloduboke duboke vjere kojom samo ljudsko biće, ili duhovna snaga namjesto njega, postaje vladar svih njegovih briga.

Imajte vjeru i vi ćete uvijek primiti pomoć, vjerom dopustite sebi da se ispunite Mojom snagom i dozvolite Duhu unutar vas da vam da spokoj i sigurnost. Vaša uvećana snaga potječe od Mene, ona je zračenje Mene Samoga, i stoga Ja Osobno jesam unutar vas i sa vama, zavisno o silini vaše vjere i iskrenosti vašeg poziva Meni. Sve dok ste na Zemlji, nikada nećete moći razumjeti da Smo Ja Osobno, duhovna iskra unutar vas, Ljubav, Snaga i Svjetlo, Jedno, da Sam Ja stoga uvijek prisutan gdje Duh može djelovati u vama, gdje je Ljubav prakticirana i gdje Sam Ja prepoznatljiv kao Snaga i Svjetlo… Kada bi to mogli razumjeti više ne bi imali dvojbe. Ali trebate to pokušati razumjeti i trebate pitati Duha unutar vas da vas obavijesti i da rasvijetli ono što vam je još neobjašnjivo, što ne razumijete… I Duh unutar vas će vas podučiti… I opet, to Sam Ja koji vas podučavam, Koji vas želim privući Njemu i dati vam Istinu tako da Me možete pronaći, tako da su vaša osjetila usmjerena prema Duhu i da čeznete kontaktirati Oca-Duha. Tada će vaša vjera postati sve dublja i snažnija, vi ćete Me uvijek i zauvijek poznavati, osjećati ćete Moje stalno prisustvo i sa potpunim mirom ćete se prepustiti Mome vodstvu, i doista, biti ćete ispravno vođeni na ovoj Zemlji, zaputit ćete se ispravnom stazom koja vodi do vašeg vječnog doma i sigurno ćete doseći vaš cilj.

AMEN 

Spread the Truth