Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3621 (“Tkogod vidi Mene vidi Oca…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3621, 6 Prosinac 1945

“TKOGOD VIDI MENE VIDI OCA…”

(Ivan 14:8, 9; 1:5)

Tkogod vidi Mene vidi Oca, budući Smo Otac i Ja jedno (Ivan 14:8, 9; 10:30)… Ja Sam donio Riječ ljudima ali oni Ju nisu prepoznali* kao Božju Riječ, kao izražaj Njegove beskonačne Ljubavi za Njegove žive tvorevine. Oni su gledali na Nju kao na ljudsku riječ, danu im od strane Mene kao od Sebe Samoga, budući su bili mračni iznutra i nisu znali u svezi Božjeg djelovanja unutar ljudskog bića… Otud oni više nisu mogli čuti Božji glas sami, koji bi im bio mogao priskrbiti dokaz Božjeg prisustva, Njegove suštine i Njegova bliskog odnosa sa ljudima. Ja Sam, međutim, želio njima povratiti ovo znanje, Ja Sam ih želio upoznati sa snagom Ljubavi i vjere, tako da mogu postati primjetno svjesni Božjeg prisustva ako bi obratili pažnju na Moje učenje… Ja Sam im došao kao posrednik poslan od strane Boga da bi proglasio Njegovu Riječ ljudima dobre volje u skladu sa Njegovom podukom. Vječni Otac-Duh se nastanio u Meni da bi vidljivo djelovao kroz Mene… Sve što Sam rekao i učinio je bilo Njegovo djelo, Njegova volja, Njegova snaga i Njegova Ljubav (Ivan 5:19, 30; 6:38; 8:28, 29; 12:49)… Ja Sam bio tek forma kroz koju je Bog Sebe izrazio, ili bi Njegovo prisustvo bilo nepodnošljivo za ljude koji su živjeli u vrlodubokoj duhovnoj tami… I forma koja je zakrilila Oca-Duha je također pripadala Njemu, jer sve unutar Mene je stremilo spram Oca-Duha, premda je bila smrtna čahura kao ijedno drugo ljudsko biće… Ali poradi duha unutar Sebe Ona je postala besmrtna…

Ja Sam bio Isus, čovjek, ali jedino u Mojoj izvanjskoj pojavnosti, budući je sve u i oko Mene bilo produhovljeno pomoću Ljubavi, ono je bilo ujedinjeno sa vječnom Ljubavlju sa kojom Sam Ja bio nerazdvojivo povezan od vječnosti. Bog kao Duh (Ivan 4:21) nije vidljiv ljudskim bićima, unatoč tome On je Sebe učinio vidljivim za njih u Meni kao osobi (Ivan 1:18), On je prisvojio Moje fizičko odijelo i ukazao Sebe u njemu ljudima, identificirajući Sebe kao mudrost, Ljubav i svemoć. I onima koji su vjerovali u Mene i Moje djelo na Zemlji Sam dao dokaz o Božanstvu kroz čudesa, koja su bila moguća jedino Bogu i koja je Moja volja mogla ostvariti budući je Bog bio u Meni, i time Njegova volja, mudrost i snaga su Me proželi… Otud nije više bilo daljnjeg razdvajanja između Boga i Mojeg smrtnog tijela, Ono je postalo jedno sa Njime, On ga je potpuno okupirao, On Osobno je hodao na Zemlji u Mojoj izvanjskoj formi, koja je zauzvrat bila djelo Njegove Ljubavi kako bi učino Sebe pristupačnim za ljude… I Ja Sam im donio Njegovu Riječ… On Osobno je govorio kroz Mene, On, Sama vječna Riječ, je postao tijelo kako bi omogućio da Ga ljudi čuju. Budući oni više nisu poznavali tajnu vječne Ljubavi, vječnog Oca-Duha, Čija Riječ uspostavlja vezu sa ljudima…

Oni više nisu znali za snagu Riječi koja sve privlači k Sebi kada može postati učinkovita u čovjeku… Oni nisu znali kako bi svako ljudsko biće moglo čuti Samu Božansku Riječ u sebi ako bi oblikovao sebe u Ljubav u skladu sa Božjom voljom, kako bi primio Samu Božansku Ljubav… Iz ovog razloga Bog Osobno je došao na Zemlju, i On im je donio opet znanje koje je ljude moglo osloboditi iz njihove tame… I ljudi Ga nisu prepoznali* (Ivan 1:5), oni su progonili Mene, Koji Sam, kao ljudsko biće, zaklanjao Božanstvo unutar Mene… I Ja Sam morao dopustiti da se to dogodi kako bi sačuvao njihovu slobodnu volju. Ja Sam im donio Riječ ali oni je nisu prihvatili, i oni nisu prepoznali u Meni Onoga Koji Me potpuno prožeo (Ivan 1:9-11)… Oni su vidjeli Mene ali ne Boga u Meni, Koji nije Sebe sakrio od njihova pogleda nego je vršio znakove i čudesa kako bi učinio da slijepi ponovno progledaju… Ali onima Koji su vjerovali On je Sebe otkrio u Njegovoj Ljubavi, mudrosti i svemoći (Ivan 1:12)… I oni su Ga vidjeli kako se diže u nebesa u punoj slavi, oni su vidjeli Njegovu čahuru kako sebe produhovljava pred njihovim očima i u blistavom svjetlu se uzdiže do kraljevstva koje je bilo njezinim domom od vječnosti (Djela 1:9, 10).

AMEN

*Naši prevoditelji ovdje bez pravog razumijevanja prevode Grčku riječ καταλαμβανω katalambano kat-al-am-ban’-o kao ‘obuze’, no pravilan je prijevod ‘tama nju, tj. Riječ Istine, nije shvatila/percipirala/dokučila’.

Spread the Truth