Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3622 (Kristovo uznešenje… Preobraženje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3622, 7 Prosinac 1945

KRISTOVO UZNEŠENJE… PREOBRAŽENJE…

Moj život na Zemlji je bila staza ljubavi koju Sam okončao sa Mojom smrću na križu… Moje je tijelo bilo na Zemlji, to jest, bilo je podložno svim prirodnim zakonima, Moja je duša bila sa Bogom, živjela je duhovan život i na taj način postala dovoljno snažna da nadvlada tijelo, da ga isto tako nagna težiti k Bogu što je naknadno produhovilo dušu i tijelo, tako da izvanjska forma koja je sklanjala/udomaći(va)la Boga, vječnog Oca u svoj punini, više nije bila prepreka za Njegovo djelovanje. Izvanjska forma prema tome više nije mogla podleći fizičkoj smrti, pošto je jedino materija koja sklanja/udomaćuje nezrele duhovne supstance smrtna, to jest, unutar sebe promjenjiva, ali ne (i) potpuno produhovljena supstanca. Zbog toga su duša i tijelo bili sposobni ući u duhovno kraljevstvo u savršenom stanju, oni su bili providni i, budući su bili prožeti svjetlom i snagom, bili su sposobni napustiti Zemlju, što je bio proces kojeg je Mojim učenicima bilo dozvoljeno posvjedočiti jer se odvijao pred njihovim očima, tako da su bili sposobni ugledati Božju slavu kako bi primili snagu za njihovu misiju na Zemlji koja je naknadno započela poradi iskupljenja ljudske rase. Njihov je zadatak bio obavijestiti ljude o Mojem činu Spasenja, o Mojem načinu života, Mojem učenju, o Mojoj tegobnoj patnji i smrti na križu te o Mojem uskrsnuću i uznešenju… I za ovu su misiju oni trebali biti pripremljeni, morali su sami živjeti život ljubavi, oni su morali imati vrlo duboku vjeru, prepoznavši u Meni Oca od vječnosti, morali su prihvatiti Moje učenje u sebi sa cijelim svojim srcem (ili ‘sa potpunim entuzijazmom/posvećenošću’) kako bi ga bili u stanju predati dalje; trebali su biti uvedeni u istinu kako bi shvatili Moju žrtvenu smrt, i tako su trebali biti živi sljedbenici te biti sposobni propovijedati sa najunutarnijim uvjerenjem. I iz tog razloga je njima također bilo dozvoljeno posvjedočiti Moje uznešenje na Zemlji, posljednji znak Moje slave, Moje božanstvenosti, kojeg Sam im bio u stanju pružiti kao ljudsko biće, koje je kompletirao Moj život na Zemlji no koje mora ostati živo prisutno (u smislu, ‘oni u svojem umu moraju imati živu sliku o tom uznešenju = onu koja ne blijedi’) za Moje Vlastite sve dok svijeta bude bilo. Jer Moje je preobraženje, kao ispunjenje Mojeg učenja, bilo doista shvatljivo Mojim učenicima pa ipak ljudima jedino razumljivo ako su Me slijedili, živjeli život nesebične ljubavi i na taj način postali sposobni dokučiti istinu i prihvatiti vrlo duboku Božansku mudrost. Kada znaju da je svrha zemaljskog života produhovljavanje duše i tijela čega je rezultat najsjajnije prožimanje svjetlom oni će također naći Moje uznešenje vjerojatnim. Iz tog razloga jedina je svrha Mojeg zemaljskog života bila propovijedati ljubav, iz toga razloga je Riječ postala tijelom, kako bi ukazala ljudima ispravan put, da bi primjerom ukazala život ljubavi i ohrabrila ih da Me slijede… Jedino ljubav ostvaruje produhovljavanje, i jedino ljubav izbavlja ljudsku rasu od smrti i budi ju u vječni život.

AMEN

Spread the Truth