Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3494 (Zapovijed Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3494, 21 Srpanj 1945

ZAPOVIJED LJUBAVI…

A ovo je Moja zapovijed, da ljubite jedni druge… Čiji je duh probuđen, on treba predvoditi dobrim primjerom, on sam treba prakticirati Ljubav prema bližnjemu, budući on samo kroz to dokazuje svoju Ljubav za Mene i Ja mogu djelovati u njemu. Jer, Moj se Duh može očitovati jedino tamo gdje je Ljubav, inače glas Duha nečujno jenjava (iščezava), i tako ostaje nesaslušan. Čiji je duh probuđen, on dakle ima i dužnost Moj dar u Ljubavi prosljeđivati dalje, on mora neprestano biti aktivan i doprinositi širenju onoga što on sam čuje kroz glas Duha. Jer, ovo je prakticiranje Ljubavi na duši bližnjega, koji je u naročito velikoj nevolji, i hitno treba pomoć. Davanje Ljubavi, kako bi se Ljubav moglo primiti, stalni je optok (cirkulacija) u duhovnom kraljevstvu, pa tako i na Zemlji za Moje sluge koji su voljni raditi za Moje kraljevstvo. U davanju Moje Riječi, čovjek se aktivira sukladno Mojoj zapovijedi Ljubavi, budući on onda razdjeljuje ono što je bezuvjetno nužno za postizanje duševne zrelosti… on daje što je on sam primio, što mu nudi Moja Ljubav toliko često koliko on to želi. Duhovna nevolja je međutim gora od zemaljske, i ljudi hitno trebaju pomoć, koja im međutim, može biti donesena jedino kroz bližnje, dok god oni sami ne pronalaze put k Meni. Koji međutim idu ispravnim putem k Meni, ne trebaju nemarno mimoilaziti duše koje lutaju ili traže. Oni trebaju pozivati na put, da oni krenu prema ispravnom cilju, i oni trebaju pozivati putnike da im se pridruže; oni im trebaju predstaviti Mene kao cilj, kojemu svi ljudi trebaju težiti… I oni im trebaju nastojati prenijeti Moju Riječ. To je služenje Ljubavi dušama, kojima mora biti ponuđena duhovna hrana, žele li oni doseći (postići) svoj cilj na Zemlji. Jer, nevolja je velika… ljudi ne gladuju samo zemaljski, nego također i duhovno. Ipak, na duhovnu se nevolju ne obraća pažnja, nego povećava briga za tijelo, i njegove potrebe ih potpuno odvraćaju od brige za njihove duše. A njima jedino kroz usta čovjeka može biti ukazano na njihov životni zadatak, jedino kroz usta čovjeka im može biti objavljena Moja volja  i oni biti podučeni Ljubavi, budući sam Ja Sam njima predaleko da bi Me oni mogli čuti. I zato vi trebate na njima prakticirati Ljubav, i biti posrednici kroz koje Ja njima govorim, tako da oni čuju Moju Riječ, ali se u slobodnoj volji mogu odlučiti da li ju žele prihvatiti kao Moju Riječ. No, u nekom obliku njima mora biti donesena pomoć, jer duhovna nevolja postaje iz dana u dan gora, unatoč patnjama i nevoljama koje bi njih morale promijeniti, i mogla bi dokinuti njihovu nevolju. Zbog toga prakticirajte Ljubav prema bližnjemu, dolazeći u pomoć njegovoj duši… Prepoznajte nevolju i nastojte je spriječiti kroz stalne poduke i ukazivanje na bliski kraj. Uočite svaku priliku da govorite o Mojoj Ljubavi, koja se izražava i u velikoj patnji, budući potonja treba dovesti ljude k Meni, jer Ja nosim žudnju za Mojim stvorenjima koja su proizašla iz Mene, o snazi Moje Ljubavi koja se vječno ne umanjuje, i koja želi biti sjedinjena sa onim što sam Ja stvorio. No, jedino Ljubav ostvaruje sjedinjenje. I zato treba stalno biti prakticirana Ljubav, gdje god se pruži prilika, tako da kao prva bude umanjena duhovna nevolja, a onda Ja ljudima mogu otkloniti i zemaljsku nevolju. Ali, bez Ljubavi nitko ne može postati blažen, bez Ljubavi nema nikakvog duhovnog napretka, i bez Ljubavi nema nikakvog približavanja Meni. Zato je zapovijed Ljubavi jedinstvena i najveća, a Moja Riječ stalno podučava jedino Ljubavi za bližnjega, kroz koju je također pokazana i Ljubav za Mene.

AMEN

Spread the Truth