Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3472 (Blagoslov patnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3472, 28 Travanj 1945

BLAGOSLOV PATNJE…

A, tko se prikloni Mojoj volji, pronaći će u Meni odano brižnoga Oca punog Ljubavi, budući mu Ja više ne ostavljam dušu u nevolji. A ako duša više nije u nevolji, onda ni tijelo više ne treba tako patiti, premda se njegove supstance još mogu produhoviti kroz patnju, a to znači brži razvoj naviše za duhovno koje je još uvijek vezano u izvanjskoj formi čovjeka. Vi ljudi ne znate kako rado bih Ja vama želio skratiti put koji vodi k Meni, a koji za cilj ima vaše konačno oslobađanje… Vi ste morali neizrecivo dugo vremena putovati Zemljom prije vašeg utjelovljenja kao čovjek, a ovaj posljednji razvojni period je tek kratak, a ipak vam može donijeti potpuno oslobođenje, ako je vaša volja ispravno usmjerena. A, Ja vam želim pomoći da vi na Zemlji postignete vaš cilj, da okrenete vaš pogled k Meni, i zajedno sa Mnom prođete put do kraja vašeg života, jer onda vi ne možete propasti… No, vi često skrećete pogled u stranu, i puštate se zavesti dražima svijeta… Vaša volja još stremi zemaljskim dobrima, za kojima vi žudite, i u opasnosti ste da upadnete u područje Mojega protivnika. A zbog toga vas često moram potaknuti, da se vi probudite i iznova obratite pažnju na put, da Me vi ne zaboravite, i da Me zazovete u nevolji, da se vaša volja iznova odnosi na Mene… Ali, sve dok vi ne odstupate s puta, sve dok vi podižete vaš pogled k Meni i uvijek pokušavate ispuniti  Moju volju, Ja sam vam osjetno blizu i nadgledam (čuvam) svaki vaš korak, Ja vas vodim za ruku i rukovodim vas preko svih prepreka na putu, koje vi međutim morate savladati, budući to zahtijeva vaš razvoj naviše. No, onda vas ništa ne može uplašiti, ništa vas ne može učiniti obeshrabrenima ili umornima, jer dok god imate Mene kao Pratitelja, kroz vašu volju koja je okrenuta Meni, nećete nikada biti bez snage. Ja vas uvijek iznova osnažujem, a ako vi i prevaljujete put tegobno, onda ćete vi izvući najveću korist iz toga za tijelo i dušu, jer se oni sve više i više produhovljavaju, i vaš kraj će biti blažen… I jednom ćete, osvrnuvši se unatrag, prepoznati blagoslov patnje koju ste vi morali podnositi. Jer, Ja uistinu želim samo najbolje za vas, ali vam ne mogu dati blaženstvo vječnog života dok god ste vi nezrela duha, dok god još ne možete stati pred Mene potpuno izbistreni i pročišćeni, budući je jedino Moja blizina blaženstvo za vas, a ova pretpostavlja nevinost i pročišćenost, i Ja vam želim pomoći u tome, dok god vi još boravite na Zemlji, budući je Moja Ljubav za vas iznimno velika, ona želi skratiti vašu patnju, tako da vam ona ne bude dodijeljena u onostranom, gdje vi dvostruko patite, budući ste onda bez snage…

Ja imam malo zadovoljstva u tome kada vi morate patiti na Zemlji, a Moja Ljubav bi vas željela poštedjeti i ove patnje, no onda bi to bila jedino šteta (gubitak) za vas, jer vi ne biste baš nikada mogli doći do vječnog blaženstva, vi ne biste nikada mogli biti aktivni u snazi i slobodi, i vaša bi sudbina bila zauvijek ona od zatočenika… nemoćnog i vezanog u grijehu, i vječno udaljenog od Mene. No, Moja Ljubav za vas je veća od Mojega suosjećanja, a budući da Moja mudrost prepoznaje patnju kao jedino sredstvo da vas zadobijem (vratim) nazad, kako bih vas oslobodio vezanosti, vi na Zemlji morate proći kroz tešku školu, i za kratko vrijeme uzeti na sebe sudbinu, koja vam zaista izgleda teška i neizdrživa, a ipak je samo dokaz Moje Ljubavi za vas. No, vi sami imate u rukama to da sebi smanjite patnju… Vi ju sami sebi možete učiniti podnošljivom, kada se vi trudite ispuniti Moju volju, kada vi živite u Ljubavi… Jer, Ljubav je snaga, Ljubav sam Ja Sam, i ako vi prakticirate Ljubav, vi ste također prožeti snagom, i vi se sada više ne trebate bojati da će vas patnja pritisnuti o tlo, budući ju vi sada zajedno sa Mnom nadvladavate, a Ja vas uistinu neću ostaviti bez pomoći, ako ste vi kroz Ljubavno djelovanje postali Moja djeca. Ostanite u Ljubavi, onda također vi ostajete povezani sa Mnom, uzimate udio u nevolji bližnjih, i odmičete vašu vlastitu nevolju, onda ćete vi sami sebi umanjiti patnju, nećete ju osjećati, i zemaljski život će vam uvijek biti podnošljiv, jer se vi onda pročišćavate kroz Ljubav, i više ne trebate toliko mnogo patnje za sazrijevanje vaše duše… Čim vi naučite prepoznati patnju kao dokaz Moje Ljubavi, čim vi nju vidite kao sredstvo kojim Ja nastojim promijeniti vašu volju kako bih vas učinio blaženima, ona vas više neće tako bolno doticati, vi ćete ju strpljivo podnositi, i više se nećete buniti protiv sudbine koja vam se čini teška, koja vas međutim već na Zemlji može oblikovati u svjetlosna bića, ako vi Mene kroz to pronađete. Ipak, znajte da ste vi sami u stanju nju umanjiti kroz Ljubav… I tako iskoristite vrijeme do Kraja. Učinite sve kako bi prakticirali Ljubav, i oblikujte vaše srce da Ja u njemu mogu uzeti prebivalište, te kroz to budite ispunjeni snagom, da prevladate sve otpore. Jer, gdje Moja Ljubav može djelovati, tamo nema nikakve slabosti, nikakvog očajavanja, nikakve obeshrabrenosti, i nikakve brige… gdje Ja mogu djelovati, duševni je mir, pouzdanje i snaga, te stalni osjećaj sigurnosti, budući Ja vodim Moje za ruku, i štitim ih od moći zla. A oni osjećaju Moju zaštitu, oni se potpuno pouzdano predaju Meni i puštaju Me vladati… A Ja se Očinski prigibam prema Mojoj djeci, i skrbim za njih do kraja njihovog života… dok oni ne uđu u duhovno kraljevstvo, gdje su oni u Mojemu prisustvu neizrecivo blagoslovljeni do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth