Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6649 (Kršćani na sat… Put do Božjeg srca…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6649, 14 Studeni 1948

KRŠĆANI NA SAT… PUT DO BOŽJEG SRCA…

Tek malo ljudi nalazi put k Meni, i također je tek nekolicina spremna ići njime, premda oni za sebe tvrde da su kršćanski vjernici, premda oni na vani i pripadaju onima koji su se priključili crkvenim organizacijama, i zato se nazivaju religioznima. Svi oni su doduše krenuli putem, no zaustavili su se prije nego su stigli do Mojega srca. Vi ljudi ćete ovo razumjeti, ako pobliže promotrite vaš zemaljski život, koji u prvi plan postavlja svjetovno, tjelesno blagostanje, i ako vi ozbiljno povedete računa o tome koliko malo vremena provodite u razmišljanju o Meni i istinskoj svrsi vašeg života. A vi Mi gotovo uvijek poklanjate samo vrijeme koje je tradicionalno određeno… kratku jutarnju, podnevnu i večernju molitvu, ili sat službenog bogoslužja. No, vaše misli Me tek rijetko traže u potpuno slobodnoj volji, tek rijetko vi iz vlastitog poticaja vodite razgovor sa Mnom, tek rijetko je u vama žudnja stupiti u prisni odnos sa Mnom… vaše misli su uvijek ispunjene zemaljskim brigama, zemaljskim planovima i zemaljskim užicima. „Ja“ „nisam“ glavni sadržaj vaših misli, čak i kada vi vjerujete u Mene kao vašeg Stvoritelja i Održavatelja, ali vi još uvijek u Meni ne vidite Oca, Kojemu ste u Ljubavi nagonjeni… I tako vi također tek rijetko poduzimate put do Mojega srca, da vi govorite kao dijete Ocu, da vi Njemu dopustite da bude s vama u svakoj životnoj situaciji, da vi u neku ruku živite vaš život u prisnom zajedništvu sa Mnom. Onda bi vi ljudi češće govorili o Meni, vaši razgovori bi se kretali drugim putanjama nego li je to slučaj, jer u svakodnevnom životu Me se skoro nikada ne spominje, a koji to čine, prezirno su ismijavani, nisu uzeti za ozbiljno… Tako je to u stvarnosti sa vama ljudima, Ja Sam vam mogu tek rijetko biti prisutan, budući vi ne mislite na Mene, a još mnogo manje se okupljate u Moje Ime… Tek rijetko je Meni žrtvovan jedan sat iz istinske unutarnje potrebe… i zato vam Ja kažem, tek malo ljudi ide putem do Mojega srca, tek nekolicina Mi dopušta da budem njihov stalni Pratilac na ovoj Zemlji. A vaše kršćanstvo na sat ne može ljudima donijeti nikakav duhovni napredak, budući ne postoji nikakva „dobrovoljna“ veza sa Mnom dok god se ona sastoji od tradicionalnog pohađanja bogoslužja i njegovih običaja… Jedino živa povezanost, unutarnji poriv u slobodnoj volji, pomoći će vama ljudima do savršenstva, i žudnja da čujete Moju Riječ, i da ponudite hranu „duši“, bit će procijenjena kao žudnja za Mnom i ispunjena. A čovjek sam sebi treba položiti račun o tome, kakve su njegove „najintimnije“ kretnje prema „Meni“, i koliko daleko (do koje mjere) on jedino slijedi tradicionalne zahtjeve koje je primio odgojem, te „da li“ on njih također ispunjava tek tradicionalno… Ja gledam u srca, i nitko Me ne može zavarati, no Ja također čeznem za svim ovim srcima, i ne zadovoljavam se time da budem svrstan na drugo ili treće mjesto. A dok god su na prvom mjestu još uvijek svijet i njegovi zahtjevi, vi pripadate „mrtvim kršćanima“, budući se „živo“ kršćanstvo drugačije izražava… To je stalno „djelovanje u Ljubavi“, stoga djelovanje „sa Mnom“. A kome Ja mogu biti prisutan kroz Ljubav, on također u svako doba misli na Mene, Mene pretpostavlja svemu zemaljskom, i on ništa ne započinje bez da se prethodno intimno povezao sa Mnom… Ovih je međutim tek malo, a ipak mnogi ljudi vjeruju da žive ispravno, jer oni slijede „crkvene“ zahtjeve. A svi oni neće ni izdržati kada se radi o konačnoj odluci, budući da će im nedostajati snaga koju oni trebaju primiti od Mene Osobno, a za to (zato) je nužna prisna veza sa Mnom… Dopustite da vam ukažem da će doći vrijeme kada će od vas biti zahtijevana odluka i vi ćete onda doći u ozbiljne nevolje, ako ne posjedujete „živu“ vjeru, koja je međutim uvjetovana time da vi put do Mojega srca pronađete i morate ići… Jer jedini Ja vas mogu opskrbiti snagom, no Ja vam moram moći biti prisutan, zbog čega se vi morate prisno povezati sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth