Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6648 (Razdjeljivanje Istine… Vođe… Širenje svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6648, 18 Rujan 1956

RAZDJELJIVANJE ISTINE… VOĐE… ŠIRENJE SVJETLA…

Pobrinite se za neupućene i uvedite ih u Istinu… Ovaj zadatak Ja vama uvijek iznova dodjeljujem, no Ja također znam i kako je teško razdijeliti bližnjima ono što vi primate direktno od Mene, jer Ja također znam da je ljudsko razmišljanje pre-realno, da se oni uglavnom zatvaraju duhovnome, te da oni niti ne žele vjerovati da mogu biti podučeni od duhovnih bića, koja su aktivna u Moje Ime (na Moj nalog). I tako oni ne vjeruju ni  u direktan prijenos Istine… no oni bez oklijevanja prihvaćaju što je njima dostavljeno s ljudske strane. Kada bi se vođe (vodeći, lideri) na Zemlji mogle osvojiti, stvari bi uistinu stajale mnogo bolje glede razmišljanja i znanja ljudi, jer bi im bila podnesena (prikazana, davana) vjera… Ali, upravo su vođe nepristupačni za prenošenje Istine na duhovnom putu, a oni bi mogli širiti beskrajne blagoslove kroz istinito razjašnjavanje. Jedino će se ljudi koji se povezuju sa Mnom Osobno kretati u ispravnom razmišljanju, a njihov duh Ja mogu i prosvijetliti, čim su oni voljni prenijeti duhovno znanje svojim bližnjima. No, nitko neće doći do Istine sam iz sebe, kroz čisto razumsko razmišljanje, jer ovu Ja rezerviram Sam za Sebe, a da bi ju oni primili, najprije mora  biti potražena i uspostavljena veza sa Mnom. Ali, hitno je potrebno da Istina bude razdjeljivana, jer jedino znanje o Istini može ostvariti promjenu, jer će istinito razmišljanje (razmišljanje u skladu s Istinom) za posljedicu imati i način života u Mojoj volji. Ali, obratno, svrhu svoga zemaljskog života neće ispuniti čovjek koji nije ispravno (pr)osvijetljen… Osim ako je njegov život djelovanje u Ljubavi, njemu je onda također dano prosvjetljenje iznutra kroz Duh, i on je uveden u ispravno razmišljanje. Ljubav je presudna za to koliko daleko čovjek stoji u Istini… Ma koliko je visoko razvijen razum čovjeka… ne posjeduje li on srce ispunjeno Ljubavlju, koje ga stalno nagoni na Ljubav-no djelovanje, onda ni njegovo racionalno razmišljanje ne odgovara Istini, i onda on ni sam neće postići duhovni napredak, niti će moći voditi svoje bližnje na pravi Put, budući je pravi Put k Meni uvijek jedino Put Istine… Bez Ljubavi nema spoznaje Istine… Ljudi prvo moraju znati da je Ljubav “vatra”, iz koje zrači “svjetlo” Istine. A ispuni li Ljubav srce čovjeka, onda je on također pristupačan za ideje (predstave, sugestije)  nositelja svjetla, i onda će za oboje biti lako… razdjeljivati svjetlo i prihvaćati svjetlo… A onda također može biti izvršen blagoslivljajući rad na bližnjima, koji trebaju vođe, dok god oni sebe ne učine prijemčivima za Istinu iz Mene, koju Ja stalno nastojim prenijeti ljudima koji su dobre volje. Ljudima bi trebala jedino biti skrenuta pažnja na to, da nije visoko razvijeni razum, nego jedino za Ljubav sposobno i za Ljubav voljno srce, jamstvo za to da im bude ponuđena Čista Istina, i stoga oni trebaju, a također i mogu ispitati vrijednost svih duhovnih darova, i vi ćete uvijek moći pokloniti vjeru čovjeku čije ponašanje otkriva Ljubav, jer će se i njegovo razmišljanje kretati u Istini.

AMEN

Spread the Truth