Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6604 (Obaveza za pomoć pri opasnosti za bližnjega…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6604, 24 Srpnja 1956

OBAVEZA ZA POMOĆ PRI OPASNOSTI BLIŽNJEGA ….

Svako od vas je obavezan bližnjega spasiti, kad se on nalazi u opasnosti, biti uz njega tako da on može umaći toj opasnosti …. To zapovijeda Ljubav prema bližnjemu, iako ne možete biti prisiljeni na takve uslužne djelatnosti; no pred Bogom ćete jednom morati odgovarati ako ste to propustili. Jer svi ste vi djeca Jednog Oca (Malahija 2:10; Matej 6:9), pa ako ljubite Oca, morate se i međusobno ljubiti ….  

A Ljubav osigurava zaštitu bližnjemu te Ljubav uvijek pronalazi izlaz, sredstvo, za spriječiti opasnost, jer Ljubav je Božansko zračenje, i Bog uistinu zna na koji način pomoć može biti pružena, pa Ljubav-no zračenje Boga to znanje prenosi na čovjeka koji želi pomoći …. No najčešće ljudi žive jedni pored drugih u potpunoj ravnodušnosti spram sudbine ovog drugoga. A zapovijed Ljubavi prema bližnjemu njima je samo šuplji pojam. Nevolja i opasnost bližnjega ne dotiče ih, i volja za pomaganjem spala je na minimum …. pošto su ljudi bez Ljubavi.

Dobrovoljna djela Ljubavi donose bogati blagoslov za vječnost …. Ako ih se propusti, izostaje i duhovno bogatstvo, i ljudi su jadni i mračna duha. Ali ako je bližnji očigledno u opasnosti a vi pored te nevolje prolazite bez da vas se tiče, onda ste na sebe natovarili teški grijeh, i ne samo da ste propustili djelo Ljubavi, jer taj propust će vam biti uračunat kao da ste vi sami tog bližnjega doveli u opasnost …. 

Bilo da se radi o duhovnoj ili zemaljskoj opasnosti koja bližnjemu prijeti, vi ste obavezni spriječiti tu opasnost ako je to u vašoj moći …. kao i što ste obavezni štititi život bližnjega, kad je on u opasnosti. Ako se samo nevoljno okrenete, vi na sebe tovarite užasnu krivicu, za koju morate odgovarati i koju morate otplatiti, i možete biti zahvalni ako vam za to još u zemaljskom životu bude pružena prilika ….

Obaveza doduše postoji uvijek samo spram Boga, jer od ljudi ne možete biti prisiljeni na djela Ljubavi. No ono što vi činite radi toga što vam to zemaljska vlast zapovijeda, to vas ne oslobađa od odgovornosti spram Boga niti vam to donosi duhovna bogatstva …. A vi sami bili biste sretni da u istoj opasnosti pronađete nekoga tko vam pomogne, pa zato točno i znate (pro)cijeniti vrijednost takve jedne pomoći …. I ako zakažete, to je znak najveće ne-Ljubav-nosti, to je ponovljeni dokaz vaše nastrojenosti, koja je još potpuno pod utjecajem Božjeg protivnika. Stoga vi svi dakle imate jednu izvjesnu obavezu prema vašem bližnjemu, ako se on nađe u opasnosti ….  

Tako da ćete i znati da vas Bog neće prokleti ako se u slučaju nužde morate latiti oružja, ukoliko samo želite otkloniti opasnost, ukoliko želite zaštititi vašeg bližnjega, ako je njegov život u opasnosti …. i jedino tada postupate Bogu ugodno, a motivi nikada ne trebaju biti u samoljublju …. Ljudski život treba vam svima biti svet, jer Bog vam ga je dao kako biste sazrjeli, kako biste ponovo postigli savršenstvo …. No gdje je taj život u opasnosti, tamo čovjek mora stati na stranu ugroženoga i truditi se održati mu život …. I onda jedno naizgled loše djelo neće biti suprotno Božjoj volji ….

AMEN

Spread the Truth