Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3241 (Misija slugu koji primaju Riječ direktno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3241, 2 Rujan 1944

 MISIJA SLUGU KOJI PRIMAJU RIJEČ DIREKTNO…

Moja Riječ može biti direktno prenešena jedino nekolicini ljudi, budući jedino nekolicina vjeruju da Ja Osobno govorim ljudima i jer je ova vjera apsolutno nužna za Mene da budem sposoban izraziti Sebe u osobi… Ljudima nedostaje vjera u Moje djelovanje, u Moju svemoć i Ljubav, i stoga im Ja isto tako ne mogu Sebe obznaniti u Riječi, jer da bi se bilo sposobnim čuti Moju Riječ duh ljudskog bića mora biti živ, ali ovaj je dio Mene, i stoga Ja ne mogu sebe očitovati u Riječi gdje nisam priznat, gdje vjera u Mene nije dovoljna. Ipak one koji čuju Moju Riječ i kojima mogu govoriti direktno Ja potrebujem na Zemlji, jer oni imaju za ostvariti veliku misiju… Oni će učiniti da vjera u Mene nanovo izbije među ljudima, oni će osnažiti one koji su i dalje slabi u vjeri, oni će proglasiti Mene, govoriti o Mojoj Ljubavi, svemoći i mudrosti, oni će Mene donijeti bliže ljudima i upućivati ih na Riječ koju su sposobni čuti sami. I time će oni govoriti namjesto Mene gdje se Moj glas više ne čuje… Ja Osobno želim govoriti kroz njih budući Božanska aktivnost nije priznata, ali je to neodložno da ljudi trebaju biti obaviješteni o Mojoj volji, da su oni opominjani da žive u skladu sa Mojim Redom, da su obaviješteni o opasnostima koje rezultiraju u načinu života u protivljenju Mojem redu, i da je njima Ljubav neprestano propovijedana tako da će umanjiti udaljenost od Mene i stoga postati sposobni vjerovati i sami čuti Moju Riječ. Broj radnika u Mojem vinogradu nije velik, jer ljudi traže zemaljsku nagradu za njihovu službu; ali oni u Mojoj službi trebaju raditi za duhovnu nagradu a ova naknada za rad prijašnjima nije po volji. Ipak nekolicina koji su Meni u službi primaju daleko više od onog od čega odustaju, jer oni su sluge Gospodara koji ma sva blaga na nebu i Zemlji na Njegovom raspolaganju, Koji ima moć dati sve i Koji, u Njegovoj Ljubavi, osigurava Njegove Vlastite sa obiljem vječnih darova koji zasjenjuju sve što je Zemlja sposobna pokazati. Oni koji Mi žele služiti mogu biti uvjereni u Moju Ljubav, i Ja dokazujem ovu Moju Ljubav tako što im govorim poput oca koji govori njegovom djetetu, ipak na način koji koristi njegovoj duši. Jer nisu svi ljudi sposobni izdržati Moju Ljubavnu Riječ ako Ja uključim Moje puno obilje Ljubavi, nisu svi dovoljno zreli da bi me čuli zvučno; ipak već samo njihova volja da Mi pomognu omogućava im da dokuče Moju Riječ, bez obzira u kojem obliku ju Ja njima isporučim.

Moja Riječ je simbol Moje Ljubavi, ali Moja Riječ je također dokaz Moje svemoći za osobu koja je i dalje slaba u vjeri. Jer Ja, kako Sam vama ljudima nevidljiv, očitujem Sebe kroz Riječ koja je vječna Istina i biti će kao takva također prepoznata čim vi vjerujete u Mene. Ali kroz Moju Riječ Ja također želim pružiti dokaz za nevjernike tako što predskazujem stvari koje će oni doživjeti i što će im stoga omogućiti da prepoznaju Moju Istinu. U isto vrijeme, Ja ću im također dati dokaz o Mojoj svemoći, budući nadolazeći događaj neće biti ostvaren od strane ljudi nego će u cjelosti biti Moje djelo i prema tome će pomoći mnogim ljudima da uzvjeruju u Mene. To je zašto Ja podučavam Moje sluge da spomenu Moja predskazanja nadaleko i naširoko, jer Moja Ljubav važi za one koji su nesposobni ili slabi u vjeri, i kako bi im pomogao Ja ću vidljivo Sebe očitovati nakon što Sam to nagovijestio unaprijed. Ja podarujem milost slušanja Moje Riječi onima koji ju žele primiti, koji žude Mene i Moju Riječ sa njihovim cijelim srcem i koji sebe ponizno podrede Mojoj volji. Ova milost, međutim, omogućava osobi da sazrije ako on dozvoljava da u njemu ostvari učinak… I Moja Riječ je najučinkovitije sredstvo milosti, jer duša svakoga tko ima Moju Riječ i živi sukladno je već obavezna da sazrije potpuno na Zemlji. Vi bi prema tome trebali biti zahvalni da Me možete čuti kroz osobu koja Mi dozvoljava da mu govorim, tj. koja vjeruje u Mene, u Moje djelo, Moju Ljubav i svemoć i koja prema tome sluša naunutra ono što mu govorim. Vi ne bi trebali slušati njega nego namjesto toga čuti Mene u svakoj Riječi koja vas dosegne, vi bi trebali dozvoliti milosti da ostvari učinak u vama, vi bi trebali postati snažni u vjeri i pokušati motivirati vaša bližnja ljudska bića da zadobiju vjeru baš kao i obavijestiti ih o brizi Nebeskog Oca za Njegovu djecu koja su sebe udaljila i više nisu sposobna čuti Njegov glas. Ali vi bi trebali primiti Moje sluge kao Moje glasnike koji vam žele prenijeti milost njihova Gospodara, koji vam žele donijeti mir ako ste dobre volje… Obratite pažnju na njihove riječi i vi ćete čuti Moj glas, udovoljite mu i podredite sebe Mojoj volji… Moje sluge, međutim, su blažene i pripremljeni od strane Mene za njihov rad u Mojem vinogradu.

AMEN

Spread the Truth