Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6573 (Bog sebe otkriva u Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6573, 15 Lipanj 1956

BOG SEBE OTKRIVA U RIJEČI…

U Mojoj Ljubavi i milosrđu vam prilazim u Mojoj Riječi tako da ćete naučiti prepoznati Me i Ljubiti. Veza između vas i Mene vam može biti dokazana jedino ako slušate Moj govor koji je naumljen uvjeriti vas u Biće koje vi doista niste sposobni ugledati ali Koje unatoč tome vama može biti prisutno ako Mu vi sami dopustite da bude prisutno. Ako vas Ja Osobno adresiram, vi više nećete biti sposobni zanijekati Me… Ali ako ne želite čuti Moje Riječi onda to isto tako neće biti dokaz o Meni čak ako ih svejedno čujete. Ipak prije svega Ja uzimam u obzir one koji Me dobrovoljno slušaju i koji dopuštaju da Moje Riječi prodru u njihovo srce… Stoga im se želim približiti kako bi pridobio njihovu Ljubav, i prema tome Ja ih također moram obavijestiti o Mojoj prirodi, Mojoj volji i Mojoj Ljubavi (= ‘o Ocu’ = Ivan 16:25)… Ja im moram sebe otkriti, jer ovo otkrovenje može također zapaliti Ljubav u njima, što je svrha i cilj dostavljanja Moje Riječi na Zemlju kada Ja Osobno govorim kroz usta osobe. Svaka osoba koja uzme u obzir da je takva komunikacija moguća, tko otvara njegove uši i srce kada čuje Moju Riječ, može već biti ubrojen među Moje Vlastite, jer slušajući Me on dokazuje kako je odustao od njegova protivljenja Meni. U Mojoj Riječi Sam Osobno došao ljudima na ovoj Zemlji, podučavam ih, opominjem ih i upozoravam, objašnjavam im posljedice njihovog načina života i donosim im dobre vijesti o spasenju od grijeha i smrti… Ovo vam, međutim, može biti dostavljeno jedino od strane Onoga Koji je Sama vječna Riječ, Čije znanje, svjetlo i Istina su najviši i Koji vas jedini može također prosvjetliti u svezi Njegove prirode (Ivan 16:25). ‘Riječ Božja’ je najveći dar Ljubavi, jer ona je morala proizaći iz Mene direktno, ona mora dati dokaz o Meni Samome… I jednom kada Sam vam se obratio, vi više nećete biti sposobni zanijekati Me… A ipak, nebrojeni ljudi prolaze pored ove najprijatnije ponude koju će primiti u zemaljskom životu budući oni ne žele biti adresirani od strane Boga.

Ja ne mogu Sebe otkriti nekome tko ne priznaje ništa iznad sebe, tko ne želi znati ništa o Meni, tko odbacuje svo znanje budući se njegova priroda buni protiv misli da mora biti podređen Sili Koja ga je stvorila. On je i dalje toliko ispunjen Sotonskim duhom da je nemoguće da mu otkrijem Sebe… On nikada neće vjerovati da će ‘Bog’ Sebe očitovati ljudima… A ipak Riječ odzvanja odgore i ulazi u ljudska srca koja sebe otvaraju (Otkrovenje 3:20)… Jer jedino kroz Moju Riječ Ja mogu izvršiti utjecaj na one koji trebaju poduzeti test njihove volje… Moja Riječ ne prisiljava, ali ona, međutim, podaruje veliku snagu voljnoj osobi, Moja Riječ može okrenuti volju u ispravnom pravcu bez prisile, i Moja Riječ može zapaliti Ljubav spram Mene… budući je Moje direktno zračenje Ljubavi. Budući Sam Ja Osobno prema tome vječna Riječ Ja mogu također sići ljudima, govoriti im i opet i iznova pokušati okrenuti njihove misli ka Meni… Ja mogu neprestano hraniti one koji su Me prepoznali, koji Me Ljube, sa Mojom Riječju, koja je ispravna hrana za dušu sa najočiglednijim učinkom snage… I stoga ću Ja govoriti ljudima opet i iznova sve dok Zemlja postoji, i opetovano će oni čuti istu Riječ… opet i iznova će im Evanđelje biti proglašeno koje Sam proglašavao ljudima kada Sam živio na Zemlji. Ljudima će biti opetovano ponuđeno ovo Evanđelje u njegovoj najčišćoj formi, tako da će se Moja Riječ obistiniti: Nebo i Zemlja će proći: ali Moje Riječi neće proći (Matej 24:35)… Jer Ja Osobno se nikada za navijeke neću promijeniti, Istina će uvijek i zauvijek ostati nepromijenjena, a Moja Riječ je izljevanje Mene Osobno i prema tome uvijek i zauvijek mora biti ista. I kako bi ostala čista ona mora proizaći iz Mene Osobno, a to također potrebuje da Ja nastavim govoriti ljudima na Zemlji direktno, da Ja Osobno moram doći ljudima u Riječi i donijeti im što im je potrebno kako bi pronašli njihov put nazad k Meni… Ja moram Sebe otkriti kako bi bio prepoznat/priznat i Ljubljen od strane Mojih živih tvorevina.

AMEN

Spread the Truth