Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6570 (“Moje ovce poznaju Moj glas…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  6570, 12 Lipanj 1956

“MOJE OVCE POZNAJU MOJ GLAS…”

(Ivan 10:1-16)

Riječi koje od Mene primate su duh i život (Ivan 6:63)… Prema tome one također moraju govoriti duhu svakog čovjeka i dati mu život. On će osjetiti snagu Moje Riječi pod uvjetom da otvori njegovo srce i dozvoli Mi ući (Otkrovenje 3:20), pod uvjetom da sa zahvalnošću prihvati dar koji mu je ponuđen od strane Mene Osobno. I svatko tko Me ljubi i tko također ponudi ljubav njegovu bližnjemu će se uvijek osijećati dodirnut Mojom Riječju, budući će zahvaljujući njegovoj ljubavi on već imati povezanost sa Mnom i također će prepoznati Moj glas kao glas Oca Koji Njegovu djecu želi učiniti sretnom. ‘Moje ovce poznaju Moj glas…’ A Moj će se glas čuti jedino ako Sam Ja Osobno u stanju govoriti ljudima… Vi ne možete opisati kao ‘Očev glas’ praznu riječ koja zasigurno može biti iskorištena od strane onih ljudi koji Mi još ne dozvoljavaju da budem prisutan sa njima, koji su i dalje duhovno neprosvjetljeni, koji doista tvrde kako propovijedaju u Moje ime ali kojima se Ja Sam još ne mogu okoristiti kako bi kroz njih govorio svima koji ih slušaju. Prepoznavanje Mojeg glasa potrebuje takvu svjesnu povezanost sa Mnom da ću Ja Osobno biti u stanju govoriti… I ova veza mora biti uspostavljena od strane obadvojice, i propovjednika i onog koji sluša Riječ… Onda će dobri Pastir Osobno mamiti Njegove ovce i one će dobrovoljno slijediti… Moje ovce prepoznaju Moj glas… Zar to ne pretpostavlja kako Ja opet i iznova govorim ljudima? Ja naglašavam činjenicu da Moje ovce prepoznaju Moj glas… Otud razlikujem one koji Me slušaju, jer ne mogu se svi ljudi ubrajati u Moje Vlastite i prema tome neće svi prepoznati Mene u Riječi… Ali Ja uvijek Osobno govorim Mojim Vlastitima tako da će se Moje obećanje ispuniti: da će oni čuti i posljedično tome također prepoznati Moj glas kao dokaz prisustva Onoga Kome su se predali. Otud Sam ovim riječima Ja također uputio na činjenicu da ću Ja uvijek i zauvijek govoriti vama ljudima, da Ja nisam mislio jedino na pisanu Riječ koja također može biti lišena duha i života ako ju Ja Osobno ne oživim, ako joj Moj duh ne poda život (2 Korinćanima 3:6).

Međutim, Ja Sam također znao kako će Moja Riječ jedino biti prepoznata kao Moja direktna komunikacija ako je život ljubavi rezultirao u buđenju duha unutar ljudskog bića, i prema tome Sam govorio o ‘Mojim Vlastitima’ jer ljubav je veza koja Me ujedinjuje sa njima i omogućava Moje direktno djelovanje unutar njih i za njih. Riječ zasigurno mogu svi čuti, ali Moj glas zahtjeva Moje prisustvo… Tako Sam vam Ja također obećao Moje prisustvo, dokaz kojeg osiguravam putem Mojeg glasa… I Moji Vlastiti će ga prepoznati kao ‘Očev glas’. No samo je malo stado koje čuje mameći poziv njihova pastira i slijedi Ga, ima samo nekoilko koji slušaju Njegov glas, budući ljudi rastuće više sebi dozvoljavaju biti obmanuti krasnim riječima koje glasno zvuče ali im nedostaje duh i život. A oni koji se ne ubrajaju u Moje Vlastite oni ne dijele Moj duh, oni su bez ljubavi i prema tome niti ne streme ka Meni. A ako im Ja govorim oni se okreću of Mene i odlaze na mjesta gdje Moj lukavo prerušeni protivnik govori, i oni su zadovoljni sa praznom čaurom iz koje ne mogu dobiti nikakvu snagu. Ali Moja je Riječ snaga koja će dati život svima onima koji sebi dopuste biti adresirani od strane Mene Osobno, koji žude za Mojim glasom i koji će, kao Moja djeca, također doživjeti Očevu ljubav.

AMEN

Spread the Truth