Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6569 (Uslišenje molitvi… Vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6569, 11 Lipanj 1956

USLIŠENJE MOLITVI… VJERA…

Snaga vaše molitve će također jamčiti uslišenje vaših zahtjeva. Jer Ja Sam vjeran Mojoj Riječi: ‘Tražite, i biti će vam dano; kucajte, i biti će vam otvoreno…’ (Matej 7:7) Vi uvijek trebate zapamtiti da je Moja Riječ Istina (Ivan 17:17), da vam Ja ne dajem obećanje bez da ga ispunim (Hebrejima 10:23). Vi također trebate imati na umu da je za Mene uvijek moguće uslišiti vaše molitve, i da Moja Ljubav za vas rado udovoljava vašim željama… ali da se vi jedino možete osloniti na uslišenje vaših molitvi ako čvrsto vjerujete, ako ne dozvolite da se pojavi ikakva sumnja u Moju Ljubav ili Moju moć. Ali i najmanja sumnja Me spriječava da vam dokažem Moju Ljubav i Moju moć (Jakovljeva 1:5-8), u tom slučaju vi, još, niste dovoljno blisko ujedinjeni sa Mnom, vi još ne vidite Oca u Meni nego jedino uvijek udaljenog Boga Koji neće Sebe nametnuti sve dok vaša nevina dječja Ljubav ne privuče Mene, vašeg Oca, ka vama… što će, međutim, čvrsta vjera učiniti. Iz ovog razloga toliko mnogo molitvi Moje zemaljske djece ostaje neuslišeno, i ovo još više uvećava njihove sumnje u moć molitve. A ipak, jedino nedostajeću snagu vjere treba kriviti da vi često čekate na uslišenje vaših molitvi uzalud… Dođite k Meni poput djece njihovu Ocu i govorite Mu sa istinskom poniznošću i nevinom dječjom Ljubavlju, i onda Mi izrecite vaše želje u čvrstom povjerenju da ću vas Ja čuti, razumjeti vaš problem i odvratiti ga od vas… I možete biti posve sigurni da vas neću ignorirati nego ću udovoljiti vašim molitvama…  Jer Ja vas želim privući sve više čvrsto prema Meni i prema tome isto tako neću razočarati nekoga sa čvrstom vjerom. I pravo dijete će zasigurno jedino zamoljevati za stvari koje neće naštetiti njegovoj duši; pravo dijete to ostavlja Meni i Ja usmjeravam njegove misli tako da ono uviđa i odbacuje svaku žudnju koja sprječava njegov duhovni razvoj. Ispravan odnos djeteta sa njegovim Ocem vama također jamči prosvjetljeno razmišljanje, jedan prosvjetljeni duh… To je Moja volja da vi trebate sebe povjeriti Meni u svakoj nedaći tijela i duše, i Ja ću vam pomoći, kao što Sam obećao, čim vi vjerujete u Mene sa živom vjerom. Međutim, Ja vam ne mogu dati živu vjeru, vi ju trebate steći sami kroz Ljubav… I time vi znate zašto toliko mnogo molivi ostaje neuslišeno; nedovoljna Ljubav je objašnjenje za slabu vjeru, budući ni jedna osoba nikada ne može očekivati kompletni dokaz Moje Ljubavi od Mene koja sama ima nedovoljno Ljubavi i prema tome također spriječava Moju aktivnost Ljubavi… Moja Riječ je Istina, ali Moja obećanja također zahtjevaju udovoljavanje uvjetima… Onda će vam se svako obećanje obistiniti. Prema tome stremite osnažiti vašu vjeru, dopustite joj da oživi kroz dobro-dušnu aktivnost… Onda ćete također imati snagu vjere i Moja Ljubav i Moja moć će vam se(be) očitovati.

AMEN

Spread the Truth