Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6543 (Silazak u pakao…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6543, 10 Svibanj 1956

SILAZAK U PAKAO…

Sami nikad nećete uspjeti u transformaciji vaše prirode, jer nedostaje vam snaga da bi to napravili. Međutim, ima Jedan Koji je za vas postigao ovu snagu… Ljudsko biće Isus je uspio postići nešto umjesto vas da bi popravio vaše stanje slabosti koje je bilo posljedica vašeg prošlog buntovništva protiv Boga… Tako je On uzeo posljedice ove vaše krivnje na Sebe, platio je za vašu krivnju sa Svojom smrću na križu i na taj način vam ponovno omogućio primiti snagu… On je priskrbio snagu za vas i dijeli je kao dar milosti… pod uvjetom da se vi okoristite blagoslovima, za što je preduvjet vaše priznavanje Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, što također uključuje priznavanje Isusove Božanstvenosti. Ali ono što je ranije bilo nemoguće, da je čovjek sebe mogao ponovno promijeniti u svjetlosno biće koje je izvorno bio, postalo je moguće kroz Isusovo raspeće, i zato će se povratak k Bogu zasigurno dogoditi samo ako bi se ljudsko biće držalo uz Isusa Krista (isto tako u smislu, ‘ako bi ljudsko biće ostalo vjerno Isusu Kristu’), ako Mu uputi zamolbu za pomoć na putu k savršenstvu. Snaga koju naknadno prima je dovoljna da bi sebe oslobodio od kontrole onog koji ga je povukao u bezdan i tamo ga nemilosrdno drži zarobljenog, pošto bez pomoći Isusa Krista biće nema svoje vlastite snage da se odupre. Isus Krist je, prema tome, također sišao u pakao da bi donio pomoć onima koji su već izgubili njihov zemaljski život prije čina Spasenja i bili su kontrolirani od strane Božjeg neprijatelja (Sotone). Oni sebe nisu uspjeli osloboditi tijekom njihovog zemaljskog života, jer bili su vrlo slabe volje i zbog toga su podlegnuli prijašnjem i od strane njega su ostali porobljeni dok nije došao Spasitelj Isus Krist Kojeg im je bilo dozvoljeno neometano slijediti, pošto je On sa Svojom krvlju bio također platio kupovnu cijenu za njihove duše. Ipak je slobodna volja čak i ovih duša morala biti poštovana… ali koja je naknadno bila osnažena ako duša nije u potpunosti bila neprijateljski raspoložena…

Međutim, silazak u pakao se nije pravilno shvatio ako su jedino voljne duše bile spomenute… Isus, Raspeti, je Sebe također ukazao u mulju/lokvi potpune izopačenosti, On se usudio osmjeliti u carstvo Njegova neprijatelja, carstvo Njegovog palog brata… On je stajao pred Njime sa Njegovim ranama i ukazao Mu što je ljubav bila sposobna ostvariti… Stajao je pred njime kao brat, ali čak ni ova ogromna žrtva nije bila sposobna omekšati kameno srce potonjeg… Princ pakla se prezirno okrenuo i sa njime velika gomila najopakijih duhova… Ljubav nije pronašla put do njihovih srdaca jer njihova je mržnja bila veća a njihova je volja bila slobodna. Bog je zasigurno znao da ovo neće biti uspješno; unatoč tome, stanovnicima pakla je također bilo ponuđeno blago milosti, jer ljubav ne prestaje, čak ni za najopakije stvorenje, ali ne prisiljava njegovu predaju… Ipak čin ljubavi Isusa, čovjeka, nije mogao nadvladati mržnju i protivljenje, unatoč tome, on je bio ponuđen također i bićima tame, jer Isusova ljubav je važila za sve žive tvorevine i silazak u pakao je bio konačni pokušaj uvjeravanja Božjeg neprijatelja da se okrene oko sebe, da mu se pruži konačna prilika za promjenu i da se za pala bića skrati vrijeme iskupljenja… Ali čak ni ovaj najveći čin ljubavi, kojeg je Bog Osobno ostvario u Isusu (2 Korinćanima 5:18, 19), čovjeku, nije uspio u mijenjanju Luciferove arogancije i okrutnosti, u stvari, potonji je smatrao Isusovo raspeće za trijumf njegove moći i snage… On je sebe smatrao pobjednikom koji je uspio u izručivanju Božanskog bića njegovim slugama… koji su zasigurno prepoznali u Biću koje je sišlo u pakao Onog Koji je ‘umro’ ali ne Onog Koji je ‘uskrsnuo’… Lucifer se nije predao, što je Božanstvo pred-vidjelo od početka… i tako je na tome bilo sposobno utemeljiti ovaj rad vođenja palih bića nazad, što će, međutim, jednog dana također povratiti u Očevu kuću ovog sina razmetnog kada on prepozna svoju slabost (Luka 15:11-32), ali za to će i dalje biti potrebne vječnosti dok svi koje je on zaveo neće biti potpuno iskupljeni.

AMEN

Spread the Truth