Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6542 (Pravi Vinogradarski rad – Objavljivanje Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6542, 9 Svibnja 1956

PRAVI VINOGRADARSKI RAD: OBJAVLJIVANJE EVANĐELJA ….

Svi Moji pravi instrumenti stoje pod Mojom zaštitom, oni su vođeni po Mojoj volji, i oni će Mi uvijek u Mome vinogradu biti dobrodošle sluge, kojih Ja trebam još puno u zadnje vrijeme pred Kraj. Stoga, tko želi da ga primim u Moju službu, taj može znati da je vođen i zbrinut dok god on u Meni prepoznaje svoga Gospodara, dok god nije kolebljiv i neodlučan kojem gospodaru treba služiti …. I upravo ovo čovjeku treba biti jasno, da ga se vrlo lako može privući na određeni rad koji nije u Mojoj volji …. kad slijedi zahtjeve onoga koji je Moj protivnik. 

Samo je malo ljudi koji su tako prožeti Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu da dobrovoljno žele uložiti svoje snage za djelo spasenja, koje je Moj cilj, a koje mora biti sprovođeno u suradnji s ljudima …. gdje Ja Sâm ne mogu očigledno nastupiti …. koji u svojoj Ljubavi žele pomoći Meni i istovremeno dušama zavedenih da pronađu put do Mene. Takva jedna Ljubav pak osposobljava ih da Moj glas, Moje upute, čuju tako glasno i jasno, da će uvijek samo biti aktivni u Mojoj volji. A tī nikada neće slušati došaptavanja Moga protivnika, jer njegove upute su druge prirode …. One su na kraju krajeva uvijek usmjerene isključivo zemaljski-materijalno, a duše potrebitih imaju od toga slabo koristi.

Ono što prvo mora biti učinjeno za te napaćene duše i što je stoga najvažniji posao u Mome vinogradu, to je objavljivanje učenja Ljubavi Isusa, objavljivanje Čistog Evanđelja. To je nužno u zadnje vrijeme pred Kraj …. I zato ću Ja Čisto Evanđelje uvijek nanovo sprovoditi na Zemlju, Ja ću ga direktno prenositi onima koji su Mi podobni instrumenti, koji Mi žele služiti u Ljubavi prema Meni i bližnjemu.

Bolesne duše mogu ozdraviti jedino kroz Moju Riječ, Koja ih uči Ljubavi kao onome što je najvažnije …. tako da duše moraju biti adresirane  i …. jer Ja Osobno to ne mogu izvesti na svakoj duši …. moraju mi pomoći spremne sluge, oni Mi sami trebaju posuditi svoja usta, tako da se kroz njih mogu izraziti. Shvatite da Ja Mojim podobnim instrumentima nazivam samo one ljude koji Mi se predaju da se Ja njima poslužim, kako bih onda činio ono što je nužno za izbavljanje duša na Zemlji ili pak u onostranom, tako da one sazriju i zapute se putem u visinu, da kao cilj žude Mene.

Vi ljudi trebate umjesto Mene govoriti bližnjima, pa ćete Mi vi onda biti aktivne sluge u Mome vinogradu. Ljudima se treba dostaviti jedno znanje koje je blagotvorno njihovim dušama, znanje o njihovom zemaljskom zadatku i kako mogu ispuniti taj zadatak …. To znanje dovoljno je kako bi se ljudi razvili u visinu, da njihove duše sazriju, da ne budu izgubljene …. I svaki čovjek, koji sudjeluje u tome da se bližnjima donese to znanje, svaki čovjek koji od Mene može primiti Čistu Istinu i koji ju neiskrivljenu predaje dalje, on je uistinu Moj sluga, koji se nikada ne treba bojati da ispunjava neku drugu do Moje volje.

No Ja Sâm znam što je ljudima potrebno kao hrana za njihove duše, Ja znam što je njihovim dušama blagotvorno, ali i što im šteti …. A vi ljudi to ne znate, i upravo zato se neprestano trebate truditi da Mene Samoga molite za ispravnu duševnu hranu, ne trebate se truditi prisvajati razumsko znanje, koje je za razvoj vaše duše beskorisno, čak i ako simulira duhovno znanje. 

Vrijeme Kraja je jako kratko i duhovna bijeda je neizrecivo velika, i tko Mi u Istini želi služiti, taj jedino treba bližnje poticati na Ljubav i stoga osobno voditi život Ljubavi …. ne treba propuštati ni jedan trenutak kad je potrebno zauzeti se za Moju Riječ, no on ne treba nastojati misli bližnjih upravljati na potpuno nevažno, što s pogledom na Kraj za dušu nema nikakvog značaja, jer takve misli promiče Moj protivnik, čije je nastojanje da se ljude spriječi u činjenju onoga što je najvažnije …. duši dati hranu koja joj je potrebna da bi se oslobodila iz njegove vlasti. A on ima mnoga oružja …. on će vama ljudima nuditi još svašta što će vam uznemiravati dušu, što će činiti da zaboravljate što je najvažnije …. I stoga uvijek morate biti pažljivi glede toga čiji glas slušate …. Jer, Ja jedino želim dobrobit i spas duše, a on vaše misli upravlja samo na ono što koristi tijelu ….

AMEN

Spread the Truth