Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6482 (U svezi otkrovenja o vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6482, 22 Veljače 1956

U SVEZI OTKROVENJA O VREMENU KRAJA…

Ja nikada neću dati ljudima precizno vrijeme Kraja kako to ne bi koristilo duhovnom napretku ljudskog bića… Jer oni se trebaju izdizati u cjelosti njihovom slobodnom voljom, oni trebaju unaprijediti zrelost njihovih duša sami od sebe a ne zbog straha, što bi bio slučaj da je točan čas Kraja bio nagovješten. U ovom pogledu Ja neću nikada dati ljudima potpunu jasnoću, ali to ne odvraća od činjenice da će se Kraj eventualno dogoditi. A da će se dogoditi jednog dana vam je bilo otkriveno od početka ovog perioda iskupljenja pa čak ako je samo odlomak ovog otkrovenja vama poznat. Jer periodi iskupljenja, koji su bili uspostavljeni u Mojem vječnom planu Spasenja, se uvijek sastoje od ograničenog vremenskog perioda, trajanje kojeg je bilo izračunato prema Mojem znanju o procesu razvoja čovječanstva. Svako ljudsko biće, koje može vjerovati u Mene kao Boga i Stvoritelja, može ovo vjerovati sa dobrom voljom.

Međutim, mnogi će ljudi dvojbiti da bi oni sami mogli živjeti u vremenu kada će svako predskazanje postati događaj današnjeg dana… Jer zamisliti Kraj Zemlje je nešto iznimno šokantno za ljude, to je nešto što može biti uzvjerovano jedino od strane nekolicine ljudi, ako oni ne posjeduju već takvo vrloduboko duhovno znanje da također mogu prepoznati uzrok i svrhu u dezintegraciji zemaljskih tvorevina i nastajanju Nove Zemlje… Ali ovih će uvijek biti samo nekolicina… Prema tome vi ljudi ne možete potpuno oporeći Kraj ove Zemlje… vi jedino možete nikada ne željeti pripadati onima koji će doživjeti ovaj Kraj, kojima će potencijalna budućnost postati sadašnji dan… I poradi zrelosti njihove duše oni mogu svakako zadržati te sumnje, ali oni također trebaju reflektirati na takve misli, i to neće biti na njihov gubitak. Međutim, svaka prisilna vjera bi bila štetna i prema tome neće nikada biti primjenjena od strane Mene, otud ću Ja jedino nagovještavati znakove ali nikada ‘dan Kraja’…

A ipak ću vam opet i iznova reći: On je tik pred vama… Vi ne možete prosuditi stanje uma u čovječanstva… vi ne možete vidjeti vrloduboku tamu koja je rasprostrta preko Zemlje… vi ne znate o borbi između svjetla i tame koja bjesni tako ekstremno nasilno… vi ne znate da djela tame sebe izražavaju u širenju neistine, obmanutih učenja i očitih laži, budući isto tako ne možete vidjeti ekstremno nizak stupanj neispravnosti koje okupiraju misli ljudi… Jedino Čista Istina je svjetlo… Ali gdje vi ljudi tražite i pronalazite Istinu? Vi možete itekako vjerovati da imate istinu, ali onda bi prepoznali stanje uma u ljudi sa obeshrabrenošću/potištenošću i također bi razumjeli da ova situacija mora dokončati… I gdjegod vi ljudi pretpostavljate da postoji svjetlo, princ tame je ništa doli uspostavio obmanjujuće svjetlo za vas, koje slabi vašu prosudbu čak još više sve dok više niste u stanju razlučiti ama baš išta. Jer on zasigurno zna kako zaustaviti ljude od sprovođenja rada za njihove duše, on zna kako okrenuti njihove oči spram primamljivih ciljeva, ali koje vi ljudi nećete nikada postići, budući je Moj plan bio određen za vječnost…

Činjenica da vam Ja dopuštam uvid u ovaj plan Spasenja vas ne bi trebao prisiliti da vjerujete, Ja jedino želim dati vama ljudima priliku da budete sposobni vjerovati, jer motivi koji Me potiču da dokončam period iskupljenja su vam objašnjeni, jer vam je svrsishodnost takvog jednog Kraja također objašnjena, budući sa ovim znanjem vi sami možete pratiti svaki događaj i onda također shvatiti da je jedna intervencija s Moje strane također postala nužna. Ljudi kojima je samo rečeno o Kraju bez daljnjeg objašnjenja ne mogu biti krivljeni ako u njega ne vjeruju, premda bi oni trebali reflektirati o mogućnosti da se predskazanja obistine… Ali oni koji su voljni a ipak misle da ne mogu vjerovati će također biti uvedeni u Moj plan Spasenja; njima će biti dano znanje o Mojoj vladavini i akcijama, i oni neće biti u stanju zanemariti razloge, budući su Moja Ljubav i mudrost jasno očigledni, koji jedino uvijek planiraju ostvariti što je najbolje za duše. Ako vi ljudi jedino gledate na Kraj ove Zemlje kao na jedan čin kazne vi ćete biti ogorčeni na takva učenja… Međutim, ako gledate na njega kao na izbaviteljsku operaciju, koja se ne primjenjuje jedino na pogoršani duh u ljudskom biću nego također na duhovne supstance i dalje ograničene u tvorevinama koje će se jednog dana također uzdići iz bezdana (Rimljanima 8:19-22), onda možete također prepoznati Boga Ljubavi i mudrosti, i onda će vam Kraj ove Zemlje izgledati moguć.

Jedino Ja mogu prosuditi sadašnji stupanj razvoja čovječanstva na Zemlji, premda bi vi sami također mogli vidjeti duhovno nizak stupanj. Međutim, Ja Sam znao od vječnosti kada će Moj red morati biti uspostavljen… kada ću morati zauzdati aktivnosti Mojega protivnika (Sotone), i što će biti iziskivano za Zemlju da bi ona opet služila kao mjesto za sazrijevanje nesavršenog duha… Ja jedini znam kada je nizak stupanj bio dosegnut i kada je došao trenutak u vremenu da aktivnosti Mojega protivnika moraju biti zaustavljene… I budući Ja to znam, Ja podučavam Moje sluge da spomenu nadolazeći Kraj, premda im neće mnogo njih povjerovati. Ali Ja nikada neću specificirati dan i čas… što vas, međutim, ne bi trebalo ohrabriti da smjestite Moje proglašenje u daleku budućnost… Vi ne znate koliko skoro će se on dogoditi, ipak svi vi se trebate uvelike požuriti, svi vi trebate gorljivo raditi na vašim dušama, budući je svaki dan za vas dan milosti, budući vi možete postići puno sa dobrom voljom. Samo ne očekujte da imate puno vremena… Kraj će doći prije nego mislite, i svatko tko vjeruje Mojim Riječima će također sebe pripremiti, on će smatrati njegovu duhovnu dobrobit više važnom nego njegovo fizičko blagostanje i uistinu steći mnogo za vječnost.

AMEN

Spread the Truth