Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6484 (Dobrovoljna veza sa Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6484, 25 Veljače 1956

DOBROVOLJNA VEZA SA BOGOM…

Sve što ohrabruje vašu vezu sa Mnom će vam pomoći postići savršenstvo. Jer ova veza sa Mnom vam daje snagu da udovoljite Mojoj volji a ispunjenje Moje volje također osigurava punu zrelost vaše duše. Duša koja Me nikada ne ostavlja može doživjeti radosti i patnju, ona će Mi se uvijek još prisnije pridružiti i onda je već prošla njezin test zemaljskog života, ona Mi je cijelim srcem podarila njezinu ranije protivnu volju, ona Mi se vratila dobrovoljno i potpuno je sebe odvojila od Mojeg protivnika (Sotone). Jednom kada Sam Ja osobi postao svrha života, zemaljski život više neće vršiti štetan utjecaj na dušu čak ako ona biva kompletno uključena u polje dužnosti u koje je bila postavljena u zemaljskom životu. Svako ljudsko biće može već uspostaviti vezu sa Mnom na Zemlji bez da postane neprikladno za zahtjeve postavljene pred njega, on će doista biti sposoban svladati ih sve dok stvara i radi za Mene i Moja snaga mu neprestano pritječe. Duhovna čežnja ne mora predstavljati neuspjeh u zemaljskom životu, jedino što svjetski ljudi ne mogu biti uvjereni u to budući oni trebaju jedan izgovor kada su suočeni sa njihovim duhovnim nedostacima.. Zemaljski život osobe koja je cijelim srcem sebe izručila Meni je izvanredno blagoslovljen, budući sve dok on živi na Zemlji Ja doista neću povući snagu od njega da radi na zemaljski način. Međutim, njegovo duhovno stremljenje mora doći najprije, Ja moram biti njegova svrha u životu, on mora uvijek crpsti snagu od Mene i nikad se ne približavati zemaljskom radu sam, je onda će mu izgledati tako teško da se mora okrenuti ka Meni… budući je to ono što želim…

Vaša svrha zemaljskog života je vaš povratak k Meni vašom vlastitom slobodnom voljom. Iz ovog razloga sve u životu će vam se približavati tako da se osjećate ponukani okrenuti ka Meni… I štogod se onda dogodi će biti blagotvorno ako vi pri tome uspostavite vezu sa Mnom. Ja ne mogu vidljivo preći vašom stazom i više ili manje vas prisiliti da Me sljedite, ali Ja moram unatoč tome koristiti takva sredstva kroz koja mogu ostvariti sam ovaj cilj. I nedaća je doista učinkovito sredstvo da učini da shvatite vaš vlastiti nedostatak snage i da vas motivira da Mi uputite povik za pomoć… kojeg ću Ja radosno podariti kako bi vas potakao da Mi se uvijek sve više približavate. Ali vi Mi možete vjerovati da ću Ja svaku nedaću držati na udaljenosti čim ste vi postali Moji Vlastiti, čim vi uspostavite takav blizak kontakt sa Mnom u vašim mislima da Ja mogu neprestano hodati pored vas. Vi vezujete najtjesniju vezu kroz Ljubav… Jer ako ste s Ljubavlju aktivni vi radite sa Mnom, Samom Vječnom Ljubavlju. Prema tome nedaća će vrlo često biti poticaj za Ljubavi pune akcije… Vi Mi možete apelirati za pomoć, ali vi također možete pomoći sami vašim bližnjim ljudskim bićima… I onda ste vi uvijek ujedinjeni sa Mnom i svaki korak osigurava vaš duhovni uzlaz. Vi ćete živjeti vaš život uspješno ako više ne možete zamisliti vaš život bez Mene… Onda ste vi doista osvojili sve, onda ćete vi biti zahvaćeni od strane Moje Ljubavi koja će vam priskrbiti sve što vam je potrebno, i na duhovan i na zemaljski način… Onda će vaš život na Zemlji biti bogato blagoslovljen, jer vi ćete željeti motivirati vaša bližnja ljudska bića da Mi se pridruže, upravljani sa Mojom snagom Ljubavi vi ćete također skrenuti njihovu pažnju na svrhu njihova zemaljskog života i u njihovoj nedaći ukazati im stazu do Mene… Jer sa Mnom vi postižete sve, ali bez Mene vi ostajete slabi i nezreli i vaša duša će biti nesposobna sebe usavršiti.

AMEN

Spread the Truth