Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6469 (1.Korićanima 1,19-21…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6469, 6 Veljače 1956

1. KORINĆANIMA 1, 19 – 21 ….

Što mudr(ac)i svijeta ne mogu dokučiti, to će vama biti otkriveno putem Moga Duha …. Jer Duh prožima sve, njemu nisu postavljene granice, i jedino volja samog čovjeka ograničava njegovo djelovanje ako se on ne da prožeti Mojim Duhom. Ali razum ljudi ograničen je i nikada neće moći biti aktivan preko tih granica. Njemu će biti zatvorena sva područja, koja međutim Moj Duh otvara svakom čovjeku koji to želi …. Tako da ni ne postoji ništa što bi vama ljudima moralo ostati skriveno, samo što vaš stav prema Meni mora biti pravi, on mora dopuštati djelovanje Mog Duha ….

Vi sami se morate urediti tako da Ja putem Mog Duha u vama mogu djelovati. Ja od vas uvijek tražim jedino izjednačenje vašeg bića sa Mojim prabićem …. Ja tražim da vi sami opet uspostavite vaše izvorno stanje, u kojem sam vas mogao prožimati svjetlom i snagom. Nekoć ste bili puni svjetla, dakle spoznavali ste sve, ništa vam nije bilo skriveno, stajali ste u visokom stupnju spoznaje, jer bili ste Božanska bića u svoj savršenosti …. I Ja želim da opet postanete to što ste bili u početku ….

Tako da moram željeti i da se vaše mračno stanje duha preobrazi u stanje najjasnije spoznaje …. Moram vam dostaviti to što vam nedostaje, što nemate ali od Mene neograničeno možete primiti, ako ispunite uvjete koje vam postavljam: ako uspostavite ispravan odnos prema Meni, ako se slobodnom voljom intimno i duboko priključite na Mene, od Kojega ste se nekoć odvojili …. I kad vi dakle putem samooblikovanja u Ljubav opet poprimite vaše izvorno biće, ako se izjednačite s Mojim prabićem …. Tada od vas otpadaju sva ograničenja, jer tada u vas utječe Moj Duh, i vi spoznajete jasno i svijetlo ono što vam se do tada činilo zavijeno u tamu. 

A ništa od toga ne možete postići putem kako god poticane razumske aktivnosti. Zato “će biti odbačena umnost umnih i biti upropaštena mudrost mudrih”, jer njima neće uspjeti da prodru u najdublje znanje, ako prije toga svoja srca ne urede tako da budu posude za prijem Moga Duha …. A za to nije potreban neobičan razum, nego samo srce ispunjeno Ljubavlju …. Osoba koja se razumski trudi prodrijeti u Božanske tajne, je još daleko udaljena od svjetla, i njeno istraživanje i traženje biti će uzaludno …. No ona koja u sebi zapali Ljubav, ta će iznutra biti prosvjetljena, i u što ona pokuša prodrijeti, to ona spoznaje u sebi  jasno i svijetlo, jer ju prožima Moj Duh, koji joj uistinu može dati objašnjenje za sve što god ova željela znati.

Ja ne želim da tumarate zamračena duha, Ja vam želim dati Istinu, jer vi jedino onda opet možete biti nazvani Božanskim bićima, kad prožeti svjetlom stojite u najvećoj spoznaji …. No tu spoznaju si željeti prisvojiti ikako drugačije neće biti moguće niti jednom čovjeku, koliko god mudar on da važio pred svijetom …. Ja Sâm sam Istina od vječnosti, i Ja dajem Istinu svakome tko Ju žudi i tko se da prožeti Mojim svjetlom ….

No tamo gdje je Mome Duhu onemogućeno djelovanje, tamo se vječno neće moći naći Istina, jer ta osoba još stoji izvan Mene, ona vezu sa Mnom još nije uspostavila, vezu koja je biće izvorno sjedinjavala sa Mnom, a koja je obavezna kako bi se moglo biti prosvijetljeno Mojim Božanskim nebeskim svjetlom, koje jamči najsvjetliju spoznaju i snagu u punini a prapočetno je bezgranično dotjecalo svakom biću ….

AMEN

Spread the Truth