Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6467 (Istina otkriva Božje savršenstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6467, 4 Veljače 1956

ISTINA OTKRIVA BOŽJE SAVRŠENSTVO…

(Ivan 16:13, 25)

Što trebate znati kako bi uspješno ostvarili vašu misiju će vam uvijek biti saopćeno čim vi to naumljavate iskoristiti za vaš duhovni rad i prema tome to zatražite od Mene (Matej 7:7-11). Ako vam Ja dam zadatak da branite Mene i Moje ime, da proglašite Moje učenje Ljubavi i da govorite o Mojoj Ljubavi za vas, onda štogod kažete vašim bližnjim ljudskim bićima također mora učiniti ovu Moju Ljubav prepoznatljivom… Vi morate uvijek biti sposobni prepoznati Moju Božansku prirodu, čije su karakteristike od najvišeg savršenstva, i ne dopustiti da se sumnje ikada pojave u vama, vi nikada ne bi trebali nešto izjaviti što vam uzrokuje da dvojbite Moje savršenstvo… Čak prividna proturječja moraju biti objašnjiva sa vašim znanjem, tako da ćete uvijek svjedočiti o savršenstvu Moje prirode kada podučavate vaša bližnja ljudska bića. Ipak ovo može biti postignuto uvijek jedino pomoću Istine, dok će svako obmanjujuće učenje biti izobličavanje Mojega Bića, jedna slika koja Me ne karakterizira kao savršeno nego kao nesavršeno Biće, i prema tome vi ljudi već možete napraviti vaš vlastiti test i bez oklijevanja odbaciti kao pogrešno sve što vam uzrokuje da dvojbite savršenstvo Mojega Bića… štogod čini da Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja svemoć izgledaju dvojbeni…

Ja želim da Me prepoznate kao naj-osjećajnijeg/odanijeg Oca od vječnosti, Čija je mudrost nenadmašiva i za Kojeg nikakva ograničenja moći ne postoje… Ja ovo želim budući vi možete ljubiti jedino savršeno Biće i budući Ja želim zadobiti vašu Ljubav… Prema tome ću Ja uvijek dati vama ljudima istinsko svjetlo, i Ja ću baciti takvo svjetlo na svako obmanjujuće učenje tako da vi možete prepoznati da je ono obmanjujuće, inače bi vi vječno ostali u tami i uskratili Mi vašu Ljubav budući Me ne poznajete. Iz tog razloga Ja vam Osobno prenosim Istinu jer ona se još jedino rijetko može pronaći na Zemlji… iz tog razloga odabrao Sam način da vam Osobno govorim (= kroz Berthu Dudde), budući ni jedna neistina nikada ne može proizaći iz Mojih usta, i budući se vi onda ne trebate bojati da je Moja Riječ već postala iskrivljena kroz ljudsku volju, na koju utjecaj može vršiti Moj protivnik (Sotona)…

Moja direktna Riječ odgore vam osigurava apsolutnu Istinu, budući Ja želim da vam Istina bude priopćena i budući Ja doista jesam u stanju učiniti Moju volju učinkovitom. A svatko tko unatoč tome i dalje dvojbi da Ja Osobno prenosim Moju Riječ vama ljudima bi stoga trebao testirati da li saopćeno znanje otkriva Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći, da li ono svjedoči o najviše savršenom Biću…

I vi nećete pronaći ništa u njoj što bi moglo uzrokovati da sumnjate… Ali sada ih također poredite sa učenjima koja ste do sada čuli i podržavali kao ‘istinu’… i prikazani vam Bog će demonstrirati mnoge ljudske nedostatke i slabosti… On će vam sebe prikazati kao kažnjavajućeg, nepravednog Boga koji jedva da je Ljubavi-prepun i, kojeg se vi zasigurno bojite ali nikada nećete biti sposobni Ljubiti… koji vam se ne prikazuje mudar i silan u njegovom nesavršenstvu, budući vam ispravna objašnjenja nikada ne mogu biti dana pošto Ja ova rezerviram za Sebe Samoga, i Ja distribuiram Istinu gdje je temelj za nju bio uspostavljen u ljudskom srcu, tako da on može čuti Moju Riječ direktno. I ako vi ljudi vjerujete u Boga onda ćete također morati biti uvjereni u savršenstvo Njegove prirode. I ova vjera, ovo uvjerenje, je što vam Ja želim darivati kroz Moju Riječ, tako da će vas Istina usrećiti i onda ćete također naučiti ljubiti Me i imati žudnju sjediniti se sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Jedino će Čista Istina omogućiti da se ova žudnja pojavi u vama…

Ali Ja želim da Mi pristupite dobrovoljno… Otud Ja ovo jedino mogu postići kroz prijenos Istine koja će vam otkriti Moje Biće, koje je u sebi Ljubav, mudrost i svemoć u apsolutnom savršenstvu.

AMEN

Spread the Truth