Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6452 (Konačna faza… Vjerska borba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6452, 14 Siječanj 1956

KONAČNA FAZA… VJERSKA BORBA…

Vi ćete uskoro ući u konačnu fazu koja je bila spominjana od početka ovog perioda Spasenja… Kraj ove Zemlje je neminovan i prilično skoro ćete vi zamjetiti znakove koji su uvijek bili proglašavani od strane vidjeoca i proroka. I stoga će se sve dogoditi, budući je Moja Riječ Istina i Ja Osobno Sam govorio kroz usta ovih proroka. Sve što Sam dao dopuštenje predskazati u svezi kraja je samo bilo naumljeno podbosti vas ljude na rad na unapređivanju vaše duše i, otud, uvijek je bilo vremena tijekom perioda Spasenja kada su ljudi bili imali razloga vjerovati kako se kraj približavao… I ovo je zasigurno bilo nužno budući je ljudska pokvarenost/nemoralnost pružila razlog za vjerovanje u jednu intervenciju s Moje strane i, opet i iznova, nekolicina bi poduzeli njihov psihološki rad više revnosno i uistinu bili spašeni za vječni život… Unatoč tome, vrijeme još nije bilo došlo; Sotona još nije bio zadobio neograničenu moć nad ljudima, iako su potpuni/pravi vragovi vršili pustošenje na Zemlji tijekom ovog vremena također. Čovječanstvu je bio podaren duži period vremena budući su još mnogi zavezani duhovi sebe morali utjeloviti za konačni test volje na ovoj Zemlji. Moj plan Spasenja prosljeđuje sukladno zakonu vječnog reda, i nijedan period neće nikada biti završen ni dan prerano ili prekasno, budući Sam predvidio od početka što je od pomoći ili na štetu za dušin razvoja. Međutim, Sotonina aktivnost postaje rastuće više užasna budući su mnoge zavezane supstance bile oslobođene i, kroz njegov utjecaj, djeluju sukladno sa njegovim željama. Posljedično tome, ljudsko ponašanje također postaje rastuće više zlonamjerno što se kraj više približava… Iz ovog razloga Moj protivnik (Sotona) sebe smatra dovoljno snažnim da stekne kompletnu pobjedu nada Mnom i konačno prekoračuje granice njegove ovlasti koje su mu bile nametnute kada je pao u bezdan. I jednom kada je ovaj trenutak u vremenu došao njegova će aktivnost biti dokončana… a to znači kraj perioda Spasenja, to znači dezintegraciju svake forme, oslobađanje njezine unutra-boraveće zavezane duhovne supstance i obnovljeno zarobljeništvo u forme koje korespondiraju sa stanjem zrelosti duhova…

Ovo prekoračenje ovlasti će sebe jasno očitovati i izrazit je znak skorog kraja… Jer Moj protivnik će Mi se otvoreno suprotstaviti time što će sebe pokušavati nametnuti ljudima, prisiljavajući ih da Me odbace… naumljavajući uništiti svaku duhovnu povezanost sa Mnom kako bi stekao kontrolu nad cijelom ljudskom rasom… Svatko tko zna u svezi svrhe života na Zemlji, koja se sastoji od slobodne odluke volje ljudskog bića, također zna da bi ova bila sasvim spriječena planom Mojeg protivnika, i on jednako zna da je ovo trenutak u vremenu kada ću Ja zaustaviti njegovo bješnjenje, kada ću ga opet okovati i sa njime njegove sljedbenike (Otkrovenje 20:2, 3)… I onda će on također razumjeti sva predskazanja koja upućuju na kraj… Prema tome obratite pažnju na konačno djelo Mojega protivnika po kojem vi možete jasno prepoznati vrijeme u kojem živite… uzmite u obzir napore koji su naumljeni uništiti vjeru ljudi, obratite pažnju na sve što je jasno prepoznatljivo kao aktivnost Antikrista… I, iznad svega, obratite pažnju na to kako su ljudi napadnuti koji, u Istini, služe Meni i žele distribuirati Istinu… I čim vi možete prepoznati sve znakove nadolazeće vjerske borbe vi ćete znati da ste ušli u konačnu fazu postojanja ove Zemlje, i onda vi, koji želite ostati Meni vjerni, morate sebe pripremiti i ući u ovu borbu sa pouzdanjem i snagom, i znati da Ja vodim put, da se borite namjesto Mene i uistinu jeste i ostat ćete nepobjedivi, čak ako ste beznadežno brojno nadjačani poredbeno sa gomilom Mojeg protivnika… Unatoč tome, Ja ću ga poraziti i zatočiti kada je došao čas koji je bio određen od vječnosti… A vi, Moji vjerni sljedbenici, ćete izroniti iz ove borbe u novi život i više nećete biti pritisnuti/tlačeni od strane onoga koji jeste i ostati će Moj protivnik u vječnostima što će doći.

AMEN

Spread the Truth