Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3187 (Ljubav je najučinkovitije oružje protiv zla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3187, 11 Srpanj 1944

LJUBAV JE NAJUČINKOVITIJE ORUŽJE PROTIV ZLA…

(1 Ivanova 4:4)

Najmoćnije oružje ljudskog bića protiv sveg zla jeste Ljubav… Svatko u posjedu Ljubavi je zaštićen od strane Boga Osobno, budući On prebiva u njemu i uistinu sve mora popustiti Njegovoj sili. Zlo bježi od ovog oružja ili dozvoljava sebi biti prevladanim. Jer Ljubav je najučinkovitiji neprijatelj sa kojim se ono ne može nositi (u smislu ‘ne može mu se oprijeti’). Ljubav pokorava sve što dolazi u kontakt sa njome, ako ono ne pobjegne vidljivo od nje. To je zašto će Ljubav uvijek biti čovjekovo najučinkovitije oružje; on će uvijek biti uspješan u borbi i ne treba se bojati ničega ako koristi ovo oružje za borbu… Ovo se treba imati na umu tijekom svake situacije u životu, tijekom svake rasprave i iznad svega tijekom posljednje vjerske borbe, kada će sama Ljubav doći pod napad. Jer Božji protivnik će vrlo snažno inzistirati da će svaka dobrodušna aktivnost biti potisnuta i time učinjena nemogućom za ostvariti. On se neće stidjeti vršiti pritisak na ljude donoseći zakone koji će ograničiti dobrodušne akcije očekivane od strane Boga. On se neće stidjeti od toga da koristi ljude da proglase nešto da je pogrešno, što jedino korespondira sa Božjom voljom, on će zahtjevati neljubaznost gdje Bog zahtjeva akcije Ljubavi, budući on može jedino trijumfirati nad ljudima ako oni više ne koriste ovo oružje Ljubavi. I ovo naznačava veliku opasnost za ljudsku dušu sa kojom se treba boriti potpuno svjesno. Prema tome Bog opominje ljude na neprestanu dobrodušnu aktivnost, On im objašnjava blagoslove i snagu koju osoba može izvući iz neprestanih akcija Ljubavi. On ne smije dopustiti sebi biti zavedenim od strane svjetovnih zakona i jedino uvijek činiti što mu njegovo srce govori da čini, jer bez Ljubavi on će sići u tamu i protivnik će postići njegov cilj…

Ljubav je Božanska, i tko ostaje u Ljubavi nosi Boga sa sobom i ne treba se bojati nikakve sile, bez obzira koliko puno mu ona prijetila. Onaj koji ostaje u Ljubavi iznutra se odupire namjerama svijeta koji je rukovođen od strane protivnika. I ovaj otpor ne može biti slomljen od strane nikoga, jer protivnikova sila je preslaba da afektira snagu Ljubavi. Ljubav ne može biti prognana ili bi to značilo potpuni krah. Jedino oni koji Ljube će živjeti; okrutnost će, međutim, neizbježno rezultirati u dušinoj smrti. Ona je protivnikov naumljeni cilj da povuče svo dušino stremljenje spram svjetla u tamu. Ali on nema silu nad onim koji živi život Ljubavi, i onaj koji živi u Ljubavi će također dati Ljubav njegovu bližnjemu, tako da će on prepoznati snagu Ljubavi i isto tako stremiti za njom kroz prakticiranje Ljubavi gdjegod mu se prilika prikaže. Jedino netko tko je sebe oblikovao u Ljubav će biti snažan u dolazećem vremenu. On se neće bojati ničega, on će pokušati balansirati svaki nasrtaj sa Ljubavlju i uzdignuti će zid oko sebe kojeg nitko neće biti sposoban porušiti. Ljubav je najsilniji činbenik na Zemlji, ona je ključ do mudrosti, ona je most u vječni život, ona je garancija za Božju Ljubav, i time također predstavlja svjetlo i snagu, a obadvoje su život… omogućujući duši da bude aktivna u svoj mudrosti za svu vječnost. Jedino Ljubav vodi do cilja, jedino kroz Ljubav će duša u ljudskom biću postići iznova izvorno stanje, jedino Ljubav donosi Boga bliže k njemu i prema tome ne smije nikada biti isključena. I u ni jedno se vrijeme ljudi ne bi trebali pokoriti zakonima koji sprječavaju njihovu aktivnost Ljubavi i koji su prema tome uvijek djelo onoga koji je, kao Božji protivnik, lišen sve Ljubavi prema tome se bori protiv nje.

AMEN

Spread the Truth