Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3172 (Svjetlosne visine… Nesebična ili kriva Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3172, 27 Lipnja 1944

SVJETLOSNE VISINE …. NESEBIČNA ILI KRIVA LJUBAV ….

Iz svjetlosnih se visina ispod na Zemlji čuje glas Boga, a u tim uzvišenim područjima vlada Ljubav, i Ljubav govori ljudima i trudi se promijeniti ih u Ljubav, jer samo ona duša koja se pretvorila u Ljubav opet može ući u te svijetle visine. I stoga duši mora biti pokazan put kako bi se ona mogla oblikovati u Ljubav, i taj put pokazuje joj Sam Bog putem Svoje Riječi …. Dakle, gdje se naučava Ljubav, gdje je čovjek potican na djela Ljubavi, gdje god je čovjeku uvijek približavana Ljubav prema Bogu i bližnjemu, tamo je Bog Sam na djelu, i On govori putem onih koji šire učenje Ljubavi. A njih trebate slušati.

Ne morate se bojati da ćete upasti u zabludu i neistinu, ne morate se bojati protivničkih sila koje vas žele odvući od Istine, nego možete bez dvojbe smatrati Samog Boga za davatelja (te Riječi), jer Ljubav može biti propovijedana samo od ljudi koji svoje znanje primaju iz svjetlosnih visina. Ljubav je Božanskog porijekla, i nikada se jedan čovjek ili duhovno stvorenje koje je odvojeno od Boga, dakle udaljeno od Ljubavi, ne može služiti Riječima Ljubavi.

No onaj koji naučava Ljubav uvijek će biti u vezi sa svjetlosnim visinama, i Sam Bog u usta će mu stavljati Riječi, kako ne bi ostale bez učinka, jer to je Njegova Riječ koju čovjek prosljeđuje kad propovijeda Ljubav. No na jednu stvar ljudi moraju obratiti pažnju, a to je da je samo čista, nesebična Ljubav Božanska, dok se međutim zahtjevna ljubav ne može nazvati Božanskom Ljubavlju. Božanska Ljubav želi dati, i Božansko učenje Ljubavi nalaže uvijek samo Ljubav prema Bogu i bližnjemu, ali nikad ne bi trebala prevladavati ljubav prema samom sebi, jer tad dolazi do zahtjeva(nja) koje guši čistu Ljubav ….

Kriva ljubav za cilj uvijek ima nešto materijalno, ona traži posjedovati nešto što još u sebi nosi nezrele duhovne supstance, i ona je stoga zemaljska, ona nastaje iz prohtjeva za zemaljskim dobrima, za povećanom udobnošću tijela …. i takva jedna ljubav ne može biti Božanska, jer Božanska Ljubav ima samo Boga za cilj, kao i što jedino može proizlaziti iz Boga. Savjesno preispitivanje vlastitih osjećaja čovjeku će dati potvrdu toga da ljubav prema zemaljskom smanjuje Ljubav prema Bogu, dok nesebična, čista Ljubav pojačava Ljubav prema Bogu. I stoga će čista nesebična Ljubav usrećivati, dok će zemaljska ljubav biti uzrokom požuda, koje traže neprestano ispunjenje.

Iz svjetlosnih visina Ljubav neprestano sjaji dole na Zemlju u obliku darova koji duši trebaju pomoći da se sjedini s njenim Duhom, da se dakle vrati u svjetlosne visine. Ali kriva ljubav odvaja dušu od Duha, sprječava njegovo buđenje, razvoj i širenje i ona dakle dušu gura nadolje; radi se o sebičnoj ljubavi koja po sebi ne može biti nazivana Ljubavlju jer nije Božanska nego je obilježje onoga koji je bez Ljubavi i stoga kroz neprestano djelovanje želi oslabiti Ljubav.

Bog putem Svoje Riječi ljude nastoji preobraziti u Ljubav. Njegov protivnik se putem svijeta trudi prisvojiti tu ljubav, sam čovjek može u slobodnoj volji obratiti pažnju na Riječ Božju i time zaprimiti Božansko zračenje Ljubavi, kako bi putem toga opet dospio u blizinu Boga. Ali on isto tako može potpasti svijetu koji sa svojim lažnim zrakama mami i svjetluca, i čini da ljubav čovjeka postaje samoljublje; tad on nezaustavljivo teži onome koji je lišen sve Ljubavi ….

AMEN

Spread the Truth