Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3166 (Borba vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3166, 21 Lipanj 1944

BORBA VJERE…


Zemaljska borba će biti završena i umjesto toga će planuti borba koja je okrenuta protiv vjere i protiv svega duhovnoga. Ovo je također bilo već prije najavljeno, tako da ljudi prepoznaju, kada je Kraj blizu, jer ova borba prethodi konačnom Kraju. A ljudi, kao i Bog požuruju konačnu odluku, samo što ljudi traže da vjera bude odbijena, dok Bog traži da On bude priznat i ova odluka bezuvjetno mora biti donesena. Borba za vjeru je čak mnogo važnija od borbe za zemaljska dobra i zemaljsku moć, jer će se sada pokazati koliko još je čovječanstvo povezano s Bogom, koliko ono koristi Božju snagu i tako pruža otpor željama svijeta. Pokazat će se koja ogromna sila se krije u vjeri, odnosno, koliko je snažniji čovjek koji duboko vjeruje i zbog toga također živi prema Božjoj volji, jer on ne treba biti aktivan sam od sebe, nego je on uvijek u spoju s Bogom i može se koristiti Božjom snagom, ako on zbog bližnjih istupa za Boga i za vjeru u Njega. I zbog toga će nadolazeća borba vjere biti neizbježna, budući da kroz to treba biti postignuto konačno pročišćavanje, jer slijedi razdvajanje duhova, odnosno dobrih i zlih ljudi, koji će pogotovo na Kraju postati naročito upečatljivo očiti. Onda će još jedino biti ljudi koji žive u Ljubavi, te Boga pokušavaju dohvatiti svim poimanjem (sviješću, mislima, osjećajima, osjetilima), i takvih, koji sve ismijavaju i progone sve što ukazuje na Božansko nastojanje, koji poriču Boga i najzlobnije napadaju Njegove sljedbenike, i ne prežu pred nijednim sredstvom da bi postigli cilj, da izbace Boga iz ljudskih misli. Više neće biti kolebljivih ili prevrtljivih ljudi, koji se još nisu konačno odlučili, nego tko nije za Boga i vjeru, on je u potpunosti protiv Njega i mora biti naslovljen Božjim protivnikom. A ovo konačno razdvajanje duhova mora se dogoditi, tako da iznova može uslijediti vrijeme duhovnog procvata, koje će doduše otpočeti tek na novom svijetu, ali koje će ipak imati svoj začetak nakon potpuno ne-duhovnog vremena pred Kraj stare Zemlje, jer će se ljudi koji su u Ljubavi i u Istini naći i zajednički izdržati kratko vrijeme vjerske borbe, i nevjernicima na Zemlji još pokazati snagu vjere, tako da će još maloj nekolicini biti ponuđena posljednja mogućnost, da pređu prijeko u tabor vjernih Bogu… (22 Lipanj 1944) A, prije nego dođe Kraj, pokazat će se jasna podjela između ljudi koji pripadaju Bogu i onih koji su se odmetnuli od Boga, koje će Bog onda suditi u skladu sa zakonom i pravdom. Ali, jedino borba vjere može donijeti ovu podjelu, i ova mora biti sprovedena sa svom ustrajnošću, a postavit će velika očekivanja na ljude koji žele ostati vjerni Bogu, jer je protivnikov način borbe brutalan i nemilosrdan, i vrlo lako može nagnati na pad ljude koji nisu potpuno učvršćeni i ne osjećaju sa sigurnošću zaštitu odozgo. Ali, Bog misli na njihovu nevolju i uvijek je spreman pomoći… On će se otkriti Svojima u velikoj nevolji i osnažit će ih za otpor, sve dok za njih ne dođe čas izbavljanja iz opasnosti. Duhovna borba je daleko značajnija nego borba među narodima, jer u ovoj potonjoj ljudi gube jedino njihov vremenski život, oni gube ili dobivaju zemaljska dobra, dok se sada radi o životu njihove duše koji je vječan, i koji stoga mora biti uvažen na potpuno drugačiji način. Nijedna borba nije preteška, i nikakva žrtva prevelika, kada se radi o spasenju duše za vječnost. A budući da ljudi sami od sebe ne postavljaju odlučujuće pitanje, da li treba težiti Bogu ili svijetu, nadolazeća borba vjere treba pred njih postaviti ovo pitanje, a odluka će biti teška za ljude koji sami nisu pronašli Boga, a ipak Ga ne žele izdati. Borba vjere će zahtijevati veliku snagu, koja međutim može biti dobivena opet samo od Boga Osobno. I sada čovjek mora ozbiljno tražiti vezu s Njim, želi li odoljeti u ovoj borbi. No, Kraj dolazi neizbježno, i prepoznatljiv je po tome da će zbog vjere ljudi postati vrazi, jer će nastojati oduzeti život onima koji sebe daju u posjed Bogu, a onda oni postupaju protiv Samoga Boga. I to je Kraj… Predstoji duhovna prekretnica, ali ju ne doživljavaju stara Zemlja i njeni stanovnici. Nužno je novo oblikovanje Zemljine površine, tako da započne novi period Otkupljenja sa ljudima koji pokazuju viši stupanj zrelosti. I zato je na Novoj Zemlji vrijeme mira, gdje je svaka borba, duhovna ili zemaljska, prekinuta, jer ljudi žive u Ljubavi, te u najdubljem (najiskrenijem) sjedinjenju s Bogom znaju Njegovu volju i gorljivo ju nastoje ispuniti. Njegova volja je, međutim, živjeti u Božanskom redu, u Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.

AMEN

Spread the Truth