Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6418 (Put u Očinski dom… Božje vodstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6418, 5 Prosinca 1955

PUT U OČINSKI DOM …. BOŽJE VODSTVO …

Biti ćete vođeni svi vi koji želite ići uz Moju ruku, koji se prepustite Mome vodstvu …. uvijek moram uzimati u obzir vašu vlastitu volju, ne mogu vas protiv vaše volje siliti na put s kojega se svjesno izmičete, kojega izbjegavate jer vam se ne čini ugodnim …. Ja vas samo mogu tiho gurkati, no odmah i popustiti pri vašem otporu kad ga osjetim. No tko se prepusti Mom vodstvu, taj bezbrižno može ići svojim zemaljskim putem …. koji vodi k cilju …. stoga ne trebate strašljivo gledati na mnoge prepreke i nevolje, uvijek se samo trebate čvrsto držati Meni za ruku, i pored svih nevolja biti ćete sprovedeni sa onom sigurnošću koju može ponuditi samo Moje vodstvo ….  

Stoga ne gledajte plašljivo u budućnost, ne mučite se nepotrebnim brigama, okanite se svih zemaljskih premišljanja, i samo svoje oči podignite prema Meni. Jer Ja sam uvijek tu za vas, i sav peh Ja ću držati daleko od vas, samo kad Mi se predate u vjeri, kad se ponašate kao djeca prema ocu, kad se ne udaljavate od Mene, i kad Meni prepustite svu skrb nad vama. Vaša vjera odagnava svaku opasnost, jer puno povjerenje u Moju Ljubavnu skrb Ja ne mogu razočarati ….

Doduše još ste obavijeni najvećom tamom, pošto ste usred jednog svijeta grijeha i neljubav(nost)i. No put, kojim vas Ja vodim obasjan je jednim blagim svjetlom, a gdje sam Ja, kad idete pored Mene, uvijek će biti svjetlo, tako da se ne trebate bojati tame, samo trebate vinuti pogled u visinu odakle će vam uvijek sijati svijetlo svjetlo …. Okruženi ste najdubljom tamom …. no to da možete ići putem svjetla uz Moju ruku, možete zahvaliti velikom djelu Ljubavi i samilosti koje sam Ja izveo za vas ljude da bi vas mogao izvesti iz tame na svjetlo ….

Ja sam na Zemlji pripremio put kojim vi sad možete ići Meni uz ruku, slijedeći Me, pod Mojim vodstvom. Prije toga bila je najdublja tama, i iz te tame nije bilo izlaza …. No Ja sam prokrčio jedan novi put, koji vodi iz nizine u visinu, iz tame u svjetlo …. a tim putem može se krenuti jedino uz Moje vodstvo, tj. čovjek mora vjerovati u Mene u Isusu Kristu, čin spasenja mora priznati, i Mene Samoga kao Božanskog Izbavitelja, Koji se utjelovio u čovjeku Isusu da bi vam pomogao da se izdignete iz tame ka svjetlu …. tako da, svatko tko sa Mnom želi ići put uvis, mora Mi se priključiti u Isusu Kristu …. tad ide istim putem kojim je išao Isus, koji vodi k Ocu, kući u očinski dom ….  

Uvijek će put, koji vodi ka gore, zahtijevati pratnju Isusa Krista, pošto postoji samo taj jedan put, put slijeđenja Isusa …. i pošto je jedino taj put svijetao i jamči pravi cilj. No tko Mi se jednom povjerio, njega nikada neću ostaviti, Moja će ga ruka držati da ne padne, Moja će ga ruka podupirati ako je slab, i Moja će ga ruka povući od provalije koja se može otvoriti ako nije pažljiv, ako svoje oči ponovo okrene svijetu, s kojim je već bio raskinuo …. Tko se prepusti Meni i Mome vodstvu, može mirno ići svojim putem, neće promašiti …. Ne trebate dati prostora slabostima, dvojbama ni brigama, jer ako se Meni prepustite, bacate se u ruke Ocu, Čija Ljubav će vas uistinu čuvati i paziti, Koji vas sigurno vodi put neba ….

AMEN

Spread the Truth