Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6415 (Izobličenost i čišćenje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6415, 30 Studenog u 1 Prosinac 1955

IZOBLIČENOST I ČIŠĆENJE BOŽANSKE RIJEČI…

Trebate priznati Moju Riječ, čak iako vam je ona drugačije ponuđena nego do sada …. Jer, nije Moja Riječ drugačija nego je dostava direktna, pošto je Moja Riječ, Koju sam propovijedao na Zemlji, putem ljudskog djelovanja pretrpjela već puno izmjena, koje Ja uvijek nanovo moram očistiti kako bi Moja Riječ uvijek i vječno ostala ista. Vi ljudi ne možete očekivati da nešto godinama ostane sačuvano nepromijenjeno u svijetu koji je nesavršen, gdje ljudska volja i ljudsko djelovanje neprestano imaju pristup. Niti možete očekivati da Ja ljude sprječavam da poduzimaju promjene, ni da tumače na pogrešan način, pošto Ja uvijek poštujem slobodnu volju i nikad ne prisiljavam, pa čak i ako se radi o Mojoj Riječi, o čistom Evanđelju ….

No, uvijek se nanovo i pobrinem za to da ljudi dođu u posjed Moga Čistog Učenja, ako žude za Istinom. Nikada se Moja Riječ ne može održati čistom među ljudima koji nisu prosvijetljeni Mojim Duhom, pošto za to nisu ispunjeni preduvjeti: život po Mojoj Volji …. I ne možete tvrditi da su po Mojoj Volji živjeli svi ljudi kojima je bilo povjereno Moje Čisto Učenje Ljubavi, a koji su bili odlučujući kako za razdjeljivanje tako i za tumačenje …. Tamo gdje je njihova volja odstupala od Moje, tamo je protivnik pronalazio ulaz, a njegov glavni cilj bio je i još uvijek jeste, Čistu Istinu prožeti zabludom i laži.

Kao ljudi probuđenog razuma morate priznati da je preobražaj, onečišćenje Mog na Zemlji propovijedanog učenja, daleko vjerojatnije, jer su se ‘ljudi’ osjećali ovlaštenima, tako da bi preobražaj jedino onda bio nemoguć, kad bi Ja Sam to Mojom silom spriječio …. ali bi pritom (1 Prosinac 1955) i čovjekovu volju morao učiniti neslobodnom, što je protiv Moga vječnoga reda. Tako da je ljudima bilo dano na slobodan izbor: živjeti po Mojoj volji a time i u Istini, pošto tada nikada ne bi mogli niti izmijeniti niti krivo shvatiti Moji Čistu Riječ …. ili, život protiv Moje volje …. dakle neispunjavanje Mojih zapovjedi Ljubavi …. učinivši se time nesposobnim za spoznavanje Istine, što je onda naravno moralo dovesti do izobličenosti Moga Čistog Učenja Ljubavi ….

U nesavršenom svijetu ništa ne ostaje tako čisto kako je od Mene proizašlo …. A Ja dostavljam čistu, neizobličenu Riječ uvijek iznova onim ljudima, koji se za to učine dostojnima i prijemčivima kroz njihov način života …. Ja Moga Duha izlijevam uvijek nanovo na ljude koji se oblikuju u Ljubav, iliti u posudu za prijem Moga Duha …. Svakom čovjeku koji samo ozbiljno razmisli moralo bi biti razumljivo da je besmisleno poricati unakaženost Moje Riječi tokom vremena, osim ako nije bilo na djelu prisilno djelovanje s Moje strane …. a to je potpuno isključeno.

Svaki čovjek ima mogućnost stajati u potpunoj Istini, samo ako Ju od Mene Samog traži. I uvijek će ta Istina toliko dugo o(p)stati čista i nepromijenjena, sve dok su ljudi sa Mnom srdačno povezani, tako da ih Moj Duh može prosvjetljavati; no isto tako mogu i doživjeti zamućenje, ako se od Mene okrenu. Da se na Zemlji uvijek propovijedala Čista Istina, tada ne bi ni bilo niskog duhovnog stanja, pošto Moja Čista Riječ ima veliku silu, a iskrivljena Riječ je već izgubila puno sile tako da najčešće ostaje bez učinka na ljudsko srce. 

No i pored toga će se ljudi koji su dobre volje osjećati oslovljeni od Mene prilikom slušanja te Riječi pošto se Ja Sam obraćam svakom čovjeku koji žudi da Me čuje. A taj će uvijek primiti samo ono što odgovara Istini i nesumnjivo će odbiti ljudski dodatak. I taj (čovjek) će biti priveden spoznaji Istine, samo ako tome ozbiljno stremi …. Jer, uistinu vam kažem: “Nebo i Zemlja će proći, ali Moja Riječ o(p)stati će vječno ….” (Matej 25:40)

AMEN

Spread the Truth