Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6407 (Podjele pred Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6407, 21 Studeni 1955

PODJELE PRED KRAJ…

Ovo je također znak skorog Kraja, da posvuda nastaju podjele, da se čak i među Mojima stvaraju strane, i svatko je u uvjerenju da jedini misli i čini ispravno… No onda također više nije Moj Duh odlučujući, jer gdje Moj Duh djeluje, vladat će potpuno slaganje, gdje Moj Duh djeluje, mišljenje i htijenje će biti jednako… Gdje međutim nastaju podjele, tamo se Moj Duh povukao, budući Mu je djelovanje onemogućeno… Jer, dok god vi ljudi stojite usred svijeta, do tada se vi morate i boriti protiv svijeta, da Ja imam nesmetan pristup u vaše srce, da Moj Duh tako može biti aktivan u vama. Čim Mu vi ljudi priječite djelovanje, svjetlo se gasi u vama, i u tami se posvuda sudarate, vi više ne idete zajedno istim putem, koji je bio osvijetljen Mojim Duhom, nego svaki ide nekim drugim putem, držeći u mraku da je taj ispravan… To je velika opasnost, kada unutar željnih-biti-Moji, vladaju različita mišljenja, jer onda se vi uvijek morate bojati da je neki nečisti duh izazvao zbrku, budući Moj Duh sve ovčice gura (tiska) njihovom Pastiru… vuk ih međutim razdvaja, kako bi rasuo stado… Sjetite se ozbiljno ove poredbe… Svaka podjela odaje djelovanje protivnog duha, koji se poput vuka u ovčjem krznu prikrada u složno stado… I opet će se Moji tamo okupiti, gdje je njihov Pastir, budući On iznova privlači k Sebi sve zalutale, nikada se međutim Moje ovčice neće priključiti drugom Pastiru, ako nisu u vlasti onoga koji Mi pokušava preoteti Moje ovce. A u Posljednjem vremenu, ovo će sasvim jasno odati njegovo djelovanje… No, on će uvijek moći uklizati jedino tamo gdje on kroz svijet može djelovati na ljude. On neće naći pristup tamo gdje je veza sa Mnom posve duboka, budući je tamo Moj Duh na djelu, i njegove spletke su jasno osvijetljene. Svaka svjetovna žudnja je prepreka da se Moj Duh može očitovati, a onda Moj protivnik ima lak posao… onda on zna vrlo spretno zbuniti ljudske misli, ipak on također ostavlja svakoga u uvjerenju da ga podučava njegov ‘Duh’, i zato će se također svatko čvrsto držati svojih stavova i shvaćanja, nitko neće ozbiljno otići sa sobom na Sud, svatko će vjerovati da je vođen od strane Duha u njemu, i čak će najgrublju zabludu gorljivo zastupati kao istinu… Moj Duh ne može biti tamo gdje su različita mišljenja… Jer, Moj Duh će uvijek podučavati jedino Istinu, koja uvijek i zauvijek ostaje ista… To je vrijeme Kraja, gdje djelovanje Mojega protivnika na vas ljude sve jasnije izlazi na vidjelo… Vi se međutim možete zaštititi od njegova utjecaja, ako se vi sve prisnije Meni priljubite, ako se odvratite od svega što još pripada njemu. Ta vi znate da je svijet sa svim njegovim dražima i užicima, njegovo kraljevstvo. Stoga se odvojite od svijeta i okrenite vaš duh (namjere, osjećajeosjetila, poimanje) i misli jedino Meni… Žudite jedino Mene čuti, i u Mojim rukama biti sklonjeni (sigurni, zaštićeni, spašeni). Ne povezujte s tim nikakve druge želje, nego u punoj ozbiljnosti težite kraljevstvu koje nije od ovoga svijeta (Ivan 18:36)… Onda vam neprijatelj vaše duše neće moći prići, budući ste vi onda Mojim Duhom ispunjeni, i vi prepoznajete onoga koji vam šteti, koji samo želi zbuniti vaš duh (namjere, osjećajeosjetila, poimanje), i vi mu nećete pružiti nikakvu priliku da vam se približi.

AMEN

Spread the Truth