Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6410 (Evanđelje Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6410, 24 Studeni 1955

EVANĐELJE LJUBAVI…

Ja vama mogu objaviti jedino Evanđelje Ljubavi… jer Ljubav je ta koja vama nedostaje, koju vi međutim bezuvjetno trebate u sebi zapaliti i pustiti da se rasplamsa, kako bi imali zajedništvo sa Mnom, koje vam jamči vječno blaženstvo. Ljubav nas povezuje, odsustvo Ljubavi (nemilosrdnost) nas međutim drži razdvojenima… Želite li vi sada doći k Meni, želite li vi biti i zauvijek ostati povezani sa Mnom, to se može dogoditi jedino kroz to da vi sebe oblikujete u Ljubav, da vi sebe tako suobličite (uskladite) s Mojim izvornim Bićem, da vi opet postanete ono što ste bili na početku… iz Moje Ljubavi isijana stvorenja, jednake duhovne supstance… Ipak, čak ako vam je neprestano propovijedana Ljubav, vi ove riječi ne uzimate ozbiljno, samo zato što vam bez Ljubavi nedostaje i bilo kakva spoznaja o tome što uopće Ljubav znači za vaše biće… Vi doduše poznajete jednu ljubav, no ona je pogrešno usmjerena, ona je žudnja prema stvarima koje vas izazivaju, čemu vi pridajete riječ Ljubav… No, ispravna Ljubav je jedan Božanski osjećaj, ispravna Ljubav ne žudi, nego neprestano daje, i stalno nastoji usrećiti… Tek kada vi ljudi u sebi zapalite ovu Ljubav, ona vas iznutra nagoni k Meni, i vi nastojite uspostaviti povezanost sa Mnom, budući je nesebična Ljubav-na aktivnost već jedan učinak Mojega Ljubav-nog zračenja, koje vas ljude uvijek iznova nastoji dotaknuti, no zbog otpora je vrlo često neučinkovito… No, tko odustane od svog otpora, njega dotiče Moja Ljubav-no zračenje, a njegov učinak je neusporedivo Ljubav-no nagonjenje u srcu, koje je sada potaknuto na aktivnost. A vi ljudi morate prvo doći do ove Ljubavi, onda je Moje Evanđelje postiglo uspjeh, onda je Moje Učenje Ljubavi bilo poslušano, i prije svega slomljen unutarnji otpor… A onda Ja mogu odaslati Moje Ljubav-no zračenje u srce čovjeka… A, što je upornije proglašavano Moje Učenje Ljubavi, to prije je moguće napustiti otpor, jer vi ljudi najprije trebate znati za Moju volju, koja uvijek jedino zahtijeva Ljubav, tek onda ćete se vi postaviti prema Mojemu zahtjevu… pozitivno ili negativno…  na korist ili na štetu duše… Ljubav je prva… i prije nego li vam može biti preneseno daljnje znanje, vama će biti, i mora biti propovijedana Ljubav, jer bez Ljubavi vi posjedujete tek mrtvo znanje, čak i ako vam je bilo podastrijeto… Ljubav jedina svemu daje život, ona vas same čini živima, ona čini živom Moju Riječ, ona prosvjetljava vaš duh, i uspostavlja zajedništvo sa Mnom, Koji sam Sam Ljubav od vječnosti… Sve što je čovjek Isus podučavao na Zemlji, imalo je za sadržaj jedino Ljubav… Sve što je On činio, bila su djela Ljubavi za Njegove bližnje, a Njegova žrtva na Križu je bila izraz Njegove prevelike Ljubavi za čovječanstvo… Jedino Ljubav je odredila čovjeka Isusa u Njegovom razmišljanju, govorenju i postupanju… Jedino Ljubav je Njega potaknula na Djelo milosrđa, kakvo je samo jednom bilo učinjeno na Zemlji… Jer, Njegova Ljubav je dovela do potpunog sjedinjenja sa Mnom, i stoga sam Ja Sam djelovao kroz čovjeka Isusa, i prema tome sam Ja Sam umro na Križu, budući je Ljubav bila Ta, Koja je Sebe žrtvovala za ljude… Ljubav ima najveći značaj, kako na Zemlji, tako i u duhovnom kraljevstvu… A, ukoliko je neko biće bez Ljubavi, onda ono ne može pripadati kraljevstvu gdje vladam Ja kao vječna Ljubav, nego ono samo sebe postavlja izvan Mojega kraljevstva, i vegetira u odsustvu svjetla i snage… Jer, jedino Ljubav je svjetlo i snaga. Ljubav je temeljni zakon, koji za vječnost ne može biti poništen… A, tko griješi protiv ovog temeljnog zakona, mora snositi i posljedice… biti lišen svjetla i snage, koji znače blaženstvo… Zato Moje Evanđelje uvijek podučava jedino Ljubav. I stoga, gdje se propovijeda Ljubav, tamo ću biti Ja Sam objavljen, a ako vi otvorite srce i uho, proizići će vam veći blagoslov iz objavljivanja Moje Riječi.

AMEN

Spread the Truth