Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6402 (Crkvene zgrade?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6402, 15 Studeni 1955

CRKVENE ZGRADE?…

Ne korespondira sa Mojom voljom da se razmetljive i veličanstvene zgrade daju podići za Mene u vrijeme kada je posebice važno za ljude da gledaju unutar sebe a ne spram stvari koje i dalje pripadaju svijetu i koje sa njihovom veličanstvenošću i slavom ne hrabre stremljenje spram Mojeg kraljevstva … Sve što opčinjava vaše oči ili privlači vaša osjetila vas spriječava od introspekcije, od kontemplacije vašeg unutarnjeg ja, što je toliko suštinski važno za vas budući Kraj nije daleko… Opet i iznova vas moram podsjetiti da ‘Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta…’ (Ivan 18:36) Zašto vi mislite da Me morate častiti sa veličanstvenim zgradama, zašto vi uvijek sve prikazujete u vanjskom obliku namjesto da više gorljivo radite na unapređivanju vaših duša?… Vi ljudi i dalje ne razumijete da Ja ne mogu biti pronađen gdje Me želite postaviti… Vi svi imate sredstva da Mi dopustite biti prisutnim unutar vas… Vi imate mjesto unutar vas samih gdje Ja želim biti. Ja Sam onoliko blizu svakome od vas koliko bi vi to željeli da budem, i svaki od vas ima silu privući Me k sebi tako da će jednostavno ispuniti Moj jedini zahtjev da oblikuje svoje srce u Ljubav… Jer ‘tkogod ostaje u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’ (1 Ivanova 4:16) Jedino Ljubav jamči Moje prisustvo… ali Ja nikada ne mogu biti gdje Me vi tražite ako vaše srce nije goruće sa Ljubavlju. I prema tome je bedasto za vas da želite izgraditi kuće za Mene koje ne služe drugoj svrsi nego da s vremena na vrijeme nagomilaju ljude koji žive u skladu sa pogrešnim pojmovima…

Oni koji žele govoriti sa Mnom to mogu učiniti u njihovim srcima i gdjegod se nalaze… oni uistinu ne trebaju zborne dvorane koje su toliko privlačne za oko da one čine nemogućim svaku dublju refleksiju… Gdjegod vam je Moja Riječ priopćena, gdjegod možete čuti propovijedi za kojima vaše srce čezne, to je gdje Sam Ja i to je gdje Ja Osobno govorim kroz proglašivača Moje Riječi ljudima koji Me žele čuti… Čuti Moju Riječ je jedina važna stvar za vas ljude koji ste toliko blizu Kraja a ipak još toliko beskrajno daleko od Mene… Jedino što je prikladno za probuditi dušu iz njezina sna nailazi na Moje odobravanje i Moj blagoslov. Ali kako se vaša duša može probuditi u život kroz izvanjske događaje, kroz svjetovnu pompu i sjajnost, kroz neprestane gozbe za vaše oči i uši… kroz sve što afektira čovjekova izvanjska osjetila ali ne može dati život duši… Ona se jedino može probuditi i iscjeliti kroz Ljubav, i time Ljubav mora zauzeti prvenstvo ispred svih drugih stvari… Ljubav mora biti propovijedana i prakticirana, i vi ćete uvijek imati priliku za to. Duša koja prima vrstu Ljubavi koja nadahnjuje uzvraćenu Ljubav može pronaći Boga puno ranije…

Činite dobro vašem bližnjemu, olakšajte njegov teret, pokušajte mu pomoći na svaki mogući način… brinite za i podarujte vašem bližnjem ljudskom biću ono za čim je on duhovno i zemaljski u potrebi… ali ne podižite mrtve građe čija izradba ne udovoljava Mojoj volji, posebice pošto je fizička nedaća na Zemlji tako velika da bi za Mene bilo daleko više ugodno ako bi vi umanjili ovu nedaću (bijedu)… Koje dobro vi mislite da činite Meni? Sva bogatstva svijeta pripadaju Meni, ali ona hitno trebaju biti oslobođena iz ropstva Mojeg protivnika (Sotone). Vi ih, međutim, prognajete čak još više čvrsto, vi želite izgraditi zgrade koje će trajati zauvijek, i vi vjerujete da na taj način častite Mene? Ako Moja Ljubav ne bi imala milosrđa također spram ove neiskupljene duhovne supstance, njezina patnja bi bila nezamislivo produžena kroz volju ljudi koji su dosad podbacili dokučiti značenje života ali koji sebe smatraju duhovnim vođama njihovih bližnjih ljudskih bića… Vi ste blizu Kraja i prema tome Moje Riječi zvuče posebice opominjuće i upozoravajuće, pošto vi, koji ovo podupirete ili preporučate, doprinosite spram činjenice da bezbrojne duše nastavljaju njihov san smrti iz kojeg oni mogu biti probuđeni jedino kroz Moju živu Riječ koja podučava Ljubav… Ljubav treba biti propovijedana i prakticirana… a svi vi znate gdje je aktivnost Ljubavi nužna, jer vi vidite nedaću i bijedu svugdje oko vas koja najprije treba biti poboljšana prije nego Ja mogu blagosloviti vaše akcije.

AMEN

Spread the Truth