Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6361 (Božja pomoć ostvarena kroz ljude…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6361, 21 Rujan 1955

BOŽJA POMOĆ OSTVARENA KROZ LJUDE…

Trebate se uvijek držati Mene, što god vas moglo snaći… bit ćete sprovedeni kroz sve tjelesne i zemaljske nevolje, čim vi sebe jedino Meni povjerite, čim vi Meni dopustite imati udjela u svemu što proživljavate, u svemu što vas pritišće (tlači)… ali i u svemu što vas raduje… Budući sve dolazi od Mene… Ali, isto tako vi trebate zajedno sa vašim bližnjima nositi njihova bremena, vi trebate također pomoći gdje je to u vašoj moći, i vi trebate biti oslonac (potpora) bližnjemu, u kojeg se on može pouzdati. A onda mu vi također trebate skrenuti pažnju na Mene, ali ne bez da ste njemu samome pomogli, inače vaše riječi ne ulijevaju vjeru. Vi živite u vremenu u kojemu se ne možete snaći bez Mene, u kojem svaki čovjek potrebuje pomoć, u kojem međutim također svaki čovjek treba opet pomoći svojemu bližnjemu, želi li on također biti siguran u Moju pomoć. Jer Ja mjerim kako vi odmjeravate vašem bližnjem. Uvijek iznova Ja moram naglasiti, da za vas nema napretka bez služeće Ljubavi prema bližnjemu… Ali, vi sami znate što znači nevolja… vi ste i na samima sebi iskusili, kako vas pomoć u nevolji usreći… I ako Me vi zazovete za pomoć, Ja vam nju često šaljem kroz bližnje… Vi isto tako znate, da jedan čovjek treba pomoći drugome, budući se sve odvija u okviru prirodnoga, ali da uvijek Ja Sam stojim iza toga, da Ja Sam onda potičem čovjeka da pomoćno intervenira, iako on to onda čini nesvjestan zadatka (upute, naloga) kojeg iznutra prima od Mene. No, čovjek također može odbiti izvršiti Moj zadatak, budući Ja ne prisiljavam njegovu volju… Onda on pušta da ga mimoiđe prilika bogata milošću, i Ja Moj zadatak prosljeđujem dalje… Jer, ne ostaje bez pomoći čovjek koji se Meni povjeri u nevolji… jer Ja kao Otac brinem za svoju djecu, a tko se povjeri Meni, Moje je dijete… Tko se Meni pouzdano povjeri, on sam međutim također neće biti tvrda srca, kada bude tražen za pomoć, i stoga mu Ja pravovremeno mogu dati, jer i on razdjeljuje svome bližnjemu, ako je ovaj u nevolji. Sve prilazi ljudima, tako da oni uvijek imaju priliku za Ljubavno djelovanje, jer se jedino radi o tome da Ljubav bude prakticirana, jer jedino Ljubav donosi ljudima iskupljenje i duhovni napredak. No, sve teže je djelovati na ljudsku volju, da se oni aktiviraju u Ljubavi… Zato je sve veća i nevolja, koja jedina može potaknuti ljude da pruže pomoć jedni drugima… Ipak, uvijek ostaje prepušteno pojedincu, kako on pušta da nevolja utječe na njega. Tko se međutim Meni utječe (pribjegne), tko se sjeti Onoga Koji je Gospodar nad nebom i nad Zemljom, Koji može sve okrenuti na dobro… tko Njega moli za Njegovu podršku, on također može biti siguran da ga Ja čujem, da mu Ja pomažem i dodjeljujem mu, kako on sam razdjeljuje svome bližnjemu… A on će također biti svjestan, da ga Ja neću napustiti, jer je i u njemu Ljubav, inače on ne bi mogao vjerovati u Mene i Moju pomoć.

AMEN

Spread the Truth