Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6336 (Plan deifikacije bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6336, 19 Kolovoz 1955

PLAN DEIFIKACIJE BIĆA…

Moj plan Spasenja pokriva beskonačno duge vremenske periode… plan iskupljenja palih duhova, deifikacije stvorenih bića koja su jednom donijela pogrešnu odluku volje i koja prema tome potrebuju beskonačno dugo vrijeme kako bi njihovu volju ispravno stavili u red budući su potpuno promijenili njihovu prirodu u nešto potpuno protivno Meni a ipak će unatoč tome jednog dana postati Moja slika… Proces ove transformacije ili regeneracije potrebuje jedno beskonačno dugo vrijeme, budući se mora dogoditi u zakonskom redu, inače bi to rezultiralo u neizbježnom kaosu i konačni cilj ne bi nikada bio ostvaren. Temeljni zakon Mojeg vječnog reda jeste i ostati će ljubav… Otud, povratak k Meni može jedino biti ostvaren ako dam svim palim duhovima, svima onima koji su postali nesavršeni, priliku prakticirati ljubav… A prakticirati ljubav znači služiti… Posljedično tome, Ja Sam najprije bio morao stvoriti mogućnosti u kojima su pali duhovi bili sposobni aktivno služiti… Ja Sam bio morao stvoriti nešto što je omogućilo tim palim duhovima doprinijeti spram njezinog pojavljivanja i održavanja… na svaki mogući način… I tako Sam začeo Stvaranje kako prikladno za ovu svrhu… Tako reći, dozvolio sam duhovnim supstancama da aktivno sudjeluju u njegovu nastajanju, međutim, to Sam bio morao silom provesti, u skladu sa Mojom voljom oni su bili morali ući u specifične izvanjske oblike i vršiti njihovu dodijeljenu im aktivnost… Cijelo Stvaranje je rukovođeno principom služenja, budući Moja volja rukovodi, koja je uvijek jedino izražaj Moje veće od najveće ljubavi. Prisilno služenje je prema tome bilo nužno na početku, budući ni jedno biće ne bi bilo odabralo služiti… izraziti ljubav… samo od sebe, ali povratak ili ponovna transformacija palog bića jeste i ostati će Moj cilj.

Usprkos tome, čak je služba u stanju prisile ostvarila promjenu, premda je bilo potrebno jedno beskonačno dugo vrijeme… Ali jednom kada je ponovna transformacija napredovala do točke da je izvorno protivljenje Meni oslabilo, biće iznova može primiti izvjesnu količinu slobode tako da ono više nije prisiljeno biti aktivno već namjesto toga dobrovoljno nastavlja činiti isto: služiti, za što, međutim, ono najprije mora zapaliti ljubav u sebi. Svrha i cilj cijelog procesa razvoja je… da će njegova volja sada krenuti u ispravnom pravcu, da su njegove misli, namjere i djelovanja jedino odlučeni principom ljubavi… da je ponovna transformacija u ljubav dokazana i tako se odvija deifikacija bića… da je cilj kojeg Sam postavio eksternaliziranom duhovnom biću bio ostvaren… da je stvoreno biće sebe dobrovoljno oblikovalo u Moju sliku, u Moje dijete… Ipak tijekom ovog beskonačno dugog perioda razvoja biće prolazi kroz bezbrojne faze koje će ono jednog dana biti sposobno razmotriti kada, u stanju svjetla, bude sposobno dokučiti potpunu veličinu Mojeg djela Spasenja… I svaka pojedinačna faza će mu razotkriti patnje i agonije, što/koje će jedino tada ukazati ogroman opseg njegova pada u bezdan, razdaljinu od Onoga Koji ga je, u početku, bio stvorio u svom savršenstvu… Jedino onda će Moja ljubav, mudrost i svemoć biti otkriveni bićima, i jedino onda će uzavrelost njihove ljubavi spram Mene njih preplaviti i ono će postati potpuno uronjeni u Moj dotok ljubavi… Oni će Me slaviti i veličati bez kraja i neće imati nikakve druge žudnje nego služiti i pomagati Mi ostvariti Moj cilj jednog dana… deifikaciju svih stvorenih bića… Oni su neprestano aktivni sa ljubavlju i udovoljavaju njihovoj prvobitnoj svrsi: raditi i stvarati u skladu sa Mojom voljom koja je sada njihova vlastita volja također budući su oni savršeni.

AMEN

Spread the Truth