Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6269 (Deifikacija… Duhovna iskra… Duhovi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6269, Whitsun 29 Svibanj 1955

DEIFIKACIJA… DUHOVNA ISKRA… DUHOVI…

Vi ćete biti sjedinjeni sa Mnom za cijelu vječnost… Vi ćete ući u Moje kraljevstvo i raditi i stvarati u suglasnosti sa Mnom za vašu vlastitu sreću… Vi ćete raditi u skladu sa Mojom voljom a ipak samostalno, bez da vam je to određeno od strane Moje volje (u smislu: bez da Moja volja odlučuje vaše djelovanje), jedino onda ćete biti Moja djeca, jedino onda ćete biti sjedinjeni sa Mnom zauvijek. Ali ova srdačna veza je jedino rezultat prevladavanja bezdana… što je zadatak kojeg svaka ‘živa tvorevina’ mora ostvariti koja želi sebe oblikovati u ‘dijete’… Staza iz bezdana stavlja pred stvorenje velike zahtjeve, ipak ovi zahtjevi su uvijek ostvarivi budući ga Moja Ljubav neprestano povlači nagore i budući Moja Ljubav podupire svaku živu tvorevinu gdje njezina snaga nije dovoljna… Otud, jedino se očekuje da volja žive tvorevine žudi njezin uspon iz bezdana, onda njoj neće nikada nedostajati snage da postigne cilj, budući je također volja bića u prošlosti prouzročila suprotno… njezin pad u bezdan i razdvajanje od Mene… Međutim, sve što stremi udaljiti se od Mene jeste i ostati će slabo budući ono odbacuje Moju snagu Ljubavi i jedino kada ju je ono voljno iznova prihvatiti, će ono također imati snagu putovati stazom nazad k Meni, u Očevu kuću…

Pravedna kazna za svojevoljno otpadništvo od Mene bi bila vječna osuda (prokletstvo), time vječno razdvajanje od Mene koje predstavlja ogromnu agoniju za stvoreno biće puno svjetla i snage… Ipak Moja veća od najveće Ljubavi za Moje žive tvorevine ovo ne dozvoljava, posljedično, jedna prilika je bila stvorena za ‘Ljubav’ da iznova zadobije odmetnute duhove bez da se izbjegne ‘pravednost’… Sama Vječna Ljubav je iskupila krivnju… Ja Sam došao na Zemlju i okajao za ogromnu krivnju tako da je povratak jednom palih duhova postao iznova moguć, ipak to zavisi o volji žive tvorevine… I sa ciljem da bi se ova volja iznova trebala okrenuti ka Meni, sa ciljem da bi se za Mnom trebalo čeznuti kao za najvišim ciljem od strane bića u bezdanu, Ja Sam izvršio utjecaj na ova bića kroz Moj Duh… tj. Ljubav, koja je Moja temeljna priroda, čija je snaga dovela sve u postojanje, je također tražila put da uđe u srca Mojih živih tvorevina koje su se već bile zaputile stazom povratka Meni unutar okvira Mojeg vječnog reda ali koje unatoč tome moraju jednog dana dobrovoljno dati javno priznanje (ispovijed) s obzirom na to da li žele nastaviti na stazi do Mene ili se iznova vratiti u bezdan… U ovom stadiju slobodne volje, kao ljudsko biće, Moja Ljubav pokušava na njega iznova utjecati opskrbljujući ga sa sićušnom iskrom Mojeg Duha Ljubavi da mu bude pratioc, koji će izvršiti utjecaj na njega ako to osoba dozvoli. Ljudsko biće je sposobno ostati u neprestanom kontaktu sa Mnom posredstvom ove sićušne duhovne iskre ali on nije prisiljen uspostaviti ovu vezu… Unatoč tome, duh unutar osobe je jedan neizmjerno pomoćan činbenik koji nudi jamstvo da će osoba pronaći sjedinjenje sa Mnom… pod uvjetom da njegova volja Meni više ne pruža otvoreni otpor…

Kada Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja u Isusu, ljudskom biću… kada Sam uzeo ogromnu krivnju grijeha na Sebe Samoga i okajao za nju (Izaija 53), to je po prvi puta raščistilo stazu od bezdana do viših sfera… Ali onda Sam također dostavio ljudima koji su bili voljni zaputiti se ovom stazom snagu koja je njima dosada nedostajala… Ja Osobno Sam uspostavio kontakt sa njima i više ih nisam ostavio bez pomoći… Ja Osobno Sam se povezao sa njima kroz duhovnu iskru ipak ostavljajući na svakom pojedincu da li je on želio vezu sa Mnom… jer Ja ne namećem Sebe i Moju duhovnu snagu nijednom živom biću ali im je činim dostupnom tako da svatko može biti prožet od strane Mojeg Duha i njegove snage, pod uvjetom da on to želi… Moj Duh je Moj dio… To je snaga Ljubavi koja je, u samom početku, tekla kroz sve Moje žive tvorevine, ali njihovo odbacivanje je rezultiralo u njihovom padu u bezdan. Svi ljudi mogu iznova primiti Moju snagu Ljubavi bez ograničenja jednom kada su sebe oslobodili od njihove prošle krivnje grijeha kroz priznavanje Isusa Krista kao Iskupitelja i preklinjući Ga za opraštanje njihove krivnje… Jedino onda će oni biti sposobni primiti Božansku snagu Ljubavi od Mene, onda će Moj Duh biti sposoban ostvariti učinak u njima, onda Ja mogu ‘izliti Mojeg Duha’, i povezanost sa Mnom je bila uspostavljena do tog stupnja da ponovni pad u bezdan više neće biti moguć, da će se stazom uspona sa konačnim ciljem totalnog sjedinjenja sa Mojom voljom putovati bez napora i Moja živa tvorevina Mi se vraća kao Moje ‘dijete’ u kuću svojega Oca. Bez Moje pomoći ovo bi bilo nemoguće, baš zbog toga što je stvorenje svojom krivnjom proigralo svu snagu… Međutim, Moja Ljubav mu iznova podaruje ovu snagu, Moja Ljubav sebe iznova sjedinjuje sa živom tvorevinom ako je ona voljna vratiti se Meni… Moja Ljubav šalje Mojeg Duha svim Mojim živim tvorevinama kako bi vas vodila i podučila, kako bi vam ukazala ispravnu stazu do Mene.

AMEN

Spread the Truth