Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6222 (Prijem Riječi… Zaštita Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6222, 29 Ožujak 1967

PRIJEM RIJEČI… ZAŠTITA ISTINE…


Duhovne veze između ljudi i Mene nisu uvijek iste, jer je svaki čovjek drugačije naravi u svom biću, jer svaki osjeća drugačije i svaki stvara različite predodžbe sukladno kojima se postavlja prema duhovnom kraljevstvu. Ali, da čovjek traži vezu sa Mnom, također jamči da Mu ja sada dodjeljujem Moju zaštitu, da njega ne mogu istovremeno tlačiti bića tame, čim je on uspostavio vezu sa Mnom. Tko dakle, Mene traži i kroz Mene nastoji saznati Istinu, bit će također primatelj Čiste Istine… I njemu Ja onda također mogu dostaviti sve što služi spasenju duše… Ja Osobno njemu mogu objaviti Evanđelje, jasno i čisto, jer mu Ja Osobno mogu govoriti, jer mu Ja mogu dostaviti Moju Riječ, koja stalno i postojano svjedoči o Meni… I zato Ja trebam sluge na Zemlji, da iznova razdjeljuju ovo Čisto Evanđelje, da ga iznesu u svijet, stoga Ja blagoslivljam svakog čovjeka koji, voljan da to radi, sluša unutar sebe što mu Moja Ljubav objavljuje… Ja blagoslivljam sve one koji žele primiti Moje Čisto Evanđelje da bi s tim u Moje Ime bili aktivni na Zemlji… I Ja ću uvijek ovo Evanđelje dovoditi na Zemlju nedvosmisleno, tako da ono ostane sačuvano u jasnoći i čistoći što je duže moguće, jer jedino Moja Čista, nepatvorena (nekrivotvorena, neiskvarena) Riječ, u sebi sklanja snagu koja pomaže dušama sazrjeti… Što je potrebno da ljudi na Zemlji znaju, to Ja uistinu znam bolje, i ono što Me ljudi pitaju, Ja im objašnjavam putem Mojih slugu koji su sposobni da u sebi čuju Moj glas. Zbog Istine, međutim, Ja onda također štitim ove primatelje od obmanjujućih učenja, čim ova mogu ugroziti Čistu Istinu. Obmanjujuća učenja predstavljaju opasnost, čim ona kvare (zbunjuju, zatamnjuju, zamagljuju) ili mijenjaju smisao Mojega Evanđelja, ili su mu sasvim suprotna… No, obmanjujuća učenja mogu biti prenesena od strane Mojega protivnika jedino ako je izravna veza sa Mnom oslabljena… ako misli čovjeka lutaju u takvim područjima koja su područje (lovište) Mojega protivnika… ako se dakle, svijet probija naprijed, što se može dogoditi lako, gdje se još uvijek svijetu posvećuje previše pažnje… Budući da veza sa Mnom ne dokida slobodu volje… ali ona može biti učvršćena kroz iskreni poziv Meni, i onda je isključena svaka zabluda… uvijek pod pretpostavkom da je svrha ove veze bio jedino prijem Božje Riječi… Moga čistog učenja svjetla i Ljubavi… Jer tko ovo ozbiljno žudi, raditi za Mene i Moje kraljevstvo, ostavlja sve svjetovno netaknuto, on će uvijek jedino brinuti za spasenje duše, on će uvijek jedino žuditi hranu za dušu, i nju  će on sa sigurnošću primiti kao istinsko nebesko jelo, kao kruh života, kroz koji duša sazrijeva i dolazi do savršenstva. Ali, Ja sam također Otac Koji Ljubi, Koji uvijek skrbi za Svoju djecu, Koji im također razjašnjava svjetovna pitanja, kada vidi iskrenost (poštenje) tih pitanja… Ipak, vi morate što je manje moguće postavljati takva pitanja… jer lutanje vaših misli u svjetovnim područjima otvara također Mojemu protivniku pristup do vas, posebice kada se dozvolite oduševiti (uhvatiti, opčarati) takvim mislima… jer onda Moj glas više ne prodire u vas i namjesto njega čujete (razabirete) druge zvukove… sukladno vašoj najdubljim željama… Jer jedino intimna (iskrena, srdačna, prisna) veza sa Mnom vam jamči najčišću Istinu i smiruje vašu duhovnu čežnju.

AMEN

Spread the Truth