Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6214 (Božja volja: Princip Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6214, 17 Ožujka 1955

BOŽJA VOLJA: PRINCIP LJUBAVI ….

Samo ono što u sebi ima princip Ljubavi odgovara Mojoj volji  ….  U ovome vam je točna značajka Moje volje: Vaše razmišljanje, htijenje i postupanje mora biti nošeno Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu …. vi uvijek morate jedino htjeti pomoći i usrećiti, i vaše akcije nikada ne smijete vezati za sebične misli. Jer sebičnost je samoljublje, izvrnuta Ljubav, koju u vašem srcu smijete gajiti u skroz maloj mjeri …. do stupnja koji osigurava održavanje vašeg tijela, sve dok ovo ima ispunjavati zadatak …. biti nosač duše …. 

Ono što vi trebate kako biste dakle tijelo činili sposobnim za taj zadatak, to je ta vama dozvoljena mjera Ljubavi prema sebi samima. No do vas je samih da stupanj samoljublja povisite ili umanjite, a potonje će za vašu dušu uvijek predstavljati plus, koji ćete primijetiti tek onda kad ubirete plodove onoga što ste posijali na Zemlji …. Jer ono što tijelo na Zemlji žudi za sebe, to ono mora predati (od toga odustati) …. Ono što ono samo uskrati kako bi pomoglo bližnjemu, to duša ponovo pronalazi u Onostranom kao bogatstvo (Matej 6:19-21; Luka 12:33, 34), s kojim onda može raditi, i to ju čini blaženom ….

Ja vam dakle u zemaljskom životu neću nametati obavezu, Ja vas neću sprječavati u vašem razmišljanju, htijenju ili postupcima …. vi po vlastitom nahođenju možete prevaljivati vaš zemaljski put, no “što sijete, to ćete i žeti ….”. I uvijek ćete znati Moju volju, koja od vas neprestano zahtijeva samo Ljubav-nu aktivnost, koju međutim morate dobrovoljno vršiti, ako biste da vašoj duši služi za usavršavanje.

A ako je srce voljno za Ljubav, ako je čovjek po mogućnosti suzbio samoljublje, onda on sam po sebi čini ono što je u skladu sa Mojom voljom …. On to više ne čini kako bi ispunjavao Moje zapovijedi, nego on iz najunutarnijeg nagona srca misli i djeluje po Mojoj volji …. Iznutra će čeznuti da daje i usrećuje, jer on tad u sebi već nosi Moj Duh Ljubavi, on je svoje početno Ljubavlju siromašno biće preobrazio, njegovo srce svojom Ljubavlju obuhvaća sve što ga okružuje …. tako da on i na svoju okolinu isijava Ljubav i može ih potaći na to da promijene svoje biće po njegovom primjeru ….

Ljubav je Božanska, Ona je Moj izvorni element, tako da ona dakle mora sve činiti Božanskim i učiniti Mojom slikom ono što je Njome zahvaćeno. Srce, koje se tako dozvoli zahvatiti od Mene Samoga, koje u sebi pali Ljubav i tako se spaja sa Mnom, sasvim izvjesno se mora ponovno približavati izvornom stanju, jer ono postaje Božansko i opet poprima sva svojstva i sposobnosti koje je nekoć posjedovalo, kad je u obliku Ljubav-nog zračenja od Mene bilo prikazano u vanjskom obliku u svoj savršenosti …. 

Jedino Ljubav opet uspostavlja to izvorno stanje, jer Ljubav biće čini Božanskim i Ljubav omogućava spoj sa Mnom, što za posljedicu ima prijenos svjetla i snage u izobilju …. Zato Moja volja nikada i nikako za cilj ne može imati nešto drugo nego vas ljude poticati na djela koje u vama ispoljavaju princip Ljubavi …. Stoga Moja volja uvijek može biti samo ispunjavanje Mojih zapovijedi, koje vas uče Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, i zato vi svi morate biti upoznati s Mojom voljom …. Zato se vama ljudima uvijek nanovo približava Moja Riječ, Koja vas upoznaje sa Mojom voljom …. I jedino će onaj tko ispunjava Moje zapovijedi Ljubavi biti blažen, jer taj se može vratiti k Meni tek onda kad je opet postao Ljubav, koja je bio u početku …. 

AMEN

Spread the Truth