Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6212 (“Evanđelje treba biti razdijeljeno u cijeli svijet…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6212, 14 Ožujak 1955

EVANĐELJE TREBA BITI RAZDIJELJENO “U CIJELI SVIJET”…

(Matej 28:19)

Moje Evanđelje treba biti doneseno svim narodima, svima treba biti objavljeno Djelo Božanskog Otkupitelja, svima treba biti ukazano na Njegovo Učenje Ljubavi, tako da Ga oni slijede, vodeći život Ljubavi jednako kao što je On to činio na Zemlji. A vi svi možete doprinijeti razdjeljivanju ove Božanske poruke, da postoji Spasenje od grijeha i smrti. Jer, čim vi sami istupate za Isusa Krista… čim se vi sami dokazujete kao pravi kršćani, vi već polažete svjedočanstvo o Isusovom Djelu Otkupljenja, koje je na vama već postiglo Izbavljenje, budući je vaš način života sada prema volji Onoga, Kojeg vi ispovijedate (priznajete), jer vi živite, i više ne pripadate grijehu i smrti. Samo govorenje još ne odaje živo kršćanstvo, ali čovjekova promjena omogućava prepoznati kojem Gospodaru se on priključio.

Dok sam Ja hodao na Zemlji, poslao sam Moje učenike u svijet… Ja sam im dao zadatak: „Izađite i podučite sve narode…“ Ja sam međutim istovremeno rekao: „Gdje  vas ne prime, nakon što ste im se javili pozdravom mira, tamo otresite prašinu sa svojih nogu i produžite dalje (Matej 10:14; Marko 6:11)… Jer vi ne trebate bacati bisere pred svinje…“ (Matej 7:6). Jer, vi bi Moje Evanđelje propovijedali gluhim ušima, ako bi željeli svugdje govoriti unatoč odbacivanju i protivnom djelovanju, jer tamo Moj protivnik još ima moć nad ljudima, koju on koristi kako bi im sakrio (uskratio) Istinu. Tko je međutim prožet Mojim Duhom, Koji uvijek i posvuda naviješćuje Mene i Moje Ime, jer ga Duh u njemu potiče na to da bližnjima ponudi isto što njega usrećuje, i zato on neće šutjeti, gdje god je on slušan… A živo kršćanstvo će uvijek imati oživljujuće djelovanje na bližnje, tako da oni sami osjete snagu Onoga Koji je zastupan pred svijetom… da se i oni sami osjete privučenima Otkupitelju i žude biti prihvaćeni od Njega…

Svim ljudima treba biti proglašeno Moje Evanđelje… no vi sami ne možete ispuniti ovaj zadatak, Ja Sam ga moram dovesti tamo gdje bi to vama bilo nemoguće, ako bi vi sami željeli preuzeti navješćivanje Moje Riječi… A ovo dovođenje se i tamo događa kroz glasnike svjetla, koji su utjelovljeni na Zemlji u svrhu ove iste Misije, kako bi ljudima navijestili Mene i Moje Djelo Otkupljenja, tako da i oni dođu do Spasenja (blaženstva). I ovi glasnici svjetla su Moji učenici, koje sam Ja poslao u svijet, jer su i oni od Mene primili Moje Učenje Ljubavi, i stoga mogu vjerno podučavati na Moj nalog (u Moje Ime),  prema stanju zrelosti čovjekovog okruženja… A da Ja Moju Riječ, znanje o Isusu Kristu i Njegovom Djelu Otkupljenja, i znanje o Mojemu Učenju Ljubavi, mogu prenijeti ljudima u direktnom obraćanju, vi to onda nećete sumnjati, vi koji ste sami bili podučeni, i još uvijek ste podučavani od Mene…

Moj Duh djeluje stalno i posvuda… A da je Moje kraljevstvo izgrađeno samo na nekoliko stupova… Evanđelje uistinu ne bi moglo biti proglašeno „cijelom svijetu“, i Moja Riječ se u vječnosti ne bi mogla ispuniti… No, Moje upravljanje i djelovanje na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu, vi ljudi ne možete sagledati i izmjeriti… Ali sva Moja stvorenja će iz Ljubavi biti zbrinuta (čuvana) od Mene, i njima je otvorena svaka prilika da steknu vječni život… Ja pristupam svim ljudima i kucam na njihova vrata srca… Posvuda Ja razdjeljujem Moju Riječ, premda često na različite načine, ali Ja brinem za to da svi ljudi prime znanje o tome što je Isus Krist učinio za grješno čovječanstvo… Ja brinem za to da svi prime znanje o Mojoj volji, da ispunjavaju zapovijed Ljubavi… A gdje se poštuje ova Moja volja, tamo i Moje Ljubav-no svjetlo može zračiti duboko znanje, tamo se čuje Moje Evanđelje, koje svjedoči o Meni.

AMEN

Spread the Truth