Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6206 (Spremnost za ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6206, 6 Ožujak 1955

SPREMNOST ZA LJUBAV…

Svi vi u svojim srcima nosite Božansku iskru ljubavi i stoga ste svi sposobni voljeti… zbog čega niti jedan čovjek ne može reći kako je stvoren skroz bez ljubavi. S obzirom na emocionalnu obdarenost, ljudi doduše jesu različito stvoreni, no to ne isključuje da svaki čovjek svoje biće može oblikovati u skladu sa ljubavi prema Bogu i bližnjima…

Sve ovisi o volji pojedinca, i jedino tamo gdje se ona suprotstavlja, aktivna ljubav nije moguća. Dakle, svi vi ste sposobni na ljubav, jer u sebi za to imate temelj… ali spremnost na ljubav je vaše osobno djelo, pošto vam je volja slobodna, pošto sami u sebi odlučujete o volji. Tako da, čovjek koji je voljan živjeti po Božjim zapovijedima, on će u sebi razviti i ljubav, čak iako je izložen utjecajima protivnika, koji ljubav, kad se ona u čovjeku razvije, baš i želi ugušiti. I jedino tako si možete objasniti situacije u kojima ponekad ne postupate i govorite u skladu sa zapovijedi ljubavi, i pored toga što ste voljni živjeti kako se sviđa Bogu… i pored toga što znate kakvu grešku predstavlja nizak nivo ljubavi u vama.

Svakom čovjeku koji se trudi/bori, Božji protivnik po putu postavlja prepreke, pošto život (u) ljubavi za njega predstavlja siguran gubitak duše… On će uvijek nastojati ugušiti ljubav, uvijek će nastojati spriječiti da se plamen ljubavi rasplamsa… I djelovati će na čovjeka time što će u prvi plan stavljati (čovjekovu) ljubav prema sebi samome, dakle samoljublje, koje se uvijek kao sjenka postavlja ispred ispravne ljubavi time je htijući zatamniti.

Snažna volja ne dozvoljava da dođe do ove sjenke, ali često je volja samo slaba, a time dakle i ljubavna aktivnost čovjeka. I svako ograničavanje akcije ljubavi, svaka bezvoljnost u pravcu djela ljubavi djelo(vanje) je protivnika, na što vi ljudi trebate paziti i protiv čega se trebate boriti, težite li usponu. Morate znati da ste njime neprestano opkoljeni, da on zna sve trikove, da on ulazi gdje mu putem slabe volje u čovjekovom srcu biva otvorena i najmanja pukotina… Zato ga se neprestano čuvajte, i sve više se privijajte uz Onoga Koji vas od njega može zaštititi… uz Isusa Krista, Koji je za to umro na križu, kako bi vam volja bila osnažena, i On, kao Sâma Ljubav… reagira samo na vašu volju ka ljubavi, kako bi vam pomogao da dođete do onog nivoa ljubavi koji će vam skroz transformirati biće i koji će vas spojiti sa Onim, Koji je Sama vječna Ljubav.

Uvijek se radi samo o ta dva gospodara, koja žele da postanete njihovo vlasništvo… onaj kome se slobodnom voljom prepustite, njega priznajete kao vašeg gospodara i on tada nad i na vama ispoljava svoju silu… Uvijek se obratite Isusu Kristu, i Njegovog protivnika ćete uvijek otjerati, pošto on ne može čuti ime Isusa Krista bez da pobjegne. A Isus će i u vama upaliti ljubav, jer misaoni kontakt sa Njim već Mu daje pravo da utječe i na vaše srce, a to znači da se ljubav u vama žarko rasplamsava i da se više ne morate forsirati, već da vas pokreće srce pošto ste se spojili sa vječnom Ljubavlju i ta ljubav je time postala vaše stvarno biće, kao što je bilo i u početku. 

AMEN    

Spread the Truth