Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6165 (Širenje Božanskog učenja bitno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6165, 15 Veljače 1955

ŠIRENJE BOŽANSKOG UČENJA BITNO ….

Nek sva vaša briga bude širenje Evanđelja, Božanskog učenja Ljubavi …. Jedino što je bitno je preobrazba ljudi u Ljubav …. Tako da oni jedino trebaju biti upoznati s time da zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu moraju biti ispunjene, kako bi postigli svrhu svog zemaljskog života …. posmrtni ulazak u područje svjetla u vječnu blaženost…. Ljudi doduše ne vjeruju u nastavak života, no i pored toga bi trebali voditi život u Ljubavi, pošto bi im već to donijelo dokaz toga što ne mogu vjerovati jer im nedostaje Ljubav.

Svaki čovjek mora priznati da mu je znanje manjkavo, da se još nalazi pred neriješenim zagonetkama glede smisla i svrhe zemaljskog života kao i stvaranja …. Tako da svakom čovjeku stoga samo može biti dan ozbiljan savjet, da u sebi zapali Ljubav, pošto će onda i u njemu samome postati svijetlo i sjajno, pošto će mu onda još mnogo toga što mu je bez Ljubavi neshvatljivo postati razumljivo …. Svaki čovjek trebao bi “napraviti tu probu” …. i vječno nikad ne bi zažalio što je poslušao taj savjet. Jer jedino putem Ljubavi on može postići to što će ga učiniti blaženim već na Zemlji i jednog dana u vječnosti.

Ljubav je ključ do spoznaje, Ljubav je ključ za kapiju kraljevstva svjetla …. Ljubav je sve, svjetlo i snaga i blaženstvo …. Stoga se treba uvijek propovijedati samo ta Ljubav, Koju je čovjek Isus učinio sadržajem Svoga učenja kad je živio na Zemlji. On je znao kakav rezultat ima život u Ljubavi, znao je za bijedu ljudi koji žive bez Ljubavi. Znao je za duhovnu tamu, koju je jedino bilo moguće razbiti Ljubav-nim djelovanjem, jer je baš Ljubav svjetlo, koje sjajno rasvjetljava i najtamniju noć …. Zato je On ljudima primjerom pokazao život u Ljubavi i pozvao ih na slijeđenje, zato je On Svoje učenike odaslao u svijet sa nalogom da naviještaju Evanđelje …. On je uvijek propovijedao samo Ljubav i time ljudima pokazao pravi put do Istine i do života.

Čovječanstvo se nalazi u najmračnijoj noći, ono živi u zbunjenom razmišljanju, u neistini te odatle u duhovnoj smrti. Uvijek ga se mora upućivati na to da je zemaljski život bez svrhe ako ga se živi bez Ljubavi …. I da ljudi mogu postići najuzvišenije, ako se (pre)obrate …. samo ako se uvijek prisjećaju Onoga Koji je objavio učenje Ljubavi te ga i Sâm živio. Tama postaje sve veća što se više približava Kraj, pošto se Ljubav sve više hladi među ljudima. Pa zato treba biti učinjeno sve da bi se ljude dovelo na pravi put, na put Ljubavi, kojim se mora ići da bi se došlo do Života ….  

Ljudi trebaju biti poticani na pomoć gdje je ona potrebna, na strpljenje i milosrdnost …. trebaju obratiti pažnju na nevolju svoga bližnjega i ne zaobilaziti je, trebaju si međusobno služiti u Ljubavi, trebaju se truditi bližnjega zaštititi od štete, i smatrati ga prijateljem i bratom koji ima pravo na Ljubav-nu skrb …. Jer svi ljudi su djeca jednog Oca …. A tom Ocu za Ljubav oni i trebaju ljubiti jedni druge i tako ispuniti svrhu svog zemaljskog života, obratiti svoje biće, preokrenuti samoljublje u Ljubav prema bližnjemu i svojoj duši omogućiti zrelost, koja je nužna za život u svjetlu, za blaženi život u vječnosti …. 

AMEN

Spread the Truth