Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6121 (Ispravna mjera sebične ljubavi… “Kao sebe samoga…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6121, 27 Studeni 1954

ISPRAVNA MJERA SEBIČNE LJUBAVI… ‘KAO SEBE SAMOGA…’

(Marko 12:31)

Podnositi žrtvu namjesto vašeg bližnjeg ljudskog bića je istinski nesebična Ljubav spram bližnjega… u tom slučaju vi ljubite vaše bližnje ljudsko biće više od vas samih. I ako mu date ono što vi sami nalazite poželjnim onda ga također ljubite kao što ljubite vas same… Ja jedino zahtjevam ovu Ljubav spram bližnjega, to jest, ova, također, treba biti dobrovoljno prakticirana kako bi rezultirala u duhovnim blagoslovima za vas… Međutim, ako ste vi također voljni podnijeti žrtve, ako vi dobrovoljno sebe lišavate da bi dali vašem bližnjem ljudskom biću, onda će ova Ljubav spram bližnjega biti daleko više vrijedna i kao rezultat dušino postignuće će biti daleko veće… Ljudskom biću je podarena izvjesna količina sebične Ljubavi budući je ona potrebna za ispunjenje zemaljskih zadataka, tako da ljudsko biće može uzdržavati njegov fizički život, tako da on može sebi dati što tijelo potrebuje kako bi bio sposoban živjeti njegov zemaljski život… Radi se samo o tome da ova sebična Ljubav ne bi trebala biti pretjerana, tako da osoba ne uzima u obzir njegovo bližnje ljudsko biće… tako da on jedino uvijek podjeljuje sebi samome i prema tome usmjerava njegovu Ljubav pogrešno… To je zašto Sam Ja nadodao Riječi: ‘… kao sebe samoga…’

I time će ljudsko biće biti sposobno koristiti ovu vodilicu u odnosu na njegove misli i akcije… on mora, ako želi ispuniti Moju volju, uzeti u obzir njegovo bližnje ljudsko biće na isti način kako uzima u obzir sebe samoga. I zavisno o voljnosti njegova srca da ljubi bližnje ljudsko biće on će onda naći ili lakšim ili više teškim udovoljiti Mojoj zapovijedi. Ali svatko tko smatra sebe samoga manje važnim nego njegovo bližnje ljudsko biće će imati jedno iznimno Ljubavi puno srce, i on će vrlo lako postići savršenstvo… Ipak sve je prepušteno vama… Ja Sam vam sasvim izvjesno dao zapovijed Ljubavi, ali netko tko ju ne želi ispuniti će zanemariti zapovijed… dok osobi koja ljubi neće biti potrebna Moja zapovijed. Jedino Ljubav koja postaje spontano aktivna bez da je bila potaknuta od strane zapovijedi je ispravna vrsta Ljubavi. Ali ljudsko biće čija pažnja je bila skrenuta na Moju zapovijed Ljubavi može također vršiti djela Ljubavi bez da je iznutra potaknut, time što je najprije samo bio ohrabren to napraviti kao rezultat ove zapovijedi… sve dok se iskra Ljubavi unutar njega ne zapali rastuće više i učini osobu sretnom kada dobrodušno pomaže njegovu bližnjemu.

Ipak, jedino što je motivirano od strane Ljubavi za njegovo bližnje ljudsko biće će biti procijenjeno… Ljubite vašeg bližnjega kao sebe samoga… Svatko posjeduje ljubav spram sebe samoga, i s pravom, ali ona ne smije prekoračiti njegovu Ljubav spram bližnjeg ljudskog bića što je, međutim, slučaj ako osoba zanemaruje nedaću njegova bližnjeg ljudskog bića tako što vjeruje da ne može dijeliti ništa sa njime budući on sam ne posjeduje mnogo… On treba također dijeliti malo što ima sa njime i to mu neće prouzročiti nikakvu štetu, jer ako je on motiviran od strane Ljubavi on će biti bogato nagrađen… pošto će mjera koju koristi biti mjera koju će on primiti od Mene Osobno (Luka 6:38)… Ljubavi puna osoba, međutim, neće najprije o tome razmišljati (Matej 6:3), on će također podjeliti na vlastiti gubitak, i njegova nagrada će biti doista velika na nebu (Matej 6:19-21)… Jer što više on žrtvuje, što više on ugođava njegovom bližnjem ljudskom biću, to će bogatiji on postati… Njemu će biti dozvoljeno primiti mnogo Ljubavi i sjediniti sa Mnom budući je on sebe promijenio u Ljubav.

AMEN

Spread the Truth