Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6116 (Božji odgovor na misli… Prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, nr. 6116, 22 Studeni 1954

BOŽJI ODGOVOR NA MISLI… PRISUSTVO…

Vi uvijek možete biti uvjereni u Moje Prisustvo ako se vaše misli okreću oko Mene, ako Mi uputite molećiv poziv, ako Mi vi mentalno povjerite svoje probleme… U tom slučaju možete smatrati kako Sam vam se obratio i jedino trebate obraćati pažnju na misli koje vam nadolaze ako tiho (i u mirnoći) osluškujete (na)unutra… Jer Ja ću vam odgovoriti… čak ako vjerujete za taj odgovor kako su to vaše vlastite misli… Moja je volja i Moj cilj da svi ljudi uspostave kontakt sa Mnom u mislima… pa ipak samo ih nekolicina to prakticira… Posljedično tome treba biti samo po sebi razumljivo kako ću Ja oduševiti tih nekoliko sa Mojim Prisustvom pošto Mi se oni okreću u njihovim mislima. Jer svaka takva misao Me afektira poput djetetova poziva kojeg Ja neću zanemariti/prečuti (= u smislu, ‘ne može se dogoditi da Ja taj poziv ne čujem’), naposlijetku, Ja čekam na njega… A priroda poziva određuje/odlučuje Moj odgovor… sve dok vi niste još toliko intimno povezani sa Mnom uslijed vaše aktivnosti ljubavi da ću Ja biti u stanju pružiti/saopćiti vam znanje neovisno o vašem razmišljanju… što, međutim, pretpostavlja/zahtjeva vašu vjeru da vam Ja govorim kroz duh… U tom slučaju, međutim, vi ćete također biti potpuno uvjereni u Moje Prisustvo koje će sebe jasno/nezatajivo očitovati.

Pa ipak činjenica da će vaše razmišljanje o Meni također utjecati na Moje Prisustvo i da ću Ja onda također vama govoriti je vama ljudima nepoznata… a niti vi znate kako Me sa lakoćom možete privući k vama i ući u još intimniji odnos sa Mnom ako postignete nesebičnu ljubav prema bližnjemu, pošto na taj način privlačite Mene, Vječnu Ljubav, bliže vama (ili ‘u vašu blizinu’). Onda ćete biti sposobni osnažiti vašu vezu sa Mnom i konačno postići stupanj ljubavi koji je preduvjet za očigledno djelovanje duha unutar i za vas… Vi jedino trebate vjerovati da ste vi sami uzrok Prisustva vašeg Boga i Oca zbog vašeg razmišljanja o Njemu… ako gledate na vaš svakodnevni život sa ovog stajališta vi ćete uskoro obraćati pažnju na svaki protraćeni sat kada niste razmišljali o Meni; jer ako znate da vam Ja mogu i želim biti prisutan, vi ćete jedino biti sretni kada ste u tihom mentalnom kontaktu sa Mnom… I vi ćete udovoljiti Mojem nježnom poticanju na vršenje akcija ljubavi i također postati svjesni svjetla i snage koji će se u vama pojaviti iz takvih kontakata sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth