Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6114 (Postajanje živih tvorevina djecom Božjom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6114, 19 Studeni 1954

POSTAJANJE ŽIVIH TVOREVINA DJECOM BOŽJOM…

Pričinjavalo Mi je zadovoljstvo (ili ‘svidjelo Mi se’) opskrbiti vas sa svim vašim sposobnostima (Matej 25:14-16)… ali razvoj ovih sposobnosti je ostavljen vama (Matej 25:16-30)… Stvorio Sam vas sa svim prirodnim sklonostima/spretnostima da sebe oblikujete u bogove… ali vi morate iskoristiti ove prirodne sklonosti. Jer Ja Sam vam dao slobodnu volju koja sada mora stremiti za onime što je Moj plan: vaša transformacija iz živih tvorevina u djecu… Ovo je nešto što Ja ne mogu ostvariti vrlinom Moje moći kako bi onda slobodna volja… karakteristika božanstva i savršenstva… bila isključena. Time su svi preduvjeti za ‘postajanje Božjom djecom’ prisutni, jedino slobodna volja treba sada stupiti u akciju… time vi sami trebate željeti sebe oblikovati u Moju djecu, vi morate ostvariti deifikaciju vaše prirode sami. I u ovu svrhu vama je bio dan život na Zemlji. Vi ste bili stvoreni u savršenstvu i sposobni koristiti vašu slobodnu volju od početka, koja je pripadala također savršenom biću… Vi, koji ste utjelovljeni na Zemlji, ste zloupotrijebili vašu slobodnu volju, vi ju niste iskoristili na pozitivan nego na negativan način… premda ste, kao savršena bića vi imali potpunu realizaciju/shvaćanje kojoj, međutim, nije bila dozvoljeno kočiti vaš izražaj slobodne volje… Vi ste dobrovoljno odabrali drugačijeg gospodara (Lucifera) i okrenuli se od Mene… drugim riječima… vi ste dobrovoljno proigrali savršenstvo koje je karakteriziralo vašu božansku prirodu time što se niste oduprijeli bezbožnim mislima i žudnjama, time što ste u njima našli zadovoljstvo isključujući time princip Ljubavi… model (ili ‘glavni sadržaj’ ili ‘sažetak’) savršenstva… i vi ste pri tome također udaljili sebe od Mene, vječne Ljubavi… Vaša je slobodna volja uspjela ovo napraviti, jer sposobnosti koje su vam podarene bi bile potpuno dovoljne da sebe dignete na nivo božanstva… Vi ste isto tako lagano mogli sebi dobrovoljno dozvoliti biti vođenima od strane svega plemenitog, dobrog i savršene prirode, vi ste mogli dati vašu Ljubav Meni i stremiti ka Meni kao Ocu sa svim vašim osjetilima… i vi bi bili demonstrirali da ste bili i željeli ostati savršena, božanska bića…

Time ste vi pali vašom vlastitom slobodnom voljom koja je naknadno morala prihvatiti posljedice: dostići iz bezdana, pod daleko težim okolnostima, iznova prethodni vrhunac… Ranije ili kasnije vi ćete morati proći ovu zahtjevanu probu volje, prema tome vi ste trebali putovati beskonačno dugom stazom budući ste bili potonuli tako duboko kao rezultat vaše vlastite pogreške. Ipak Ja Sam vam pomogao iz ovog bezdana budući u vašoj slabosti vi ste bili nesposobni to ostvariti sami od sebe… Međutim, Ja Sam ograničio vašu prethodno slobodnu volju kako bi vas spriječio od ponovnog padanja… Vi ste se zaputili stazom kroz djela stvaranja sa vašom voljom zavezanom sve dok niste dosegli stadij ljudskog bića… Ali sada vam je bila vraćena vaša slobodna volja i mora se suočiti sa time da iznova poduzme probu volje… isti je zadatak očekivan od vas potpuno ispočetka: sebe dignuti na stupanj božanstva dobrovoljno, i to je jedino moguće ako vi sebe transformirate u Ljubav… ako vi promjenite vašu prirođenu sebičnu ljubav u nesebičnu ljubav spram bližnjega… ako ste učinili princip Ljubavi vodećim principom vaših namjera, misli i akcija. Vi imate sposobnost to napraviti ali ju vi morate sami razviti… I sa ispravnom voljom vi možete zasigurno uspjeti i onda ćete postići vaš cilj, pa čak ako ste napravili dugačku zaobilaznicu, nakon jednog beskonačno dugog vremena… Međutim, za vas je moguće podbaciti i još jednom ne proći probu volje, onda ćete trebati skapavati jedno beskonačno dugo vrijeme u stanju nesavršenstva i iznova daleko od Mene (Matej 25:30)… Ja ću vam uvijek ponuditi mogućnosti da postignete vaš cilj, unatoč tome, vaša je volja slobodna i ovo odlučuje dužinu vremena dok ne dosegnete savršenstvo.

AMEN

Spread the Truth